1. Монолатій І. Між співіснуванням та наступом: фактор етнополітичної мобілізації поляків Галичини (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) // Іст. журн. — 2010. — № 1/3. — С. 113-120.
2. Потапенко М. В. Польський демократичний рух у Наддніпрянській Україні (березень 1917 — квітень 1918 рр.) / М. В. Потапенко // Укр. іст. журн. – 2010. – № 6. – С. 90-105.
3. Ергемлідзе М. «Чинники самоідентифікації національних меншин в Україні» // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Українознавство. — 2010. — № 14. — С. 51-53.
4. Жуковський О. Продержавні громадські організації етнічних меншин України у 20-ті роки ХХ століття // Історія. Філософія. Релігієзнавство. — 2010. — № 1/2. — С. 74-77.
5. Гаюк И. Восток гораздо ближе к нам, чем кажется : [из истории армян в Украине] // Анив. — 2010. — № 3. — С. 46-50.
6. Скус О. Конфесійні конверсії євреїв Уманщини в ХІХ ст. // Київ. старовина. – 2010. – № 3. – С. 38-50.
7. Ходеев Ф. П. Переселение греков из Крыма в Новороссию в ХVIII в. // Вопр. истории. — 2009. — № 6. — С. 113-120.
8. Шамара С. До історії поляків Української РСР міжвоєнного періоду // Київ. старовина. – 2009. – № 5/6. – С. 112-119.
9. Найман О. Євреї за доби Центральної Ради // Історія в шк. — 2009. — № 7/8. — С. 51-60. — Бібліогр.: 103 назви.
10. Семена М. Україна вже не тільки слов’янська й християнська. Репатріація кримських татар завершується, настав час повноцінної інтеграції в український соціум // День. — 2009. — 11 груд. — С. 18.
11. Семена М. «Там, на Колимі, ми вірили, що наш народ повернеться до Криму» : [інтерв’ю з С. Джемільовою, засновницею «Ліги кримськотатарських жінок»] // День. — 2010. — 5-6 лют. — С. 6.
12. Кальян С. Єврейське Просвітництво в Україні: епоха та постати // Віче. — № 3. — С. 17-20.
13. Черкасов А. Крымские татары : [история происхождения, депортации] // Знание-сила. — 2009. — № 8. — С. 51-55.
14. Биков О. Забезпечення прав національних меншин у період УНР: історичний досвід та сучасні перспективи // Підприємництво, госп-во і право. – 2009. – № 3. – С. 93-96.
15. Колесник В. Джерела з історіографії коренізації національних меншин в Українській СРР // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Історія. — 2009. — № 97. — С. 29-34. — Бібліогр.: 20 назв.
16. Папенко Н. Політико-правовий статус та соціально-економічне становище етнічних німців на Україні в 20-30-ті роки ХХ століття // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Історія. — 2009. — № 96. — С. 47-51. — Бібліогр.: 17 назв.
17. Васильчук Г. М. Історія національних меншин радянської України 1920-х — 1930-х років: історіографічні нотатки // Вісн. ЗЮІ Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ. — 2009. — № 2. — С. 213-223.
18. Месіч Т. І. Чисельність та розміщення німецького населення Донбасу та Поволж’я у 20-ті роки ХХ ст.: порівняльний аналіз // Наука. Релігія. Суспільство. — 2009. — № 1. — С. 25-32. — Бібліогр.: 34 назви.
19. 942560 67.9(4Укр) Д36 Шібель В. М. Єврейське питання в політиці радянської влади на Західній України на початковому етапі Другої світової війни // Держава і право. — К., 2008. — Вип. 40. — С. 705-710.
20. 943442 63.3(4Укр)62 В19 Васильчук Г. М. Проблемно-тематичні напрямки вивчення історії національних меншин // Васильчук Г. М. Радянська Україна 20-30-х рр. ХХ ст.: сучасний історіографічний дискурс : [монографія] / Г. М. Васильчук. — Запоріжжя : [ЗНУ], 2008. — С. 239-252.
21. Цвілюк С. А. Політика культурно-освітнього відродження національних меншин в Україні в 1920-ті роки // Південноукр. правн. часопис. — 2008. — № 4. — С. 231-233.
22. Демура Ю. Особливості формування господарчого комплексу єврейської громади Північного Приазов’я // Схід. — 2008. — № 6. — С. 65-68. — Бібліогр.: 22 назви.
23. Найман О. Єврейські громади України під час першої хвилі погромів (80-90-і рр. ХІХ ст.) // Історія в шк. — 2008. — № 5/6. — С. 52-63. — Бібліогр.: 124 назви.
24. Кавун Т. Коренізація нацменшин в УСРР у 20-30-х роках ХХ ст.: сучасна історіографія // Іст. журн. — 2008. — № 1. — С. 62-74.
25. Кальян С. Єврейська громада України в політичному процесі другої половини ХІХ — початку ХХ століття // Політ. менеджмент. – 2008. – № 5 (32). – С. 184-191. – Бібліогр.: 28 назв.
26. Тихонов А. К. Єврейські погроми 1881 р. в українських губерніях Російської імперії // Укр. іст. журн. – 2007. – № 5. – С. 65-74. – Бібліогр.: с. 73-74.
27. Латун О. І. Єврейська колонізація півдня України // Держава та регіони. Серія: Гуманітар. науки. — 2007. — № 3. — С. 94-98. — Бібліогр.: 8 назв.
28. Ф78722 74.58 Н34 Макаренко Т. П. Проблеми захисту національних меншин в добу Української Центральної Ради // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. держ. ун-ту / редкол.: Ф. Г. Турченко [та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2006. – Вип. XX. — С. 140-143.
29. Найман О. Єврейські громади України під час селянсько-козацьких воєн // Історія в шк. — 2006. — № 4. — С. 44-48.
30. Найман О. Євреї у Київській Русі // Історія в шк. — 2005. — № 6. — С. 39-43.
31. Найман О. Євреї України під владою Литви і Польщі [XV-XVI ст.] — 2005. — № 11/12. — С. 49-56.
32. Шевельова Т. Створення німецьких колоній в Україні // Соц. політика. — 2004. — № 7. — С. 4.
33. Ф74803 63.5 Д36 Карагодіна В. А. Законодавчі основи переселення німців-колоністів в Південну Україну у 60-ті роки XVIII cт. / В. А. Карагодіна, А. І. Карагодін // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. (4-5 жовт. 2001 р., м. Запоріжжя) / МОН України ; ЗОДА ; ЗНТУ ; [редкол.: М. В. Дєдков (співголова) та ін.]. – Запоріжжя-Сімферополь : Облдержадміністрація ; Доля, 2001. – С. 105-108. — Бібліогр.: 15 назв.
34. Ф74803 63.5 Д36 Ковальова С. Г. Суд над національними меншинами на українських землях в XIV-XVI століттях / С. Г. Ковальова // Державна етнонаціональна політика : правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. (4-5 жовт. 2001 р., м. Запоріжжя) / МОН ; ЗОДА ; ЗНТУ ; [редкол.: М. В. Дєдков (співголова) та ін.]. – Запоріжжя-Сімферополь : Облдержадміністрація ; Доля, 2001. – C. 52-55.
35. Усенко П. Греки на Південному сході України з кінця XVIІІ до початку ХХ ст. // Сучасність. — 2001. — № 1. — С. 87-97.
36. 961124 63.3(4Укр)6 Д18 Данилюк Ю. З. Єврейський національний рух: загальні тенденції та характерні особливості // Данилюк Ю. З. Опозиція в Україні (друга половина 50-х — 80-ті рр. XX ст.) / Ю. З. Данилюк, О. Г. Бажан / НАН України, Ін-т історії України, голов. ред. кол. наук.-док. серії книг «Реабілітовані історією». – К. : Рідний край, 2000. – С. 353-386.
37. Рафальський О. О. До питання єврейської сільськогосподарської колонізації півдня України // Укр. іст. журн. — 2000. — № 6. — С. 67-75.
38. Кармазіна М. Питання національних меншин в українській політичній думці кінця ХІХ — початку ХХ сторіч // Історія України. — 1999. — № 11. — С. 1-2.
39. Усенко П. «Так называемые греки г. Мариуполя…» : [з історії переселення] // Всесвіт. — 1999. — № 1. — С. 152-155.
40. 853120 63.3(4Укр9=Евр) Е22 Клиер Дж. Д. Последние дни кагала: социальный конфликт в еврейском обществе николаевской России // Еврейское население Юга Украины: исследования, воспоминанания, документы : ежегодник. – Х. ; Запорожье : Евр. мир, 1998. – С. 92-96.
41. 853120 63.3(4Укр9=Евр) Е22 Еврейская колония в южных степях (Коллективные воспоминания) : [из семейн. архивов бывш. жителей евр. земледельч. колоний Херсон. и Николаев. обл.] // Еврейское население Юга Украины: мсследования, воспоминанания, документы : ежегодник. – Х. ; Запорожье : Евр. мир, 1998. – С. 250-261.
42. 853120 63.3(4Укр9=Евр) Е22 Хитерер. Еврейские материалы в Центральном госархиве Украины // Еврейское население Юга Украины: исследования, воспоминанания, документы : ежегодник . – Х. ; Запорожье : Евр. мир, 1998. – С. 207-218.
43. Феллер М. Л. Єврейська історія і культура в Україні // Укр. іст. журн. — 1998. — № 1. — С. 138-145.
44. Плаксиенко Н. «Нам ли корейцам бояться трудностей» : [корейцы в Украине] // Независимость. — 1998. — 4 авг. — С. 14.
45. Вівчарик М. Українство і національні меншини в Україні : уроки історії, нові пріоритети (ІІ пол. 40-х — поч. 90-х рр. ХХ ст.) // Історія в шк. — 1998. — № 3. — С. 2-6 ; № 4. — С. 2-6.
46. 853119 63.3(4Укр9=Евр) З-33 Ляховицкий Ю. М. Катастрофа в исторической ретроспекции / Ю. М. Ляховицкий, Ю. Г. Субочева // Запорожские еврейские чтения, «Еврейское население Юга Украины» (29-30 мая 1997 г.) : доклады и сообщения. – Запорожье : [б. и.], 1997. – Вып. 1. — С. 177-182.
47. Терентьєва Н. О. Міжнародна наукова конференція «Греки в Україні (XVIІІ-ХХ ст.). Соціальне життя, наука, культура» // Укр. іст. журн. — 1997. — № 3. — С. 152-155.
48. Янатьев Д. Как греки в Приазовье пришли // Правда Украины. — 1996. — 22 марта.
49. Полканов Ю. Кримські караїми : [малочисельна народність України] // Берегиня. — 1996. — № 1/2. — С. 16-19.
50. Меламед В. Історія єврейської громади Львова // Генеза. — 1995. — № 1. — С. 147-150.
51. Куповецький М. Особливості етнодемократичного розвитку єврейського населення України в другій половині ХХ століття // Філос. та соціол. думка. — 1994. — № 5/6. — С. 165-184.
52. Тудорковецька Я. Чи справді в Україні аж так багато націй і народів? // Нар. газ. — 1994. — № 44.
53. Ходорковський Ю. Яким воно було, Клейн-Штетл, (ідеш-містечко) в Україні // Україна. — 1994. — № 9. — С. 22-23.
54. Хонігсман Я. Єврейське землеробство в Україні : [кін. ХІХ-30-і роки ХХ ст.] // Філос. і соціол. думка. — 1994. — № 9/10. — С. 160-167.
55. Гусєв В. І. Їм ніколи не було легко : [про погроми, допомогу постраждалим від них та еміграцію євреїв з України (1918-1921)] // Трибуна. — 1994. — № 7/8. — С. 38-39.
56. Попович К. Ф. Історія і культура національних меншин як об’єкт наукового дослідження // Відродження. — 1993. — № 9. — С. 11-13.
57. Польовий Л. П. Національні меншини українського села в умовах колективізації // Укр. іст. журн. — 1993. — № 4/6. — С. 64-69.
58. Портников В. Український єврей — це як рідкісний птах // Сучасність. — 1992. — № 3. — С. 80-81.
59. Бураковський О. Каганович чи Петлюра? : [про укр.-єврейські відносини в перші роки Рад. влади] // Нар. газ. — 1992. — № 15.
60. До історії міжнаціональних процесів на Україні // Укр. іст. журн. — 1991. — № 2. — С. 89-102. — Поч. у № 6, 1990.
61. 795875 87.3(2) О-82 Ничик В. М. Рецепции греческой духовной культуры на Украине в конце XVI — начале XVIІ в. // Отечественная философская мысль ХІ-XVIІ вв. и греческая культура. — К., 1991. — С. 246-258.
62. Кондрацький А. А. Поляки на Україні в Х-ХІХ ст. // Укр. іст. журн. — 1991. — № 12. — С. 83-96.
63. Варда Є. Ассірійці на Україні // Соц. культура. — 1990. — № 9. — С. 30-31.
64. Чирко Б. В. Національні меншості на Україні в 20-30-х рр. // Укр. іст. журн. — 1990. — № 1. — С. 51-64.