1. Гон М. Геноциди першої половини ХХ ст.: причини злочинів проти людства // Історія в шк. України. — 2008. — № 6. — С. 53-56.
 2. Чорба О. Застосування практики Європейського суду з прав людини як елемеет захисту прав імігрантів в Україні // Юрид. вестн. — 2007. — № 1. — С. 22-27.
 3. Голунько В. М. Міжнародні стандарти прав і свобод іноземців, осіб без громадянства та іноземних громадян // Наук. вісн. Киів. нац. ун-ту внутріш. справ. — 2006. — № 6. — С. 57-63.
 4. Тарасов О. А. Национальный режим: генезис, доктрина и применение // Моск. журн. междунар. права. — 2005. — № 1. — С. 42-63.
 5. Чехович С. Б. Загальна характеристика суб' ктів правового статусу іноземців та осіб без громадянства // Бюл. Мін-ва юстиції України. — 2005. — № 6. — С. 50-56.
 6. Гнибіденко І. Посилити соціальну захищеність українських громадян, які працюють за кордоном // Людина і праця. — 2004. — № 12. — С. 13-16.
 7. Иванов Д. В. Глобальное и региональное сотрудничество государств в области защиты беженцев // Моск. журн. междунар. права. — 2004. — № 2. — С. 37-52.
 8. Київець О. Міжнародно-правовий статус трудових мігрантів // Юрид. журн. — 2004. — № 4. — С. 42-47.
 9. Бритченко С. П. Деякі питання ренулювання іміграційних процесів в Україні // Бюл. М-ва юстиції україни. — 2003.- № 8. — С. 32-40.
 10. Васильчикова Н. А. История развития законодательства о правовом статусе иностранцев: (общие вопросы) // История гос-ва и права. — 2002. — № 5. — С. 20-27.
 11. Мельник С. Умови забезпечення соціального захисту українських трудящих-мігрантів за кордоном // Соц. захист. — 2002. — № 6. — С. 19-24.
 12. Мицик В. В. Визначення поняття “корінні народи” в міжнародному праві // Часоп. Київ. ун-ту права. — 2003. — № 1. — С. 61-67.
 13. Мурашин Г. О. Використання модельних нормативно-правових актів у процесі гармонізації національного законодавства з міжнародно-правовими нормами у правоохоронній сфері / Г. О. Мурашин, О. Г. Мурашин // Законодавство України: наук.-практ. комент. — 2003. — № 10. — С. 3-14.
 14. Овсюк О. М. О необходимости ликвидации дискриминации в отношении инвалидов // Моск. журн. междунар. права. — 2003. — № 3. — С. 64-79.
 15. Сєрова І. Система та функції міжнародних організацій відносно протидії нелегальній міграції // Підприємнтцтво, гос-во і правьґо. — 2003. — № 6. — С. 113-118.
 16. Сірант М. М. Діяльність міжнародних інституцій щодо захисту прав біженців // Вісн. ЗЮІ.- 2003. — № 4. — С. 26-34.
 17. Белов А. В. Двойное гражданство и проблема лояльности : [междунар. право] // Правоведение. — 2002. — № 2. — С. 157-161.
 18. Бякишев Д. К. Международно-правовое регулирование репатриации моряков // Моск. журн. междунар. права. — 2002. — № 2. — С. 18-38.
 19. Смирнова Е. С. Европейское гражданство и решение вопросов национальной, социальной и культурной политики в рамках коммунитарных структур Европейского Союза // Моск. журн. междунар. права. — 2002. — № 3. — С. 63-80.
 20. Киценко Д. М. Практика Арктичної Ради як унікальний приклад визнання особливого міжнародно-правового статусу корінних народів // Вісн. ЗЮІ. — 2002. — № 4. — С. 53-60.
 21. Малиновська О. Приєднання України до Конвенції ООН 1951 року та Протоколу 1967 року про статус біженців // Юрид. вестн. — 2002. — № 1. — С. 110-118.
 22. Бойченко Ю. А. Международные механизмы и тенденции в сфере защиты прав коренных народов // Моск. журн. междунар. права. — 2001. — № 3. — С. 129-134.
 23. Ігошкін Г. Шенгейський простір “національних квартир” [країн-членів ЄЕС, згідно угоди від 1985 р про скасування паспортного контролю під час перетину кордонів] // Політика і час. — 2001. — № 8. — С. 67-74.
 24. Феллер Э. Конвенция 1951 г. О статусе беженцев и современность // Моск. журн. междунар. права. — 2001. — № 1. — С. 18-34.
 25. Мінка Т. Видворення іноземних громадян як міра відповідальності за порушення порядку перебування в Україні // Право України. — 2001. — № 9. — С. 70-72.
 26. Маесименко С. Шенгенська конвенція і право людини на вільне пересування та вибір місця проживання // Право України. — 2000. — № 5. — С. 14-17.
 27. 881581 67.5 Н34 Огнівець І. В. Подвійне громадянство: міжнародний досвід // Наук. вісн. Дипломат. акад. України. — К., 2000. — Вип. 4: Європа: Поступ у ХХI ст. (історія, сучас. стан , перспективи). — С. 211-217.
 28. Шведова Н. А. Гендерное равенство и цели развития: (междунар. подход) // США, Канада: экономика, политика, культура. — 2007. — № 3. — С. 3-19.
 29. Руднєва О. М. Процедура контролю за виконанням державою зобов’язань згідно з Конвенцією про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок / О. М. Руднєва, Г. О. Христова // Вісн. Верхов. Суду України. — 2006. — № 5. — С. 38-43.
 30. Слатвицька А. Діяльність міжнародних організацій із захисту прав жінок // Юрид. Україна. — 2006. — № 2. — С. 102-106.
 31. Дашковська О. Міжнародні механізми забезпечення гендерної рівності // Вісн. Акад. прав. наук України. — 2005. — № 1. — С. 199-205.
 32. Дашковська О. Національні державно-правові механізми захисту прав жінок: світовий досвід і шляхи вдосконалення // Вісн. Акад. прав. наук України. — 2004. — № 2. — С. 198-205.
 33. Надьон О. Міжнародна жіноча міграція: соціальний та правовий аспекти // Право України. — 2004. — № 3. — С. 29-33.
 34. Руднєва О. Коментування та імплементація : Конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок // Юрид. вісн. України. — 2003. — № 6. — С. 4.

Права та свободи громадянина в міжнародному праві

 1. Анакіна Т. Співвідношення прецедентної практики судів Європейського Союзу та Європейського Суду з прав людини // Підприємництво, госп-во і право. — 2008. — № 8. — С. 145-148. — Бібліогр.: 13 назв.
 2. Верланов С. О. Європейська соціальна хартія і особливості принципів міжнародного тлумачення (за матеріалами практики Європейського комітету соціальних прав) // Бюл. М-ва юстиції України. — 2008. — № 2. — С. 119-129.
 3. Губань Р. Розвиток права на свободу віросповідання у міжнародному праві в контексті концепції діалогу між цивілізаціями // Підприємництво, госп-во і право. — 2008. — № 3. — С. 39-42.
 4. Карпачова Н. З прийняттям Загальної декларації прав людини розпочалася нова ера – ера надій і сподівань кожного на право бути людиною : [інтерв’ю з Уповноважен. ВР України Ніною Карпачової з нагоди 60-річчя Декларації / провів О. Святоцький] // Право України. — 2008. — № 12. — С. 4-16.
 5. Климович О. Право прав людини як jus cogens сучасного міжнародного права // Право України. — 2008. — № 1. — С. 30-34.