1. Пурій Г. М. Роль комерційних банків у розбудові фондового ринку України // Фонд. рынок. — 2008. — № 45. — С. 6-11. — Библиогр.: 14 назв.
 2. Ведернікова С. В. Формування і контроль за стратегією комерційного банку в умовах фінансової глобалізації // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 12 (90). – С. 134-141.
 3. Кривцун І. М. Управління ризиками комерційного банку / І. М. Кривцун, О. І. Кутник // Регіон. економіка. – 2008. – № 4. – С. 104-108. – Бібліогр. : 4 назв.
 4. Пруський О. Комерційні банки у системі інституційних засад функціонування валютного ринку // Вісн. ТНЕУ. — 2008. — № 4. — С. 57-65.
 5. Бражко О. В. Визначення можливостей управління кредитними ризиками вітчизняних комерційних банків / О. В. Бражко, С. В. Ясько // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2008. – № 3. – С. 29-32.
 6. Лобода Д. Л. Перспективи використання сек'юритизації комерційними банками України // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 2 (80). – С. 200-208.
 7. 940491 65.9(4Укр)26 Ч-46 Череп А. В. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків // Банківські операції : навч. посіб. для вузів / А. В. Череп, О. Ф. Андросова. – К. : Кондор, 2008. – С. 282-322.

* * *

 1. Платонова Н. А. Аттестации персонала в коммерческом банке // Управление персоналом. — 2007. — № 20. — С. 45-53.
 2. Прасолова С. Проблеми оцінки та управління процентним ризиком комерційних банків: актуальні аспекти // Вісн. НБУ. – 2007. – № 9. – С. 36-39.
 3. Мещеряков А. А. Концептуальні підходи до побудови аналітичної роботи в комерційному банку // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 5. – С. 193-199.
 4. Сучок С. В. Оптимізація маржі комерційних банків за допомогою ймовірнісних автоматів // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 3 (69). – С. 204-214.
 5. Версаль Н. І. Розвиток системи комерційних банків в Україні та Росії в 2000-2006 роках // Фінанси України. – 2007. – № 2. – С. 97-104.
 6. Дяченко О. Г. Надійність комерційного банку та методи її оцінки // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2007. – № 2. – С. 97-101. – Бібліогр. 6 назв.
 7. Савчук В. Проблеми оптимізації управління споживчим кредитуванням комерційних банків // Банк. справа. — 2007. — № 2. — С. 50-56.
 8. Мещеряков А. А. Якість обслуговування клієнтів та фінансові результати комерційних банків // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2007. – № 2. – С. 161-166. – Бібліогр.: 6 назв.
 9. Пельтек Л. В. Вдосконалення аналізу кредитного портфеля комерційного банку // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2007. – № 1. – С. 263-269. – Бібліогр.: 6 назв.
 10. Доценко О. С. Рейтингове оцінювання надійності комерційних банків // Статистика України. – 2007. – № 1. – С. 27-30.
 11. 936172 65.9(4Укр)26 П78 Заїка Н. В. Бізнес-планування комерційного банку // Проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 15-16 листоп. 2007 р. – Х., 2007. – Ч. 2. — С. 135-136.

* * *

 1. Єрмошенко М. М. Інформаційно-аналітична підтримка аналізу діяльності комерційних банків // Актуал. проблеми економіки. — 2006. — № 10. — С. 59-67.
 2. Кащеева В. Ю. Повышение эффективности деятельности коммерческих банков через сеть структурных подразделений в Украине и за рубежом // Економіка. Фінанси. Право. — 2006. — № 7. — С. 24-29.
 3. Павлюк К. В. Діяльність іноземних комерційних банків в Україні: тенденції та проблеми / К. В. Павлюк, В. А. Кажан // Фінанси України. – 2006. – № 6. – С. 143-150.
 4. Зборовська О. М. Структурний аналіз позицій комерційних банків на ринку банківських послуг // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2006. – № 6. – С. 115-118. – Бібліогр.: 7 назв.
 5. Тен В. В. Методология анализа безубыточности коммерческого банка // Банк. дело. — 2006. — № 4. — С. 34-37.
 6. Назарова С. В. Моделювання фінансово-економічного стану комерційного банку при формуванні антикризової стратегії його діяльності // Формування ринк. відносин в Україні. — 2006. — № 4. — С. 107-110.
 7. Москаленко В. В. СППР (система поддержки принятия решений) по формированию кредитного портфеля коммерческого банка // Системні дослідження та інформ. технології. — 2006. — № 4. — С. 44-55.
 8. Мирошниченко К. В. Поняття та основні принципи кредитної політики комерційного банку // Вісн. ЗНУ. Юридичні науки. – 2006. – № 3. – С. 68-72. – Бібліогр.: 8 назв.
 9. Іващук Н. Л. Управління портфелем цінних паперів комерційного банку // Регіон. економіка. – 2006. – № 3. – С. 191-198.
 10. Губа Л. О. Особливості діяльності комерційних банків // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2006. — № 2. — С. 298-302.
 11. Пельтек Л. В. Теоретико-методологічні основи застосування методик визначення рейтингу комерційних банків // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2006. — № 2. — С. 192-197.
 12. Дяченко О. Г. Ризикованість діяльності комерційних банків // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2006. — № 2. — С. 94-97.
 13. Сороківська З. Основні напрямки оптимізації політики комерційних банків у сфері роздрібного обслуговування клієнтів // Вісн. Терноп. держ. екон. ун-ту. — 2006. — № 2. — С. 33-39.
 14. Римар Н. В. Система економіко-математичного моделювання надійності комрційних банків // Держава та регіони. Серія: Держ. упр. — 2006. — № 1. — С. 230-233.
 15. Штейн О. Стратегія комерційного банку на ринку банківських послуг // Економіст. — 2006. — № 1. — С. 44-46.
 16. Зайцева І. П. Організація інформаційного забезпечення бюджетування у комерційному банку // Формування ринк. відносин в Україні. — 2006. — № 1. — С. 93-96.
 17. 929074 65.526 Д33 Денисенко, М. П. Контролінг у вітчизняних комерційних банках // Денисенко М. П. Грошово-кредитна діяльність банків : навч. посіб. для вузів / М. П. Денисенко, В. Г. Кабанов, Л. М. Худолій. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – С. 174-187.

* * *

 1. Шора О. Э. Застосування VaR-методології [вартість, піддана ризику] в практичній діяльності комерційних банків України // Облік і фінанси АПК. — 2005. — № 12. — С. 142-144.
 2. Мещеряков А. А. Собівартість безготівкових операцій комерційного банку // Фінанси України. — 2005. — № 11. — С. 77-80.
 3. Осипенко Д. В. Динамічна модель комерційного банку // Фінанси України. — 2005. — № 11. — С. 87-92.
 4. Мартюшев О. О. Організаційно-методологічне забезпечення стратегічного планування комерційного банку // Фінанси України. — 2005. — № 10. — С. 60-67.
 5. Грудзевич Я. Розвиток і функціонування малих та середніх банків в Україні у контексті глобалізаційних і євроінтеграційних процесів / Я. Грудзевич, У. Грудзевич // Вісн. НБУ. — 2005. — № 6. — С. 35-37.
 6. Гайдай Т. Є. Механізм управління комерційним банком в конкурентному середовищі // Менеджер. Вісн. Дон. держ. ун-ту упр. — 2005. — № 3. — С. 136-139.
 7. Михайлюк Р. Рейтингові оцінки у системі побудови надійного комерційного банку // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва. — 2005. — № 3. — С. 82-90.
 8. Кириленко В. Депозитна політика комерційного банку // Банк. справа. — 2005. — № 2. — С. 29-35.
 9. Білик М. Удосконалення бюджетування в комерційних банках // Ринок цінних паперів України. — 2005. — № 1-2. — С. 23-28.
 10. Галіцин Модельні дослідження інвестиційних процесів у комерційному банку / В. К. Галіцин, Т. О. Макаренко // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. — 2004. — № 3. — С. 47-53.
 11. Бакурова А. В. Нечеткая нейромодель классификации клиентов коммерческих банков по кредитоспособности / А. В. Бакурова, Е. А. Васильченко // Складні системи і процеси. — 2002. — № 2. — С. 9-18.