1. Третяк Д. Д. Бюджетний потенціал місцевого соціально-економічного розвитку // Формування ринк. відносин в Україні. – 2010. – № 12 (115). – С. 180-183. – Бібліогр.: 8 назв.
 2. Луніна І. О. Формування місцевих бюджетів на основі принципу еквівалентності: шлях до ефективної бюджетної системи України // Фінанси України. – 2010. – № 9. – С. 3-12. – Бібліогр. в підрядк. прим.
 3. Юрійчук С. М. Програмно-цільовий метод у системі виконання місцевих бюджетів України // Економіка та держава. – 2010. – № 9. – С. 72-73.
 4. Реутов В. Є. Згладжування розбіжностей у міжбюджетних відносинах як механізм регіональної конвергенції економічного розвитку // Економіка та держава. – 2010. – № 8. – С. 16-22. – Бібліогр.: 20 назв.
 5. Яценко Ю. О. Нова модель фінансового вирівнювання місцевих бюджетів в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7 (109). – С. 222-229.
 6. Повстяна А. С. Забезпечення фінансової автономії органів місцевого самоврядування // Економіка та держава. – 2010. – № 6. – С. 122-124. – Бібліогр.: 13 назв.
 7. Медвідь Н. Обслуговування місцевих бюджетів: історичні аспекти, переваги впровадження // Казна України. — 2010. — № 6. — С. 24-26.
 8. Юрійчук С. М. Структура доходів місцевих бюджетів в Україні // Економіка та держава. – 2010. – № 5. – С. 33-35. – Бібліогр.: 16 назв.
 9. Легкоступ І. І. Особливості формування місцевих бюджетів України та шляхи зміцнення їх доходної бази // Формування ринк. відносин в Україні. – 2010. – № 3 (106). – С. 165-170. – Бібліогр.: 5 назв.
 10. Легкоступ І. І. Теоретичні та практичні аспекти видатків місцевих бюджетів України в сучасних умовах // Економіка. Фінанси. Право. — 2010. — № 2. — С. 22-26.
 11. Напрями формування та використання доходів місцевих бюджетів / Т. Смірнова [та ін.] // Схід. — 2010. — № 2. — С. 54-57.
 12. Письменний В. Податковий аспект зміцнення власної дохідної бази місцевих бюджетів України // Вісн. ТНЕУ. — 2010. — № 2. — С. 61-70.
 13. Полозенко Д. В. Вплив валового регіонального продукту на доходи місцевих бюджетів України // Фінанси України. — 2010. — № 2. — С. 65-69.
 14. Диба О. Обгрунтування параметрів інвестиційної компетенції місцевих бюджетів / О. Диба [та ін.] // Ринок цін. паперів України. — 2010. — № 1-2. — С. 31-36.
 15. Малиняк Б. Залучення інститутів громадянського суспільства до управління місуевими бюджетами: сучасний стан і шляхи вдосконалення // Вісн. ТНЕУ. — 2010. — № 1. — С. 29-40.
 16. Куліковська Т. Про вдосконалення механізму наповнення місцевих бюджетів // Казна України. — 2010. — № 1. — С. 20-22.
 17. Єфремова І. Децентралізація влади: шлях до самостійності місцевих бюджетів / І. Єфремова // Підприємництво, госп-во і право. – 2009. – № 9. – С. 25-32. – Бібліогр.: 6 назв.
 18. Архірейська Н. В. Особливості розвитку міжбюджетних відносин у контексті зміцнення фінансової бази регіонів // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2009. – № 7. – С. 16-19. – Бібліогр.: 10 назв.
 19. Науменко А. М. Напрями підвищення дохідності місцевих бюджетів // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2009. – № 6. – С. 127-134.
 20. Падалка В. М. Економетричне прогнозування річних доходів бюджету міста Києва / В. М. Падалка, Н. І. Красноступ, В. І. Крапивка // Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 53-57. – Бібліогр. в підрядк. прим.
 21. Плескач В. Л. Концептуальні підходи щодо створеня інформаційно-аналітичної системи моніторингу доходів і видатків бюджетів регіонів // Фінанси України. – 2009. – № 5. – С. 41-55. – Бібліогр. в підрядк. прим.
 22. Макогон В. Методологічні аспекти формування доходів місцевих бюджетів // Вісн. КНТЕУ. — 2009. — № 4. — С. 92-99.
 23. Бадида М. П. Економетричне моделювання та прогнозування податкових надходжень до місцевих бюджетів  // Формування ринк. відносин в Україні. – 2009. – № 4 (95). – С. 66-70. – Бібліогр.: 6 назв.
 24. Блонська В. І. Вплив майнових податків на рівень доходів місцевих бюджетів // Регіон. економіка. – 2009. – № 3. – С. 209-216. – Бібліогр.: 3 назв.
 25. Сідельникова Л. актуальні питання антикризової бюджетної політики на регіональному рівні // Схід. — 2009. — № 3. — С. 115-118.
 26. Савіна Л. О. Управлінські рішення забезпечення фінансовими ресурсами бюджету територіальної громади / Савіна Л. О., Попович О. В. // Вісн. ЗНУ. Екон. науки. — 2009. — № 1. — С. 182-189.
 27. Мацюра С. І. Принципи та завдання бюджетної політики на місцевому рівні // Формування ринк. відносин в Україні. – 2009. – № 3 (94). – С. 19-23.
 28. Буряченко А. Є. Самооподаткування як резерв зростання доходів бюджетів місцевого самоврядування // Фінанси України. – 2009. – № 2. – С. 44-50. – Бібліогр. в підрядк. прим.
 29. Плескач В. Л. Сучасні підходи щодо фінансового регулювання механізму реалізації регіональних цільових програм / В. Л. Плескач, Ю. Г. Желябовський // Фінанси України. – 2009. – № 1. – С. 58-72.
 30. 953656 65.9(4Укр) Э40 Галушка Є. Проблеми зміцнення місцевих бюджетів і роль міжбюджетних трансфертів // Економіка України в умовах глобалізації : монографія / за ред. І. М. Школи, О. В. Бабінської ; МОН України, Чернів. торг.-екон. ін-т КНТЕУ. – Чернівці : Книги — XXI, 2009. – С. 517-527.
 31. Черняєв Т. Ю. Розподіл джерел доходних надходжень між бюджетами різних рівнів // Економіка та держава. – 2008. – № 12. – С. 88-90.
 32. Андрейченко О. Нові підходи до формування дохідної бази місцевих бюджетів // Економіст. — 2008. — № 11. — С. 38-40.
 33. Козаченко В. М. Основні показники економічного й соціального розвитку міста Києва крізь призму місцевого бюджету 2008 року / В. М. Козаченко, О. В. Романенко // Фінанси України. – 2008. – № 9. – С. 54-61. – Бібліогр.: 14 назв.
 34. Бадида М. П. Фінансова забезпеченість місцевих бюджетів: сучасний стан та перспективи вдосконалення // Формування ринк. відносин в Україні. – 2008. – № 7-8 (86-87). – С. 35-39 (№ 8). – Бібліогр.:16 назв.
 35. Олійник Д. С. Питання вдосконалення контролю виконання місцевих бюджетів // Фінанси України. – 2008. – № 7. – С. 84-91.
 36. Луніна І. Бюджетні доходи та податкові повноваження місцевих органів влади / І. Луніна, Н. Фролова // Економіка України. — 2008. — № 6. — С. 37-48.
 37. Салямон-Міхєєва К. Д. Особливості місцевих бюджетів в умовах децентралізаціїт бюджетної системи України // Економіка та держава. – 2008. – № 6. – С. 24-27. – Бібліогр.: 6 назв.
 38. Кобилецька О. Ф. Розширення можливостей місцевих запозичень в Україні при формуванні дохідної частини місцевих бюджетів // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6 (84 ). – С. 222-225.
 39. Шевчук Н. Ю. Структура видатків місцевих бюджетів України та особливості їх побудови // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 5 (83). – С. 202-207.
 40. Макогон В. Формування доходів місцевих бюджетів в Україні // Вісн. КНТЕУ. – 2008. – № 4. – С. 25-31.
 41. Мізіна І. В. Шляхи посилення бюджетного потенціалу органів місцевого самоврядування // Держава та регіони. Серія: Держ. управління. – 2008. – № 3. – С. 141-145. – Бібліогр.: 16 назв.
 42. Черняєв Т. Ю. Формування міжбюджетних відносин між центром та регіонами України // Держава та регіони. Серія: Держ. управління. – 2008. – № 2. – С. 234-239.
 43. Корчинський В. Є. Вплив рівня міжрегіональної диференціації видатків місцевих бюджетів і заробітної плати на внутрішню міграцію населення України / В. Є. Корчинський, С. Ю. Колодій // Фінанси України. – 2008. – № 1. – С. 47-54. – Бібліогр.: 8 назв.
 44. Якимчук Н. Право комунальної власності на кошти місцевих бюджетів // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Юрид. науки. – 2007. – № 74-76. – С. 73-77.
 45. Концепція реформування місцевих бюджетів // Офіц. вісн. України. — 2007. — № 38. — С. 13-16.
 46. Перощук З. Удосконалення правового забезпечення самостійності місцевих бюджетів як фінансової основи місцевого самоврядування // Право України. – 2007. – № 12. – С. 74-77.
 47. Драбик Н. М. До поняття про сутність місцевого бюджету і його класифікаційні ознаки // Формування ринк. відносин в Україні. – 2007. – № 11 (78). – С. 29-32.
 48. Захожай К. В. Аналіз міжрегіональних пропорцій видаткової частини місцевих бюджетів за регіонами України // Інвестиції: практика та досвід. — 2007. — № 9. — С. 29-32.
 49. Слухай С. В. Удосконалення формування доходів місцевих бюджетів в Україні / С. В. Слухай, О. В. Гончаренко // Фінанси України. – 2007. – № 8. – С. 63-72. – Бібліогр.: 21 назв.
 50. Зайчикова В. В. Прогнозування доходів місцевих бюджетів у процесі міжбюджетного регулювання // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 69-81. – Бібліогр.: 8 назв.
 51. Горник А. В. Місцеві бюджети в системі розвитку місцевого самоврядування // Держава та регіони. Серія: Держ. управління. – 2007. – № 4. – С. 46-51.
 52. Безземельна Т. О. Напрями вдосконалення процесу формування місцевих бюджетів // Держава та регіони. Серія: Держ. управління. – 2007. – № 4. – С. 8-13.
 53. Перощук З. І. Поняття, значення та правове регулювання місцевих бюджетів // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутріш. справ. — 2007. — № 3. — С. 99-105.
 54. Сунцова О. О. Фіскальна ємність регіонів як основа системи міжбюджетних відносин // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 2 (68). – С. 137-144.
 55. Лучка А. Забезпечення прозорості та відкритості бюджетів місцевого самоврядування як засіб поглиблення демократизації суспільного життя // Вісн. ТНЕУ. — 2007. — № 2. — С. 37-45.