1. 954538 63.3(4Укр) С81 Происхождение казачества // Сто великих загадок истории Украины / [авт. : Е. А. Попельницкая и др.]. — К. : АРИЙ, 2010. – С. 177-182.
 2. 954538 63.3(4Укр) С81 Кем были первые казаки и их лидеры на самом деле // Сто великих загадок истории Украины / [авт. : Е. А. Попельницкая и др.]. — К. : АРИЙ, 2010. – С. 183-187.
 3. 54538 63.3(4Укр) С81 Ликвидация Запорожской Сечи // Сто великих загадок истории Украины / [авт. : Е. А. Попельницкая и др.]. — К. : АРИЙ, 2010. – С. 256-259.
 4. Репин К. Так не стало войска. Империя преследовала, задабривала и пыталась уничтожать казаков, щедро раздавая чужие земли : [о переселении казаков на Кубань в 1792 г.] // Вечер. Вести. — 2010. — 11 сент. (№ 163). — С. 14.
 5. Хто такі козаки? // Позаклас. час. — 2010. — № 9. — С. 115-117.
 6. Приходченко К. Козак — лицар, захисник, трудівник : [до витоків укр. козацтва] // Україна Козацька. — 2010. — № 19/20. — С. 14-15.
 7. Мазур П. Церква, яка об'єднує : [Свято-Микол. козац. церква] // Україна Козацька. — 2010. — № 17/18. — С. 11.
 8. Березяк В. Анти — далекі пращури козаків? // Наук. світ. — 2010. — № 11. — С. 18-22.
 9. Бондаренко А. Культ воїна-звіра в козацьку добу // Українознавство. — 2010. — № 3. — С. 220-223. — Бібліогр.: 14 назв.
 10. Остапенко В. Історія українського козацтва. Постаті, події, документи, свідчення : посіб. для учнів та вчителів. Історія України. 8 кл. Ч. ІІ. // Історія України. — 2010. — № 2/3. — (Спецвипуск).
 11. Ткаченко П. “Откуда я родом и как зовут…” : [казак Мамай — версии происхождения] // Наука и религия. — 2010. — № 1. — С. 44-46.
 12. Гайдай А. Заручники імперських амбіцій : [укр. козацтво і рос.-турец. війна 1735-1739 рр.] // День. — 2010. — 22-23 січ. — С. 8.
 13. Середюк О. Задавили свою матір власними руками… : (про загибель Січі та оборону Азова) // Чумац. шлях. – 2009. – № 1. – С. 15-16.
 14. Каляндрук Т. Арійські корені характерництва: можливості характерників // Чумац. шлях. – 2009. – № 3. – С. 21-24.
 15. Кот С. І. Реліквії козацтва в контексті українсько-російських переговорів щодо їх повернення (1920-1930-ті рр.) // Укр. іст. журн. – 2009. – № 1. – С. 129-143.
 16. Наливайко Д. Українське козацтво та західноєвропейський світ : [про зародження та історію українського козацтва] // Нар. мистецтво. – 2009. – № 3/4. – С. 6-21.
 17. Федорук О. Мистецтво, яке випромінює світло : [тема козацтва в укр. мистецтві] // Нар. мистецтво. – 2009. – № 3/4. – С. 42-46.
 18. Щербак В. О. Становлення ідеї козацької автономії в Речі Посполитій : [др. пол. XVI — перш. пол. XVII ст.] // Наук. записки НаУКМА. — 2009. — Т. 91: Іст. науки. — С. 3-8. — Бібліогр.: 22 назви.
 19. Павленко С. Боронили волю : [301 рік від оборони Батурина] // Персонал плюс. — 2009. — № 42/43. — С. 9.
 20. Шпитальов Г. Г. Українське козацтво в Семилітній війні (1756-1763) // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ. — 2009. — № 1. — С. 215-223.
 21. Шуляк В. Підтримка козацького руху українським та світовим православним духовенством // Історія в шк. — 2009. — № 5/6. — С. 24-28.
 22. Вакуленко О. Кодекси гідності і честі козаків, або лицарські заповіді нащадкам // Укр. слово. — 2009. — 13-19 трав. (№ 19). — С. 11.
 23. Кулиняк Д. Виникнення козацтва : [історія укр. козацтва] // Наука і суспільство. — 2009. — № 1/2. — С. 36-39.
 24. Остапенко В. Історія українського козацтва. Постаті, події, документи, свідчення : посіб. для учнів та вчителів. Історія України. 8 кл. Ч. І. // Історія України. — 2009. — № 46/47. — (Спецвипуск).
 25. 950987 76.11 К53 Бачинська О. Унікальне джерело для вивчення козацтва на півдні України в рукописному фонді ОДНБ / О. Бачинська // Книжкові колекції, рідкісні видання та рукописи в сучасному науково-інформаційному просторі : матеріали конф., присвяч. 85-річчю музею кн. Одес. держ. наук. б-ки ім. М. Горького. Одеса, 25-27 верес. 2007 р. / М-во культури і туризму України, ОДНБ ім. М. Горького ; [упоряд.: Т. Л. Подкупко]. — Одеса : [ОДНБ], – С. 5-7.
 26. 950987 76.11 К53 Маленко Л. Бібліотечні рукописні зібрання до історії південноукраїнських козацьких військ останньої чверті XVIII-XIX століття / Л. Маленко // Книжкові колекції, рідкісні видання та рукописи в сучасному науково-інформаційному просторі : матеріали конф., присвяч. 85-річчю музею кн. Одес. держ. наук. б-ки ім. М. Горького. Одеса, 25-27 верес. 2007 р. / М-во культури і туризму України, ОДНБ ім. М. Горького ; [упоряд. : Т. Л. Подкупко]. — Одеса : [ОДНБ], 2008. – С. 211-229. – Бібліогр.: 66 назв.
 27. 941990 63.3(4Укр) С89 Українське козацтво в "смутні часи"  // Суперечливі моменти історії України і Росії / [авт.: Остапенко П. В., Боковікова Ю. В.]. – Х. : Торсінг плюс, 2008. – С. 55-68.
 28. Петасюк О. Батурин — символ українського духу : (до 300-х роковин зруйнування гетьманської столиці 2 листоп. 1708 р.) // Визвол. шлях. — 2008. — Кн. 4 (№ 10/12). — С. 129-142.
 29. Білий Д. Особливості формування та еволюції еліти чорноморського козацького війська // Схід. — 2008. — № 7. — С. 67-71.
 30. Петровський А. Про походження козацтва : (витяги з неопублікованої книги) // Чумац. шлях. — 2008. — № 5. — С. 2-5.
 31. Алфьоров О. Інкорпорація українського козацтва до стану російського дворянства. 1782-1796 рр. Новгород-Сіверське намісництво // Історія України. — 2008. — № 45.
 32. Кулиняк Д. Козацтво у витоків українського лицарства. 14 жовтня — Свято Покрови // Військо України. — 2008. — № 10. — С. 28-30.
 33. Павленко С. Штурм Батурина: нові подробиці та старі схеми // День. — 2008. — 8 листоп.
 34. Павленко С. Перепис Батурина 1666 року // Пам'ятки України: історія та культура. — 2008. — № 3. — С. 39-41.
 35. Пономаренко Е. Цитадель : [история Батурина] // Motor news. — 2008. — № 9. — С. 92-95.
 36. Посохова Л. Вчителювання студентів православних колегіумів України ХVIII ст. у родинах козацької старшини // Київ. старовина. – 2008. – № 5. – С. 3-18.
 37. Батурин : [ст. про гетьман. столицю, її пам'ятки архітектури] // Пам'ятки України: історія та культура. – 2008. – № 3. – С. 2-46.
 38. Павленко С. Героїчна оборона Батурина 1-2 листопада 1708 р. // Історія в шк. України. — 2008. — № 4-8.
 39. 940323 63.5 Н23 Наливайко С. Козаки : [історія укр. козацтва] // Наливайко С. Етнічна історія Давньої України / С. Наливайко. – К. : Євшан-зілля, 2007. – С. 482-497.
 40. Свербигуз В. Булава для гетьманського зятя. Як одружувалися, лаялися та розважалися у Батурині // Україна молода. — 2007. — 24 жовт. — С. 8.
 41. Козловський І. Феномен Українського Реєстрового Козацтва: історія та сучасність // Україна Козацька. — 2007. — № 17/18.
 42. Сокульський А. Індоарійські паралелі українського козацтва // Історія України. — 2007. — № 39. — С. 1-5.
 43. 923627 78.3 Р85 Мицик Ю. А. З листування козацької старшини середини XVIII ст. / Ю. А. Мицик // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унікал. архів. та бібліот. фондів / НАН України, Нац. б-ка України ім. Вернадського ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.) та ін.]. — К. : [НБУВ]. – 2005.- Вип. 10. – С. 358-365.
 44. 925131 63.3(4Укр)4 У73 Виникнення та еволюція козацтва на території України // Уривалкін О. М. Історія України (середина ХІІІ-середина ХVІІ ст.) : навч. посіб. для вузів / О. М. Уривалкін. – К. : Кондор, 2005. – С. 209-244.
 45. 925131 63.3(4Укр)4 У73 Переростання козацтва в окремий стан українського суспільства : [нац.-визвол. боротьба укр. козацтва в кін. XVI-перш. пол. XVII ст.] // Уривалкін О. М. Історія України (середина ХІІІ — середина ХVІІ ст.) : навч. посіб. для вузів / О. М. Уривалкін. – К. : Кондор, 2005. – С. 245-274.
 46. Кислюк О. Походження та рання історія козацтва в хроніці Самуеля Грондського // Мандрівець. — 2005. — № 5. — С. 36-42.
 47. Щербак В. Соціальний портрет козацької верхівки другої половини XVI — першої половини XVII ст. // Історія України. — 2005. — № 19/20. — С. 1-6.
 48. Дітькова С. Ю. Тема українського козацтва у французькій літературі ХІХ-ХХ століть // Історія в серед. і вищих навч. закл. України. — 2005. — № 8. — С. 26-32.
 49. Русина О. Дикі танці : [козац. етнос і культура] // Критика. — 2005. — № 6. — С. 19-22.
 50. 907449 72.4(4Укр-4До) Д67 Фролов Б. Дискуссионные вопросы биографии атамана З. А. Чепиги : [Черномор. казачье войско] // Донец. вісн. Наук. т-ва ім. Шевченка / Донец. від-ня наук. т-ва ім. Шевченка ; [редкол.: В. Білецький та ін.]. – Донецьк : Схід. вид. дім, 2004. – Т. 5. — С. 513-522. — Бібліогр.: 52 назви.
 51. Демочко В. Роль козацтва у відновленні та розвитку церковного життя в Україні у першій половині XVII ст. // Історія України. — 2004. — № 38. — С. 1-4.
 52. Балушок В. Україна "своєвольна" : [укр. козацтво XVI — І пол. XVII ст.] // Київ. старовина. — 2004. — № 4. — С. 29-39.
 53. Зуев О. И. Этап формирования : [укр. казачества] // Наука. Релігія. Суспільство. — 2004. — № 1. — С. 337-344.
 54. Куліненко Ю. В. Українське козацтво як фактор формування української нації [у т. ч. концепція Л. Гумільова] // Наука. Релігія. Суспільство. — 2004. — № 1. — С. 61-64.
 55. Балушок В. Україна флібустьєрська? : [чи були укр. козаки флібустьєрами] // Наука і суспільство. — 2004. — № 3/4. — С. 37-41.
 56. 911910 78.34(4Укр)7 Н34 Дзира І. Козацькі літописи в науковій спадщині Миколи Маркевича / І. Дзира // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. — К. : [НБУВ]. – 2003. — Вип. 11. – С. 439-459.
 57. 911908 78.34(4Укр)7 Н37 Дзира І. Козацькі літописи 30-80-х років ХVІІІ ст. як історичні джерела та пам'ятки національної історіографії / І. Дзира // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. — К. : [НБУВ]. – 2003. — Вип. 10. – С. 215-230.
 58. Маслійчук В. Козацька старшина слобідських полків XVII-XVIIІ ст.: "родинний клан" та досягнення соціального статусу // Київ. старовина. — 2003. — № 1. — С. 42-57.
 59. 887623 63.5 У45 Фігурний Ю. Українська козацька культура як державотворче явище // Українське мовознавство: стан і перспективи на зламі віків. — К., 2002. — С. 326-330.
 60. Запольських С. П. Національно-історичний концепт "українське козацтво" — зміст поняття і структура // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. — 2002. — № 3. — С. 55-60.
 61. Куліненко Ю. В. Роль релігії в житті українського козацтва // Наука. Релігія. Суспільство. — 2002. — № 3. — С. 291-293.
 62. Шевченко А. І. Роль і місце українського козацтва у формуванні громадянського суспільства: аналіз феномену та завдання сьогодення // Наука. Релігія. Суспільство. — 2002. — № 3. — С. 275-280.
 63. Беліков О. В. До проблеми взаємовідносин українських циган і козацтва в XVI-ХІХ ст. // Наука. Релігія. Суспільство. — 2002. — № 3. — С. 280-289.
 64. Клим Р. Вплив іммігрантської колонізації на економічний розвиток у Київській сотні (кінець XVII — початок XVIIІ ст.) // Пам'ять століть. — 2002. — № 2. — С. 60-67.
 65. Поліщук І. Козацькі традиції // Нова політика. — 2002. — № 2. — С. 57-61.
 66. Новожилов В. Степь да воля — казацкая доля : [страницы истории укр. казачества] // Посредник. — 2002. — 20 мая (№ 19/20).
 67. Мицик Ю. Джерела з історії українського козацтва // Історія в шк. України. — 2002. — № 3. — С. 15-18.
 68. Галаур С. …і обіймуться козацька минувшина з сьогоденням : [І Міжнар. наук.-практ. конф. з актуал. проблем козац. культури (Харків)] // Уряд. кур'єр. — 2002. — 18 трав. (№ 89).
 69. Зарудный Е. Карибские "казаки" и днепровские "флибустьеры" : [происхождение укр. казачества] // День. — 2002. — 13 апр.
 70. Ф74803 63.5 Д36 Фісун В. Т. Козацькі скарби у народних легендах і переказах південних регіонів України / В. Т. Фісун // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. 4-5 жовт. 2001 р., м. Запоріжжя / МОН України, ЗОДА, Запоріз. нац. техн. ун-т ; [редкол.: М. В. Дєдков (співголова) та ін.]. — Запоріжжя-Сімферополь : Облдержадміністрація ; Доля, 2001. – С. 49-52.
 71. 876360 63.3(4Укр) М64 Становлення українського козацтва : [XVI-XVII ст.] // Мирончук В. Д. Історія України : навч. посіб. / В. Д. Мирончук, Г. С. Ігошкін. – К. : МАУП, 2001. – С. 52-71.
 72. Кучабський О. Мало гетьманом народитися : [уроки влади, династичність влади] // Україна і світ сьогодні. — 2001. — 16-22 черв. (№ 24).
 73. Сас П. Політична свідомість і соціокультурні орієнтації козацтва // Історія України. — 2001. — № 40. — С. 1-3 ; № 41. — С. 4-5.
 74. 867273 63.3(4Укр) С30 Семененко В. І. Криза козацької автономії / В. І. Семененко, Л. О. Радченко.  // Семененко В. І. Історія України. З прадавніх часів до сьогодення : навч. посіб. / В. І. Семененко, Л. О. Радченко. – 2-ге вид., випр. та доп. – Х. : Торсінг, 2000. – С. 150-178.
 75. Смолій В. А. Формування козацького стану та його роль у розвитку українського суспільства // Історія України. — 2000. — № 36.
 76. 871347 63.3(4Укр)2 З-23 Залізняк Л. Л. Праіндоєвропейські елементи у культурі українського козацтва // Залізняк Л. Л. Первісна історія України : навч. посіб. / Л. Л. Залізняк. – К. : Вища шк., 1999. – С. 136-145.
 77. 860912 63.3(4Укр) К68 Король В. Ю. Виникнення українського козацтва. Запорозька Січ — козацька республіка // Король В. Ю. Історія України : посіб. для учнів СШ та вступників до вузів / В. Ю. Король. – К. : Академія, 1999. – С. 64-69.
 78. 858973 63.3(4Укр) Б77 Бойко О. Д. Виникнення українського козацтва // Бойко О. Д. Історія України : посіб. для внз / О. Д. Бойко. – К. : Академія, 1999. – С. 109-125.
 79. Мішин В. Козаки у тридцятилітній війні 1618-1648 років // Нар. Армія. — 1999. — 26 листоп.
 80. Шевчук В. Українська козацька держава: від Б. Хмельницького до І. Мазепи // Нар. Армія. — 1999. — 21 груд.
 81. Кравчук М. Організаційно-правові аспекти розвитку вільного козацтва та його роль у державотворчому процесі України // Нова політика. — 1999. — № 1. — С. 10.
 82. Леп'явко С. А. Українське козацтво на державній службі (початковий період) // Укр. іст. журн. — 1999. — № 3. — С. 57-62.
 83. Боєчко В. Козацтво та розвій державотворчих процесів та національної ідеї // Історія України. — 1999. — № 25/28.
 84. Боєчко В. Ф. Роль порубіжних територій у процесі генезису козацтва / В. Ф. Боєчко, А. Ю. Чабан // Укр. іст. журн. — 1999. — № 2. — С. 48-63.
 85. Залізняк Л. Козацька Україна — прямий нащадок України-Руси // Людина і політика. — 1999. — № 1. — С. 34-38.
 86. Джус В. Пласт — таємниче братство козаків // Нар. Армія. — 1999. — 18 трав.
 87. Мішин В. Боротьба українського козацтва проти турецько-татарської агресії (1479-1616 рр.) // Нар. Армія. — 1999. — 17 квіт.
 88. 855075 63.3(4Укр) Б82 Борисенко В. Й. Поява і роль козацтва в історії України до XVII ст. // Борисенко В. Й. Курс української історії : З найдавніших часів до XX століття : навч. посіб. для вузів / В. Й. Борисенко. – 2-е вид. – К. : Либідь, 1998. – С. 146-162.
 89. 851740 67.9(4Укр)300 Х94 Губський Б. Черкаський край як центр формування державного устрою Козацької України // Хроніка 2000 : укр. культурологічний альманах / шеф-ред. Л. Кравчук. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв України, 1998. – Вип. 23-24: Український парламентаризм: історія і сучасність. — С. 22-30.
 90. Яковлева Т. Структура українського суспільства. Козацька держава у 50-х роках XVII ст. // Історія України. — 1998. — № 43.
 91. Мельник Л. Нариси козацької держави в українській суспільній думці у переддень Хмельниччини // Розбудова держави. — 1998. — № 9/10. — С. 107-112.
 92. Апанович О. Одяг козацький // Нар. Армія. — 1998. — 13 жовт.
 93. Апанович О. Чигирине, Чигирине : [350 років тому столицею козацької держави став Чигирин] // Нар. Армія. — 1998. -7 лип.
 94. Сущенко О. Будьмо! — Гей! Повертаймося до самих себе : [про укр. козацтво] // Час. — 1998. — 12-18 берез. (№ 10).
 95. Мицик Ю. Перша згадка про українських козаків // Укр. слово. — 1997. — 4 верес.
 96. Корнієнко О. Козацька діяспора : [історія депортації укр. козаків] // Шлях перемоги. — 1997. — 21 серп.
 97. Апанович О. За плугом Господь іде : [агрокультура укр. козацтва в контексті ідей С. Подолинського та В. Вернадського] // Час. — 1997. — № 47.
 98. Мицик Ю. Пам'ятка морської слави козаків // Військо України. — 1997. — № 1/2. — С. 50-51.
 99. Каліберда Ю. Вільне козацтво України в спогадах сучасників : [1917 р.] // Військо України. — 1997. — № 3/4. — С. 48-49.
 100. Мішін В. Козацтво після зруйнування Запорозької Січі // Нар. Армія. — 1997. — 12, 13 черв.
 101. Азбелев С. Н. О подвигах казаков в борьбе против войск Мамая // Рус. речь. — 1996. — № 1. — С. 97-102.
 102. Кравцевич В. Ще 500 літ тому козацькі чайки утверджували славу України // Вечір. Київ. — 1996. — 19 жовт.
 103. Абліцов В. Від Русі до України : романт. есе про європ. шлях України : [про класовий підхід до розгляду питання про утворення козацтва] // Голос України. — 1996. — 30 серп.
 104. Свербигуз В. Козацькі агенти Барської конфедерації [1768 р.] // Вечір. Київ. — 1996. — 15, 17, 24 трав.
 105. Лобачев В. Тайны русского моря : [P.S. Казацкая субмарина (о казацких чайках)] // Наука и религия. — 1996. — № 1. — С. 5-7.
 106. Маркедонов С. Казаки на море в XVI веке // Морской сб. — 1996. — № 1. — С. 88-90.
 107. 831149 63.3(4Укр)46 З-35 Заруба В. М. Кримські походи : [1687, 1689 р.] // Заруба В. М. Студії з історії України / В. М. Заруба. – К. : Освіта, 1995. – С. 172-190.
 108. 834501 63.3(4Укр) Л63 Лисяк-Рудницький І. Дослідження з козацької історії : [XVI-XVIІІ ст.] // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе : [в 2 т.] / І. Лисяк-Рудницький. – К. : Основи, 1994. — Т. 1. – С. 53-62.
 109. Апанович О. Конструктивна історична діяльність українського козацтва // Слово і час. — 1994. — № 6. — С. 66-68.
 110. Телегин Д. Я. "Одесское чудо" или о судьбе некоторых уникальных памятников казачества // Рыноч. площадь. — 1994. — 18 марта.
 111. Щербак В. О. Джерела формування українського козацтва // Укр. іст. журн. — 1994. — № 2/3. — С. 75-83.
 112. Паталах О. Загадкові болохівці. Хто вони? Погляд на ранній період історії козаччини // Гарт. — 1993. — 27 берез.
 113. Олійників О. Звідки козаки вродились? : [історія укр. козацтва] // Родослав. — 1993. — № 6. — С. 6.
 114. Петрич С. Феномен українського козацтва // Нар. Армія. — 1993. — 18 лют.
 115. 809222 63.3(4Укр) К95 Кучерук А. С. Возникновение украинского казачества // Кучерук А. С. Рассказы по истории Украины : проб. учеб. к нач. курсу истории Украины для 5-го кл. / А. С. Кучерук / под ред. С. В. Кульчицкого. – К. : Освіта, 1992. – С. 43-51.
 116. Телегін Д. Козацький некрополь : [Чорномор. козацтво] // Україна. — 1992. — № 26. — С. 18-19.
 117. Лаврів П. Донські козаки і Україна : [з погляду краєзнавця] // Нар. газ. — 1992. — № 22. — С. 6.
 118. "Козацький театр — що воно таке?" // Дума. — 1992. — № 4.
 119. Антонович В. Коротка історія козаччини // Дніпро. — 1992. — № 2/3. — С. 125-151. — Поч. у № 1.
 120. Грушевський М. Історія української козаччини. Т. 2: 1626-1638 рр. // Вітчизна. — 1992. — № 1. — С. 187-197.
 121. Боплан Г. Д. Морські походи козаків // Гарт. — 1992. — 4 лип. — (Спецвип. "Укр. море").
 122. Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків : [суди, покарання у запороз. козаків] // Именем закона. — 1991. — № 39. — С. 8-9 ; № 40. — С. 7.
 123. Хорунжий Ю. Невмирущий дух : [козац. бунт в с. Кліщинці на Полтавщині в 1768 р.] // Нар. газ. — 1991. — № 12. — С. 7.
 124. Головко О. Б. Слов'яни Північного Причорномор'я доби Київської Русі та проблема витоків українського козацтва // Укр. іст. журн. — 1991. — № 11. — С. 24-35.
 125. Щербак В. О. Козацтво в класово-становій структурі українського суспільства (друга половина XV — середина XVІІ ст.) // Укр. іст. журн. — 1991. — № 11. — С. 43-52.
 126. Смолій В. А. Міжнародна конференція, присвячена 500-літтю українського козацтва // Вісн. АН України. — 1991. — № 10. — С. 40-41.
 127. Сокур А. Як казали козаки… // Наука і суспільство. — 1991. — № 8. — С. 38-39 ; № 9. — С. 44-45.
 128. Домославська М. І. Козацькими стежками : (метод. поради з питань вивчення козац. історії України) // Рад. шк. — 1991. — № 7. — С. 26-27.
 129. Жолдак Б. Козацький театр — що воно таке? // Укр. театр. — 1991. — № 6. — С. 27.
 130. Макаров А. Козацтво і барокко : [спроба культурол. публіцистики] // Дзвін. — 1991. — № 5. — С. 130-138.
 131. Ричка В. М. Спадкоємець гетьманського роду // Трибуна. — 1991. — № 5. — С. 30-31.
 132. Каюков В. І. Козацькому роду нема переводу // Укр. мова і літ. в шк. — 1991. — № 5. — С. 52-54.
 133. Чугуєнко В. Пісня в колисці козацтва // Укр. культура. — 1991. — № 5. — С. 20-21.
 134. Пономаренко І. Січ Задунайська // Укр. культура. — 1991. — № 5. — С. 21-22.
 135. Смолій В. А. Українська козацька держава // Укр. іст. журн. — 1991. — № 4. — С. 5-19.
 136. Пушенко С. Загибель Кодака : [з історії козацтва] // Дзвін. — 1991. — № 2. — С. 121-124.
 137. Не тільки реготалися козаки… Українська "Листовня" петровської доби : [зб. творів козац. епістолярії (1680-1712 рр.)] // Сіл. вісті. — 1991. — 16 січ.
 138. Федотюк П. Козак — душа правдивая… : [брехенька про козаків] // Сіл. обрії. — 1991. — № 1. — С. 12-14.
 139. Грушевський М. Історія України. Доба козацька // Рад. освіта. — 1990. — 27 листоп.
 140. Крип'якевич І. Історія України: Початок козаччини // Дзвін. — 1990. — № 10. — С. 111-124.
 141. Яворницький Д. І. Українсько-руське козацтво перед судом історії : [лекція, прочит. в Єкатеринославі у 1918 р.] // Трибуна лектора. — 1990. — № 8. — С. 34-37. — Поч. у № 7.
 142. Грушевський М. Історія української козаччини // Вітчизна. — 1989. — № 10. — С. 187-205. — Поч. у № 1.
 143. Мюлер Й.-Й. Історична дисертація про козаків… : [дослідж. про походження та розвиток козацтва] / пер. з латин. та комент. Ю. Мицика і М. Кулінського // Всесвіт. — 1988. — № 6. — С. 131-137.
 144. Лясота Е. Зі Стеблева. Щоденник : [з історії укр. козацтва XVI ст.] / пер. з нім. Г. та І. Сварники // Жовтень. — 1984. — № 10. — С. 97-110.
 145. Гуржій О. І. Рядове козацтво і його місце в класово-становій структурі суспільства Лівобережної України першої половини XVIІІ ст. // Укр. іст. журн. — 1982. — № 8. — С. 89-96.
 146. Флоря Б. М. З історії взаємовідносин українського козацтва і російського уряду (80-і — 90-і роки XVI ст.) // Укр. іст. журн. — 1978. — № 8. — С. 124-129.
 147. Цікавинки козацького життя // Позакл. час. — 2010. — № 9. — С. 118-120.
 148. Маленко Л. Історія козацьких формувань постсічового періоду в доробку південноукраїнських наукових осередків ХІХ — початку ХХ століття // Київ. старовина. – 2010. – № 2. – С. 103-123.