1. Ф80683 71.0 К90 Українська культура на перехресті скіфо-сарматського та античного світів   // Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. для вузів / за ред. І. І. Тюрменко. – Вид. 3-тє, перероб. та доп. – К. : Центр. учб. літ., 2010. – С. 129-144.
 2. Ф80683 71.0 К90 Ренесанс в українській культурі // Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. для вузів / за ред. І. І. Тюрменко. – Вид. 3-тє, перероб. та доп. – К. : Центр. учб. літ., 2010. – С. 199-209.
 3. Денисенко Г. Кримська війна в культурній спадщині України: історія та сучасний дискурс // Краєзнавство. — 2010. — № 4. — С. 87-100. — Бібліогр.: 68 назв.
 4. Жадько В. Український некрополь у Ніцці : [про укр. діячів культури і мистецтва, які скінчили свій життєвий шлях за кордоном] // День. — 2010. — 10-11 верес. (№ 162/163). — С. 22.
 5. Бичко А. Феномен української інтелігенції: спроба екзистенційного дослідження : [історія укр. інтелігенції від Київ. Русі (Х ст.) до наших днів] / А. Бичко, І. Бичко // Психологія і суспільство. – 2010. – № 1. – С. 8-64. – Бібліогр.: 94 назви.
 6. Хижняк З. Культурно-освітнє життя в Україні ХVI-XVIII століть // Нар. мистецтво. – 2009. – № 3/4. – С. 32-40.
 7. Кононенко П. Українська земля і люди у світовому часопросторі. Українці у світовій цивілізації та культурі // Освіта і управління. — 2009. — Т. 12, № 2. — С. 24-55.
 8. Райківський І. Я. Взаємини галицьких і наддніпрянських діячів у 1830-1840-х рр. : ["Руська трійця"] // Укр. іст. журн. – 2009. – № 1. – С. 39-55.
 9. 943442 63.3(4Укр)62 В19 Васильчук Г. М. Сучасна наукова література з історії радянської інтелігенції // Васильчук Г. М. Радянська Україна 20-30-х рр. ХХ ст.: сучасний історіографічний дискурс : [монографія]. — Запоріжжя, 2008. — С. 264-275.
 10. Колесник І. І. Інтелектуальне співтовариство як засіб легітимації культурної історії України. ХІХ століття // Укр. іст. журн. – 2008. – № 1. – С. 169-193. – Бібліогр.: с. 191-193.
 11. Опалько Ю. В. Збереження культурно-історичної спадщини в сучасній Україні: Проблеми та перспективи // Стратег. пріоритети. – 2007. – № 1. – С. 83-88. – Бібліогр.: 12 назв.
 12. Бондаренко Р. І. Вулиця історично сформованого міста як комплексна пам'ятка історії та культури // Укр. іст. журн. – 2007. – № 4. – С. 122-137.
 13. Гетьман В. І. Національно-гуманістична цінність природної та культурної спадщини України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. — 2006. — № 3. — С. 10-16.
 14. Фещенко Р. Пойдемте в номера! : [история проституции в Украине] // Корреспондент. — 2006. — № 41. — С. 76-80.
 15. Федь В. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття // Схід. — 2006. — № 3. — С. 100-103.
 16. Ковалевський О. Український дух через простір і час : [духовна культура] // Слово Просвіти. — 2006. — № 1. — С. 3, 6.
 17. 921246 94(477) И90 Українська культура ХVІІІ ст. // Історія України : новий довідник / [упоряд.: С. Крупчан та ін. ; відп. ред. І. Сілакова]. – К. : Казка, 2005. – С. 345-360.
 18. 921246 94(477) И90 Українська культура ХІХ ст. // Історія України : новий довідник /  [упоряд.: С. Крупчан та ін. ; відп. ред. І. Сілакова]. – К. : Казка, 2005. – С. 398-402.
 19. Скуратівський В. Що маємо — не цінуємо, що втрачаємо — не жалкуємо, або який спадок залишився нам з традиційної культури // Берегиня. – 2005. – № 4. – С. 45-59.
 20. Духовна культура українського народу // Історія. — 2005. — № 9. — С. 32-36.
 21. Поливач К. А. Картографування історико-культурної спадщини в Україні // Укр. геогр. журн. — 2005. — № 3. — С. 60-66.
 22. 921343 63.3(4Укр)-7 У45 Піскун В. Українське культурне та політичне майбуття — самостягнення у взаєминах зі світом // Українство в світі: традиційність культури та спільнотні взаємини : [монографія] / Центр українознавства КНУ ім. Т. Шевченка ; [В. М. Піскун та ін.]. – К. : ЗАТ "Нічлава", 2004. – С. 235-239.
 23. 921343 63.3(4Укр)-7 У45 Мостяєв О. Субкультури та контркультурні зрушення в історії українського народу // Українство в світі: традиційність культури та спільнотні взаємини : [монографія] / Центр українознавства КНУ ім. Т. Шевченка ; [В. М. Піскун та ін.] – К. : ЗАТ "Нічлава", 2004. – С. 142-155.
 24. Ф75878 83.3(4=Укр)1 Ш37 Шевчук В. Відродження і Реформація в українській культурі (XV-XVII ст.) // Шевчук В. О. Муза Роксоланська. Українська література XVI-XVIII століть : у 2 кн. / В. О. Шевчук. – К. : Либідь, 2004. – Кн. 1: Ренесанс. Раннє бароко. — С. 66-82.
 25. 907449 72.4(4Укр-4До) Д67 Пасько І. Теоретичні витоки та історичне втілення європейської традиції у вимірах свободи та клієнтели : [феномен європ. традиції в теорет. та сусп.-іст. вимірах, проблеми адаптації України до європ. соціокульт. досвіду] // Донец. вісн. Наук. т-ва ім. Шевченка / Донец. від-ня наук. т-ва ім. Шевченка ; [редкол.: В. Білецький та ін.]. – Донецьк : Схід. вид. дім, 2004. – Т. 5. — С. 23-34.
 26. Кримський С. Б. Українська культура та її базові архетипи // Collegium. — 2004. — № 16. — С. 185-206.
 27. 901503 63.3(0) Е24 Ідентифікація української культури як таласократичної // Європейська та українська культура в нарисах : навч. посіб. для внз / за ред. І. З. Цехмейстро [та ін.] ; МОН України [та ін.]. – К. : Центр навч. літ., 2003. – С. 296-318.
 28. 901503 63.3(0) Е24 Гуманістичні цінності в українській культурі // Європейська тв українська культура в нарисах : навч. посіб. для внз / за ред. І. З. Цехмейстро [та ін.] ; МОН України [та ін.]. – К. : Центр навч. літ., 2003. – С. 276-295.
 29. Паславський І. Схід і Захід в історії української культури // Універсум. — 2003. — № 3/4. — С. 34-42.
 30. 886106 63.3(4Укр)6 М42 Мєднікова Г. С. Українська культура 80-90-х років : [ХХ ст.] // Мєднікова Г. С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття : навч. посіб. для вузів / Г. С. Мєднікова. – К. : Знання, 2002. – С. 194-207.
 31. Дзюба І. Стереотипи сприйняття української культури // Укр. мова й літ. в серед. шк. — 2002. — № 5. — С. 172-177.
 32. Колесник І. І. Українська культура та історіографія : історія ментальностей // Укр. іст. журн. — 2002. — № 1. — С. 26-37.
 33. Черничко І. Українська культура на зламі тисячоліть : [етносоціогуманітар. аспект] // Нар. творчість та етнографія. — 2001. — № 4. — С. 103-109.
 34. Букач М. Культурно-освітній розвиток України у складі Російської імперії : [XVII-ХІХ ст.] // Історія України. — 2001. — № 39.
 35. 874203 63.3(4Укр) Х94 Кістяківський Б. До питання про самостійну українську культуру // Хроніка' 2000 : український культурологічний альманах / редкол.: Л. Кравчук (шеф-ред.) [та ін.]. Вип. 37-38 : [Україна: філософський спадок століть], Ч. 1. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2000. – С. 702-717.
 36. 865758 63.3(4Укр) У45 Українська культура : [історія] // Українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / за ред. М. М. Заковича. – К. : Знання, 2000. – С. 333-609.
 37. 872210 63.3(4Укр) И90 Культура України в умовах колонізаторської політики царату // Історія української та зарубіжної культури : навч. посіб. / за ред.: С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. – 2-ге вид., стер. – К. : Вища школа : Знання, 2000. – С. 161-170.
 38. Кузьменко Ю. Україна в історії всесвітньої культури // Історія України. — 2000. — № 35.
 39. 867494 72 Н72 Ковальчук Н. Д. Кардоцентризм як архетип української культури // Нова парадигма : альманах наук. пр. – Запоріжжя : [б. в.], 1999. — Вип. 13. – С. 54-61.
 40. Ф70141 73 В61 Вовканич С. Історико-культурна спадщина у системі державотворення і націотворення // Вовканич С. И. Інформація, інтелект, нація / С. И. Вовканич. – Львів : ЄвроСвіт, 1999. – С. 339-348.
 41. 864467 63.3(4Укр) И90 Проблеми української культури в контексті світового розвитку // Історія української та зарубіжної культури : навч. посіб. / за ред.: С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. – К. : Вища школа, 1999. – С. 298-303.
 42. Софронова Л. Єдність світів: XVІІ-XVIIІ ст. в історії української культури // Людина і світ. — 1999. — № 6, 7.
 43. 855909 67.9(4Укр)300 Х94 Гриценко О. Культурна політика України: короткий історичний огляд : [з ІХ ст. до нашого часу, в т. ч. "українізація" та "Розстріляне відродження", "укр. рад. культура", "шістдесятництво" та дисиденти, інфраструктура культ. сфери тощо] / О. Гриценко, М. Стріха // Хроніка 2000 : укр. культурол. альм. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв України, 1998. – Вип. 27-28: Держава. Культура. Право. — С. 557-586.
 44. 863184 87.3(4Укр)6 А43 Карпунова Н. Г. Українська історико-культурна спадщина як засіб формування духовно-естетичних цінностей // Актуальні проблеми розвитку суспільної думки і практики управління : зб. наук. пр. — Запоріжжя : Видавець, 1998. – Вип. 4. – С. 52-56.
 45. Кисельова О. Уявлення про долю в українській культурі // Філос. думка. — 1998. — № 3. — С. 91-102.
 46. Фареній І. Кооперативний рух і проблеми національно-культурного розвитку : [з історії] // Віче. — 1998. — № 11. — С. 135-143.
 47. Історія духовного становлення української нації. Давньоукраїнська держава — Київська Русь : [на допомогу керівникам груп гуманітар. підготовки в армії] // Прикордонник України. — 1998. — 10 січ.
 48. Багдасаров Р. Еремий Тривеликий: царь, пророк, философ : [древнерус. восприятие античного мира] // Урания. — 1998. — № 2. — С. 11-13.
 49. Колесников К. Історіософські традиції в інтелектуальній культурі українського і російського народів ХІХ-ХХ ст. // Визвол. шлях. — 1998. — № 8. — С. 1009-1011.
 50. 853119 63.3(4Укр9=Евр) З-33 Гузенков С. Г. Історична міфологія як підгрунття антисемітизму // Запорожские еврейские чтения "Еврейское население Юга Украины", 29-30 мая 1997 г. : доклады и сообщения. — Запорожье : [б. и.], 1997. – Вып. 1. — С. 105-110.
 51. 857823 66.5(4Укр) У45 Національні надбання українства : [худ. літ., наук. літ., преса, школа, театр, музика, мистецтво] // Українське питання / укр. пер., упоряд., передм. і прим. Миколи Тимошика. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 1997. – С. 97-138.
 52. 847131 83.3(4=Укр)1 М18 Нариси з історії нашої культури : [мистецтво, творчість і національність, поезія і вірші] // Маланюк Є. Книга спостережень : статті про літературу / Є. Маланюк. – К. : Дніпро, 1997. – С. 18-113.
 53. 847393 63.3(0) И90 Культура слов'ян. Україна в контексті культурно-історичних доль слов'янства // Історія світової культури : культурні регіони : навч. посіб. для внз / Л. Т. Левчук [та ін.]. – 2-ге вид., стер. – К. : Либідь, 1997. – С. 381-442.
 54. Сирота М. Основа основ — наша прадавня культура / [бесіду вела Л. Лихач] // Родовід. — 1997. — № 2. — С. 7-11.
 55. 845868 66.010 П50 Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа // Політологія: кінець XIX — перша половина XX ст. : хрестоматія / за ред. О. І. Семківа. – Львів : Світ, 1996. – С. 586-591.
 56. Шугаєва Л. Гуманістичні засади української культури (ХІV — I пол. XVII ст.) // Історія в шк. — 1996. — № 1. — С. 17-20.
 57. Овсієнко О. Ф. Нищити українську культуру, але так, щоб не дратувати уродженців Малоросії. 1. Царська цензура в Україні // Час. — 1996. — 12 лип.
 58. 841502 26.890(4Укр) Л93 Природа і людність стародавньої України у пам'ятках писемної культури Римської доби : [Плавт, Ціцерон, Юлій Цезар, Овідій, Вергілій та ін.] // Людина і довкілля : [антологія] : у 2 кн. / ред. Р. В. Дайнега ; упоряд., авт. вступ. розділів, біограф. довідок та комент. В. С. Крисаченко. Кн. 1: Природа і людність України в пам'ятках світової і національної культури. – К. : Заповіт, 1995. – С. 89-134.
 59. 841502 26.890(4Укр) Л93 Найдавніші писемні згадки про людність української землі : [Фараон Аменхотеп ІІІ, Асорхаддон, Ашшурбаніпал] // Людина і довкілля : [антологія] : у 2 кн. / ред. Р. В. Дайнега ; упоряд., авт. вступ. розділів, біограф. довідок та комент. В. С. Крисаченко. – К. : Заповіт, 1995. – Кн. 1: Природа і людність України в пам'ятках світової і національної культури. — С. 18-21.
 60. 841502 26.890(4Укр) Л93 Образ України в давньогрецькій культурі : [Гомер, Есхіл, Геродот, Гіппократ, Демосфен, Арістотель, Діонісій та ін.] // Людина і довкілля : [антологія] : у 2 кн. / ред. Р. В. Дайнега ; упоряд., авт. вступ. розділів, біограф. довідок та комент. В. С. Крисаченко. – К. : Заповіт, 1995. – Кн. 1: Природа і людність України в пам'ятках світової і національної культури. — С. 46-88.
 61. Силин О. Сповідь : [доля укр. культури] // Берегиня. — 1995. — № 3/4. — С. 4-17.
 62. Лук Н. Национальная идея в духовной культуре Украины середины ХIХ — нач. ХХ века : [филос. анализ] // Филос. и социол. мысль. — 1995. — № 1/2. — С. 246-252.
 63. Грачотті С. Українська культура ХVІІ ст. і Європа // Всесвіт. — 1995. — № 3/4. — С. 147-153.
 64. Гаєцький Ю. Роля братств у культурному відродженні України в ХVІ-ХVІІІ ст. // Укр. культура. — 1995. — № 2. — С. 32-33.
 65. Лімборський І. Феномен "маленької людини" в українській культурі ХVІІ — початку ХІХ ст. // Вісн. НАН України. — 1994. — № 7/8. — С. 99-103.
 66. Яковенко Н. Розтятий світ: культура України-Руси в переддень Хмельниччини // Сучасність. — 1994. — № 10. — С. 59-70.
 67. Коваль М. Доля цінностей української культури, або залишковий принцип евакуації 1941-1942 рр. // Укр. культура. — 1994. — № 9/10. — С. 30-31.
 68. Островський Г. Єврейське художнє середовище у Галичині 1930-х років // Філос. і соціол. думка. — 1994. — № 1/2. — С. 41-48.
 69. Єщенко В. Культурним цінностям — вітчизняну "прописку" : [повернення культ. цінностей в Україну] / В. Єщенко, В. Врублевська // Політика і час. — 1994. — № 3. — С. 50-53.
 70. Крижанівська В. В. Гілка могутнього дерева : [історія укр. культури] / В. В. Крижанівська, І. А. Коляда // Рідна шк. — 1994. — № 1/2. — С. 42-46.
 71. Пахльовська О. Україна : шлях до Європи… через Константинополь : [укр. культура в дожовт. період] // Сучасність. — 1994. — № 1. — С. 54-68.
 72. 822026 63.3(4Укр) К90 Алексієвець М. Типологія української національної культури : київсько-руський (середньовічний) і ренесансно-барокковий (козацький) типи / М. Алексієвець, В. Цвіркун // Культурне відродження в Україні. – Львів : Астерикс, 1993. – С. 87-103.
 73. 822026 63.3(4Укр) К90 Алексієвець М. Українська культура ХІХ-ХХ ст. і проблеми сучасного культурного розвитку нації / М. Алексієвець, В. Цвіркун // Культурне відродження в Україні. – Львів : Астерикс, 1993. – С. 119-125.
 74. Коваль М. В. Доля української культури за "нового порядку" (1941-1944 рр.) // Укр. іст. журн. — 1995. — № 11/12. — С. 15-37.
 75. Полотнюк Я. Мандрували араби Україною : [араб. мандрівник Павло Халебський про культуру України серед. XVII ст.] // Літопис Червоної Калини. — 1993. — № 3/4. — С. 8-11.
 76. Розовик Д. Ф. Центральна Рада й українська культура // Укр. іст. журн. — 1993. — № 2/3. — С. 17-27.
 77. Спадщина : [сторінка іст. і культ. відродження] // Нар. армія. — 1993. — 13 квіт.
 78. 813419 71 Т33 Українська культура другої половини XVII — XVIIІ ст. // Теорія та історія світової і вітчизняної культури : підручник. – Львів : Каменяр, 1992. – С. 127-134.
 79. 813419 71 Т33 Українська культура ХІV — першої половини  XVII ст. // Теорія та історія світової і вітчизняної культури : підручник. – Львів : Каменяр, 1992. – С. 101-115.
 80. 813419 71 Т33 Доба культурного національного відродження (ХІХ — початок ХХ ст.) // Теорія та історія світової і вітчизняної культури : підручник. – Львів : Каменяр, 1992. – С. 135-154.
 81. 813419 71 Т33 Українська культура радянського періоду // Теорія та історія світової і вітчизняної культури : підручник. – Львів : Каменяр, 1992. – С. 155-164.
 82. 809222 63.3(4Укр) К95 Кучерук А. С. Культура казацкой Украины // Кучерук А. С. Рассказы по истории Украины : проб. учеб. к нач. курсу истории Украины для 5-го кл.: пер. с укр. / А. С. Кучерук / под ред. С. В. Кульчицкого. – К. : Освіта, 1992. – С. 70-78.
 83. Крипякевич І. Історія української культури // Укр. культура. — 1992. — № 12. — С. 32-34. — Поч. у № 2-11.
 84. Пахльовська О. Гей, республіка Банана! : [про становлення культури в самостійній Україні] // Літ. Україна. — 1992. — 20 серп.
 85. Евтушенко С. В. К вопросу о взаимодействии художественных культур Украины и России во второй половине XVII — начале XVIII в. // Вестн. МГУ. Серия 8, История. — 1992. — № 5. — С. 66-76.
 86. Коваленко М. М. Людина і суспільство (розділи з підручника): [з історії культури] // Трибуна. — 1992. — № 4. — С. 28-36. — Бібліогр.: 9 назв.
 87. Маланюк Є. До проблеми культурного процесу : [про комплекс "енківщини", який являється перешкодою на шляху розвитку укр. культури] // Укр. культура. — 1992. — № 4. — С. 18-19.
 88. Бача Ю. Проблеми вивчення культури українців Пряшівщини // Нар. творчість та етнографія. — 1992. — № 4. — С. 54-57.
 89. Левчук Л. "І незглибиме творче ремесло" : [бесіда з укр. філософом Л. Т. Левчук про укр. культуру / записала І. Адрійченко] // Укр. театр. — 1992. — № 2. — С. 2-4.
 90. Нолл В. Замовляла музику "Просвіта" : [муз. осередки як форми культ. співробітництва між містом і селом у 20-30-ті рр. ХХ ст.] // Укр. культура. — 1991. — № 12. — С. 30-31.
 91. Грушевський М. Ганебній пам'яті : [паралель між забороною укр. слова царизмом і обмеження розвитку укр. культури за роки Рад. влади] // Україна. — 1991. — № 23. — С. 38-39.
 92. Гуць М. В. Рік великих талантів : [до 120-річчя від дня народж. акад. А. Кримського, Ф. Колесси, В. Шурата, В. Гнатюка, А. Лободи; письменників Л. Українки, В. Стефаника, М. Вороного, С. Яричевського; композитора Л. Лопатинського; худож. Г. Кузневича] // Укр. мова і літ. в шк. — 1991. — № 12. — С. 72-85.
 93. Огієнко І. Тернистим шляхом : [фрагм. кн. "Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу"] // Родослав. — 1991. — листоп.
 94. Цвітківський В. Не збуваймося своїх вишиванок : [думка про нац. відродження] // Укр. культура. — 1991. — № 11. — С. 29.
 95. Майба Л. Такого свята ще не бачив Сопот : [про ХІІ фестиваль укр. культури в Польщі] // Укр. культура. — 1991. — № 11. — С. 20-21, 33.
 96. "Історія української культури" — без "білих плям" : [пробл. створення п'ятитомника] // Вісн. АН України. — 1991. — № 10. — С. 19-24.
 97. Гончаренко М. Відродження?… : [про занепад нац. та духов. культури] // Укр. культура. — 1991. — № 10. — С. 26-27. — Поч. у № 9.
 98. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури // Укр. культура. — 1991. — №№ 1-9. ; Дніпро. — 1991. — № 1. — С. 148-177.
 99. Ісаєвич Я. Д. Стан і перспективи дослідження давньої української культури // Вісн. АН України. — 1991. — № 6. — С. 17-19.
 100. Шевченко Ф. Підлягають поверненню! : [про виявлення і повернення нац. цінностей України] // Укр. культура. — 1991. — № 5. — С. 13.