1. Святненко А. Греко-католицька і римо-католицька церкви в освітянській політиці самодержавства на Правобережній Україні (кін. XVIII — перша пол. ХІХ ст.) // Київ. стровина. — 2009. — № 5/6. — С. 48-60. — Бібліогр.: 26 назв.
2. Стоцький Я. “… Духовенство колишнє уніатське, серед населення авторитетне”: УГКЦ у західних областях України в 1947-1949 рр. // Іст. журн. — 2008. — № 6. — С. 3-13.
3. Київська церква в Унії з Римом : [історія УГКЦ] // Директор шк. Україна. — 2008. — № 10. — С. 24-30.
4. Стоцький Я. Українська греко-католицька церква в Західній Україні у Хрущовський період // Мандрівець. — 2008. — № 2. — С. 46-54. — Бібліогр.: 50 назв.
5. Рощина Л. О., Романенко Н. М. Українська греко-католицька церква за кордоном (кін. ХІХ — кін. ХХ ст.) // Наука. Релігія. Суспільство. — 2008. — № 3. — С. 53-61.
6. 943803 63.3(4Укр)624 Д76 Поїздник І. І. До питання про роль Греко-католицької церкви у процесі формування національної свідомості населення Лемківщини (1939-1946) // Друга світова війна і доля народів України : матеріали 2-ї Всеукр. наук. конф. — К., 2007. — С. 156-167.
7. Пасічний Р. Я. Вплив духовної еліти УГКЦ на культурний розвиток Галичини. Досвід минулого та сьогодення // Наука. Релігія. Суспільство. — 2006. — № 1. — С. 197-200.
8. 923627 78.3 Р85 Лось В. Е. Освітня та видавнича діяльність греко-католицької церкви (Правобережна Україна першої третини ХІХ ст.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідження унікальних архів. та бібліот. фондів / НАНУ, Нац. б-ка України ім. Вернадського. — К., 2005. — Вип. 10. — С. 75-90. — Бібліогр.: 58 назв.
9. Жижко Т. Географія українського греко-католицизму // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 2004. — № 14.
10. 951831 63.3(4Укр)6 З-11 Сердюк Н. Справа ієрархів УГКЦ (1945 р.): док. і матеріали // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. — К., 2003. — 1(20). — С. 287-354.
11. 929924 76.12 З-41 Яцишин В. Упровадження Католицької акції на території східної Галичини (за матеріалами укр. преси 30-х рр. ХХ ст.) // Збірник праць Наук.-дослід. центру періодики. — Львів, 2003. — Вип. 11. — С. 261-268. — Бібліогр.: 24 назви.
12. Кияк С. Спадщина і тотожність: Ідентичність Української католицької церкви візантійського обряду: духовний аспект // Людина і світ. — 2003. — № 2. — С. 8-12.
13. Бубенщиков В. “Своя, особлива релігія…” : [греко-католики] // Людина і світ. — 2003. — № 1. — С. 23-27.
14. 929923 76.12 З-41 Трофим’як Б. Українська греко-католицька церква за духовне і фізичне виховання української молоді в колоніальну добу Галичини (до питання джерелознавства) // Збірник праць Наук.-дослід. центру періодики. — Львів, 2002. — Вип. 10. — С. 525-537.
15. Стоколос Н. Трансформація греко-католицизму в Австро-Угорській імперії // Людина і світ. — 2002. — № 4. — С. 21-29.
16. Єленський В. Проблема Патріархату української греко-католицької церкви // Людина і світ. — 2002. — № 11/12. — С. 17-21.
17. Турій О. Греко-католицька церква та українська національна ідентічність у Галичині // Людина і світ. — 2001. — № 10. — С. 21-26.
18. Стоколос Н. Після Ужгородської унії: Етноконфесійні трансформації та адаптація греко-католиків Закарпаття // Людина і світ. — 2001. — № 9. — С. 2-7.
19. 961124 63.3(4Укр)6 Д18 Данилюк Ю. З. Громадський рух за легалізацію Української греко-католицької церкви // Данилюк Ю. З. Опозиція в Україні : (друга половина 50-х — 80-ті рр. ХХ ст). — К., 2000. — С. 250-275.
20. 876901 86.2 Р36 Українська греко-католицька (уніатська) церква (УГКЦ) // Релігієзнавство. — К., 2000. — С. 91-110.
21. Концепція екуменічної позиції Української греко-католицької церкви // Людина і світ. — 2000. — № 7. — С. 36-42.
22. Кобута С. Політичні аспекти легалізації Української греко-католицької церкви (1987-1991 рр.) // Людина і політика. — 1999. — № 3. — С. 23-29.
23. Сьомін С. У прийдешнє — через каяття : [з історії Римо-Католицької церкви] // Людина і світ. — 1999. — № 5. — С. 47-51.
24. Волошин Ю. “Самоліквідація” Ужгородської унії: До 50-річчя спроби знищення Греко-Католицької церкви на Закарпатті // Людина і світ. — 1999. — № 1. — С. 34-38.
25. Перевезій В. Українська греко-католицька церква у східногалицькому суспільстві : [20-30-ті роки ХХ ст.] // Розбудова держави. — 1998. — № 11/12. — С. 120-126.
26. Сергійчук В. Берестейська Унія: чотириста років слави і трагедії // Ранок. — 1997. — № 1. — С. 12-13.
27. Ф66210 86.3 Ш37 Справа Українського Католицького Патріярхату в минулому і сьогодні // Шевців І. Збірник: статті, доповіді, промови і т. п. на тему: Церква. — Сідней, 1996. — С. 99-110.
28. Ф66210 86.3 Ш37 Українська Католицька чи “Греко-Католицька” Церква // Шевців І. Збірник: статті, доповіді, промови і т. п. на тему: Церква. — Сідней, 1996. — С. 50-63.
29. 838769 83.3(4Укр)1 М71 Мишанич О. В. Берестейська церковна унія у наукових дослідженнях патріарха і кардинала Йосифа Сліпого // Мишанич О. В. Крізь віки. — К., 1996. — С. 244-272.
30. Кочан Н. “Проти надії вірую в надії”: Берестейська церковна унія і деякі проблеми сучасного розвитку Греко-Католицької (уніатської) церкви в Україні // Людина і світ. — 1996. — № 3. — С. 19-24.
31. Напередодні Берестя: Київська митрополія у другій половині ХVI ст. // Людина і світ. — 1996. — № 4. — С. 46-48.; № 5. — С. 40-43.
32. Шабульдо Ф. М. Битва біля Синіх Вод 1362 р.: маловідомі та незнані аспекти : [до 400-річчя Берестейської Унії 1596 р.] // Укр. іст. журн. — 1996. — № 2. — С. 3-14.
33. Шевченко В. Кілька документальних свідчень про передумови запровадження Берестейської унії // Сучасність. — 1996. — № 12. — С. 66-77.
34. Козак С. З погляду перспективи : [про Берестейську унію] // Пам’ять століть. — 1996. — № 3. — С. 106-112.
35. Тимошенко Л. Угода з Ватиканом чи з Польщею? : [про Берестейську унію] // Пам’ять століть. — 1996. — № 3. — С. 113-120.
36. Яроцький П. Чотири століття Берестейської унії // Віче. — 1996. — № 11. — С. 102-115.
37. Гунчак Т. Політика релігії: Брестська Унія, 1596 // Сучасність. — 1996. — № 11. — С. 88-94.
38. Кочан Н. “…Йдеться про спільну нам усім справу”: Берестейська унія: погляд крізь віки // Людина і світ. — 1996. — № 9. — С. 14-16.
39. Біляков Г., Білякова О. Берестейська унія в працях польських істориків ХХ ст. // Укр. іст. журн. — 1996. — № 4. — С. 34-40.
40. Тимошенко О. В. Артикули Берестейської унії 1596 р. // Укр. іст. журн. — 1996. — № 2. — С. 15-34.
41. Войтюк А. “Агресивність та безоглядність… на щастя, не ввійшли глибше в душу нашого народу” : Ів. Франко про Берестейську унію // Віче. — 1996. — № 1. — С. 136-145.
42. Шевченко В. Кілька документальних свідчень про передумови запровадження Берестейської унії // Сучасність. — 1996. — № 12. — С. 66-77.
43. Волошин Ю. В. Ліквідація Української Греко-Католицької Церкви // Визвол. щлях. — 1996. — № 3. — С. 335-349.
44. Греко-католицька церква в 1944-1991 рр. // Укр. іст. журн. — 1996. — № 4. — С. 101-115.
45. Спільна Декларація Римо-Католицької Церкви і Константинопольської Православної Церкви з нагоди зняття анафем // Людина і світ. — 1995. — № 11/12. — С. 2-3.
46. Кочан Н. Український католицизм в екуменічному вимірі // Філос. і соціол. думка. — 1995. — № 7/8. — С. 3-30.
47. Маринович М. Під знаком Берестейської доби : [до 400-літ. ювілею Берест. унії] // Сучасність. — 1994. — № 3. — С. 162-165.
48. Яроцький П. Берестейська унія: Про що свідчать її уроки // Віче. — 1994. — № 6. — С. 140-153.
49. Стронський Г. Приречена на мовчання: Римо-католицька церква в Україні в 20-30-ті рр. // Людина і світ. — 1994. — № 3/4. — С. 17-20.
50. Климов В., Кочан Н. Берестейська унія в історії та культурі українського народу // Філос. і соціол. думка. — 1994. — № 11/12. — С. 246-248.
51. Бондаренко В., Єленський В. Коли вітер гуляє надворі… : [Укр. греко-католиц. церква і Біле братство] // Людина і світ. — 1994. — № 2. — С. 2-5.
52. 813688 66 П50 Катрич В. З історії виникнення та діяльності української греко-католицької церкви // Политика і власть: Тезисы докладов и сообщений. — Запорожье, 1993. — Ч. ІІІ. — С. 83-85.
53. Фомиченко В. Римсько-католицька церква в Україні // Людина і світ. — 1993. — № 6/7. — С. 36-38.
54. Лабунька М. Ми всі — українці : [про деякі питання з історії Укр. греко-катол. церкви] // Людина і світ. — 1992. — № 3. — С. 2-6.
55. Яроцький П. Повернення із забуття : [про Укр. греко-катол. церкву: історія та сучас. стан] // Політика і час. — 1992. — № 4. — С. 80-86.
56. Юрченко С., Швець-Машкара С. Дерев’яні католицькі храми Львівщини // Нар. творчість та етнографія. — 1991. — № 6. — С. 11-14.
57. Стельмах В. Повернення престолу : [про повернення Глави Укр. Греко-Катол. церкви] // Сіл. обрії. — 1991. — № 6. — С. 6-7.
58. Паславський І. Україна: Між сходом і заходом: Греко-католицька церква як феномен української національної культури // Дзвін. — 1990. — № 10. — С. 100-107.
59. Боцюрків Б. Придушення Української греко-католицької церкви в СРСР та Польщі у повоєнні часи // Сучасність. — 1990. — № 7/8. — С. 128-139.