1.      992260 002.2 Ч-49 Черниш Н. "Українська загальна енциклопедія" та її редактор Іван Раковський // Черниш Н. І. Нариси з історії української енциклопедичної справи / Наталія Черниш. — Львів : Піраміда, 2018. — С. 101-143.

2.      923627 025 Р85 Черниш Н. І. Українське енциклопедичне книговидання: маловідомі факти ХІХ — першої третини ХХ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. / НАН України, Нац. б-ка України ім. Вернадського ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.) та ін.]. — К. : [НБУВ], 2005. — Вип. 10. – С. 199-211.

3.      Ф85493 72 Н34 Загальні (універсальні) українські енциклопедії : [згадується Українська загальна енциклопедія] // Наука України у світовому інформаційному просторі / Нац. акад. наук України ; [редкол.: Я. С. Яцків (голов. ред.) та ін.]. — К. : Академперіодика, 2015. — Вип. 12. — С. 11-18.

4.      Ф63639 39(=161.2) Э68 Романів О. Довгий, тернистий шлях українства до самопізнання : [історія укр. енциклопедій, у т. ч. УЗЕ] // Енциклопедія українознавства. — Перевид. в Україні (Репр. відтвор. вид. 1955-1984 р). — К. : Глобус, 1993. — Т. 1. – С. [2-12].

5.      Белей Л. «Книга, що в ній є все». Історія першої української енциклопедії // Укр. тиждень. – 2014. – 19-25 груд. (№ 51). – С. 44-45.

6.      952248 01:061.2(477) Ч-49 Черниш Н. І. Іван Раковський – редактор «Української загальної енциклопедї» // Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги, (1909-1939) : навч. посібник для вузів / Наталія Черниш. — К. : Наша культура і наука, 2006. – С. 155-171.

7.      Черниш Н. Іван Раковський – редактор «Української загальної енциклопедії» // Вісн. Кн. Палати. – 2002. — № 6. – С. 36-38 ; № 7. – С. 37-40.

8.      855559 76.12 У45 Вальо М. А. Видавнича діяльність Якова Оренштайна в контексті українського національного відродження // Українська періодика: історія і сучасність : [доп. та повідом. Всеукр. наук.-теорет. конф. 22-23 груд. 1995 р.]. – Львів : Піраміда, 1995. – С. 32-37.

9.      Монолатій І. Загадка Якуба Оренштайна // Бібл. вісн. – 1999. — № 2. – С. 46-47.

10.  929869 070 Р69 Романюк М. М. Чепига Іван Іванович // Оратаї журналістської ниви. Українські редактори, видавці, публіцисти : [біобібліогр. матеріали] / Мирослав Романюк ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики. — Львів : [Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника], 2004. — Кн. 2. – С. 193-194.

11.  930498 016:82(477).09 У45 Колесса Олександр // Українські письменники діаспори : матеріали до біобібліогр. словника. / М-во культури і туризму України ; Нац. парламент. б-ка України. — К. : НПБ України, 2006. — Ч. 1. А-К. – С. 142-148.