Французький державний діяч, видатний економіст, нащадок старовинного дворянського роду Анн Робер Жак Тюрго барон л`Он  народився 10 травня 1727 року. Він отримав освіту  на теологічному факультеті університету Сорбони. Згодом   поступає на службу до Паризької магістратури і продовжує  займатися наукою. В колі його інтересів — філософія, філологія (він добре знав шість мов), юриспруденція, природничі науки, математика і економіка. Саме в цей час Тюрго познайомився з представниками фізіократії Ф. Кене та В. Де Гурне,  які мали значний вплив на формування поглядів молодого вченого. Крім цього, не можна відкинути і вплив ідей просвітництва Д. Дідро, з яким Тюрго співпрацював у “Енциклопедії”. Саме в “Енциклопедії”  Тюрго публікує статі “Заснування фондів”, “Ярмарок”, “Похвальне слово Гурне”. У 1753-1754 роки  пише економічний твір “План роботи про торгівлю, грошовий обіг, процент та багатство держав”.
У 1761 році Тюрго призначають інтендантом  у Лімож, де він робить усе можливе для розвитку господарства краю та поліпшення становища населення. У цей період (до 1778 р.) Тюрго пише низку праць, в яких йдеться про торгівлю зерном, шляхи заохочення видобувної та обробної промисловості, запровадження податкових реформ. У 1766 р. пише свою головну економічну працю — “Роздуми про створення і розподіл багатств”.
    З 1774 року король Людовік ХVI призначив Тюрго спочатку морським міністром, а згодом — генеральним контролером (міністром) фінансів. Одразу ж після свого призначення міністр презентував королю програму, що містила низку реформ, і отримав цілковите схвалення. За два роки було проведено цілий ряд антифеодальних реформ, пов`язаних з програмою оздоровлення фінансів країни: скасування обмежень торгівлі хлібом, цехових корпорацій і гільдій, заміна натурального податку грошовим, встановлення податків для дворянства і духовенства. Тюрго виступав за значне скорочення витрат королівського двору і державних. Слід зазначити, що він зіткнувся зі значним опором з боку дворянства, духовенства і частини бюргерства, які були зацікавлені в існуванні монополій, і у травні 1776 року Тюрго пішов у відставку. А вже в серпні 1776 р. під впливом феодальної опозиції  Людовік ХVI скасував усі едикти, які склав Тюрго. Неможливість буржуазного реформування економіки за умов політичної влади дворянства поклала край кар`єрі Тюрго як громадського діяча, але не зупинила рух наукової думки.
    Помер Тюрго у 1781 році. Його економічні праці знайшли подальший розвиток у сфері політичної економії.

 
922736
З-68
65.02
Злупко, С. М. Історія економічної теорії  : підручник / С. М. Злупко ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2005. – С. 172-182.


979755
65.03(0)
К78
Краус, Н. М. Історія економіки та економічної думки :          структурно-логічні схеми, табл., мал. : навч. посібник для внз / Н. М. Краус ; Наталія Миколаївна Краус ; М-во освіти і  науки України, ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – К. : Центр учб. літ., 2014. – С.130-134.


977870
65.03(0)
К95
Кухар, О. В. Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / О. В. Кухар. – К. : Центр учб. літ., 2015. – С. 81.


Ф76440
 65.02
Б68
Анн Робер Жак Тюрго // Блауг, М. 100 великих экономистов до Кейнса / М. Блауг ; Пер. с англ. под  ред. .А.А. Фофонова.  – СПб. : Экономическая школа, 2005. – С. 304-305.


4828
65.02(0)
К56
Ковальчук, В. М., Сарай М. І. Економічна думка в історичному аспекті: навч. посібник. — Тернопіль: ТАНГ -”Астон”, 1999. — 268  с. — Із текста : [Економічні погляди Тюрго]. — С. 60-62