1. 992116 027 Н34 Беззуб І. Поширення інформаційно-комунікаційних технологій в освіті протягом життя // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / за заг. ред. В. Попика ; редкол.: В. Попик (голова) [та ін.]. — К. : [НБУВ], 2017. — Вип. 48. — С. 707-726. — Бібліогр.: 25 назв.
 2. 86172 37.01 Н34 Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики : до 25-річчя НАПН України : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова) та ін.]. — К. : Сам, 2017. — 400 с. — Із змісту: Лук'янова Л. Б. Освіта дорослих в Україні: нові можливості для розвитку педагогічної науки і практики / Лук'янова Л. Б., Аніщенко О. В. — С. 267-275 ; Ничкало Н. Г. Неперервна професійна освіта у контексті теорії людського капіталу. — С. 246-259.
 3. Аніщенко О. Неформальна освіта дорослих — освітній тренд ХХІ століття / О. Аніщенко, Л. Лук`янова, С. Прийма // Рідна шк. — 2017. — № 11-12. — С. 3-8. — Бібліогр.: 11 назв.
 4. Безсмертна В. І. Модель структури та змісту неформальної освіти центру гендерної освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 3. — С. 67-81. — Бібліогр.: 8 назв.
 5. Боятюк О. Соціальні мережі — інструмент неформальної освіти вчителя // Школа. — 2018. — № 5. — С. 14-24.
 6. Бугайчук А. Альтернатива перепідготовки. Нові методи для вчителя // Завуч. — 2019. — № 1. — С. 20-29.
 7. Войтовська О. М. Закордонний і вітчизняний досвід професійного розвитку педагогів як складової неперервної освіти / О. М. Войтовська, С. В. Голочко // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 6. — С. 115-122. — Бібліогр.: 20 назв.
 8. Гончаренко О. В. Використання ігор під час викладання іноземної мови аудиторії дорослих (від традиційних ігор до мультимедійних) / О. В. Гончаренко, О. Г. Конопельцева // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 4, т. 2. — С. 123-126. — Бібліогр.: 12 назв.
 9. Горбань Л. В. Профорієнтована освіта як засіб запобігання маргіналізації населення // Педагогіка і психологія.  — 2018. — № 1. — С. 62-70. — Бібліогр.: 16 назв.
 10. Дем'яненко Н. Освітня геронтологія: проект Положення і Програми Інституту освіти людей третього віку / Н. Дем'яненко, Н. Чаграк // Рідна шк. — 2019. — № 1. — С. 67-73. — Бібліогр.: 19 назв.
 11. Дзега Л. Андрогогічні аспекти експериментальної діяльності в умовах сільської школи // Директор шк. (газета). — 2017. — № 23-24 ; 2018. — № 1-2, 3-4.
 12. Дишко О. П. Самоосвіта педагога як необхідна умова підвищення його професійної компетентності // Завуч. Усе для роботи. — 2018. — “ 1-2. — С. 6-18.
 13. Дроботенко М. О. Дидактичні адаптації освітньої геронтології // Гілея. — 2018. — № 10. — С. 258-262. — Бібліогр.: 20 назв.
 14. Дроботенко М. О. Освітня самореалізація філософії: освітня геронтологія // Гілея. — 2018. — № 9. — С. 218-222. — Бібліогр.: 24 назви.
 15. Єгоричева С. Б. Фандрайзинг у забезпеченні діяльності університетів третього віку / С. Б. Єгоричева, А. М. Соколова // Ринок праці та зайнятість населення. — 2018. — № 3. — С. 26-32. — Бібліогр.: 24 назви.
 16. Жукова Г. В. Позаакадемічна освіта — нове філософсько-освітнє явище // Гілея. — 2018. — № 11 (138) : ч. 2. Філос. науки. — С. 199-202. — Бібліогр.: 18 назв.
 17. Іонова 0. М. Антропософськи-орієнтований підхід до освіти дорослих : [программа New Adult Learning Movement (NALM) — рух за оновлення освіти дорослих] // Педагогіка і психологія. — 2018. — № 4. — С. 12-19. — Бібліогр.: 9 назв.
 18. Ісаєва О. А. Висвітлення проблеми неформальної освіти вчителів у Республіці Білорусь на основі робіт білоруських експертів // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 4, т. 1. — С. 43-48. — Бібліогр.: 8 назв.
 19. Кашина Г. С. Андрагогічна модель змішаного навчання вчителів технологій у системі післядипломної освіти // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 5. — С. 45-50.
 20. Кремень В. Навчити вчитися : [безперервна освіта] // Наука і суспільство. — 2018. — № 7-8. — С. 40-42.
 21. Лук'янова Л. Концептуальні засади розвитку освіти дорослих “Вчитися, щоби бути…” // Пед. газета. — 2018. — № 5. — С. 5.
 22. Мартинець Л. А. Загальна характеристика освітнього законодавства щодо неперервності професійного розвитку вчителя // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 5. — С. 157-150.
 23. Мелешко І. В. Визначення результатів неформальної освіти дорослих у Фінляндії: особливості і механізми // Пед. науки. — 2018. — № LXXXII, т. 1. — С. 23-26. — Бібліогр.: 13 назв.
 24. Ніколенко Л. Т. Освіта впродовж життя: вміння вчитися — ключова компетентність педагога // Імідж сучасного педагога. — 2017. — № 7 (176). — С. 5-8. — Бібліогр.: 9 назв.
 25. Освіта по-дорослому: як цей вислів пояснює сучасна педагогіка // Директор шк. (журнал). — 2017. — № 12. — С. 56-58.
 26. Отич О. Чим керуватиметься післядипломна освіта? // Освіта. — 2017.- 6-13 груд. (№ 50-51). — С. 6.
 27. Половая Н. О. Безперервна освіта як вектор розвитку інформаційного суспільства  // Грані. — 2018. — Т. 21, № 4. — С. 91-96.
 28. Половенко О. В. Безперервна освіта педагога за індивідуальною освітньою траєкторією / О. В, Половенко, Л. М. Кірішко // Управління шк. — 2018. — № 13-15, 16-18.
 29. Помаран П. Відкрите професійне навчання населення на модульно-компетентнісній основі // Проф. освіта. — 2019. — № 1 (82). — С. 21-24.
 30. Прийма С. Мелітополь — місто, що навчається : [розвиток освіти дорослих у місті ] // Пед. газета. — 2018. — № 5. — С. 6.
 31. Рахліс В. Теоретичні аспекти перемовників засобами неформальної освіти / В. Рахліс, Н. Г. Калашник // Новий колегіум. — 2018. — № 1. — С. 78-81.
 32. Савельєва Н. Воркшоп: активний розвивальний метод : [в освіті дорослих] // Соц. педагог. — 2018. — № 11. — С. 12-21.
 33. Сенчина Н. Г. Модель формування педагогічної рефлексії вчителів гуманітарних спеціальностей у післядипломній освіті // Пед. науки. — 2018. — № LXXXII, т. 3. — С. 184-190. — Бібліогр.: 4 назви.
 34. Сидоренко В. Освіта дорослих для сучасного життя: професійно, атракційно, креативно. До 10-річного ювілею кафедри філософії і освіти дорослих [ЦІППО ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”] // Методист. — 2018. — № 6. — С. 10-16.
 35. Сидоренко В. Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної й неформальної освіти. Презентація збірника спецкурсів // Методист. — 2018. — № 6. — С. 17-23.
 36. Сидорчук Л. Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійній підготовці дорослих // Проф.-техн. освіта. — 2018. — № 2. — С. 51-53.
 37. Сілаєва І. Є. Науково-практичний інтернет-семінар як інноваційна форма методичної роботи у міжкурсовий період підвищення кваліфікації педагогічних кадрів системи професійно-технічної освіти / І. Є. Сілаєва, В. С. Кулішов // Імідж сучас. педагога. — 2017. — № 6 (175). — С. 26-31. — Бібліогр.: 5 назв.
 38. Скрипник М. Андрагогіка: Практичні уроки для методиста // Методист. — 2018. — № 11(83). — С. 4-44.
 39. Скрипник М. Практична андрагогіка: особливості навчання дорослих // Методист. — 2019. — № 1. — С. 4-13.
 40. Смірнов С. В. Ефекти педагогічної та андрагогічної теорії в системі професійної підготовки майбутніх офіцерів запасу // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 4, том 2. — С. 61-65. — Бібліогр.: 13 назв.
 41. Теренко 0. 0. Організаційно-педагогічні засади освіти дорослих у США і Канаді // Педагогіка і психологія. — 2018. — № 4. — С. 20-26. — Бібліогр.: 11 назв.
 42. Тимчук Л. Підготовка фахівців для освіти дорослих в Україні: ретроспекція 20-30-х років ХХ століття// Іст.-пед. альм. — 2017. — № 2. — С.4-12. — Бібліогр.: 13 назв.
 43. Фрига І. О. Становлення системи освіти дорослих в України (1917-1941 рр.) // Пед. науки. — 2018. — № LXXXI, т. 3. — С. 46-49.
 44. Харченко Н. Організація тренінгових занять: Інтерактивна технологія навчання дорослих // Управління освітою. — 2018. — № 11. — С. 50-53 .
 45. Шеян М. О. Розвиток здоров'язбережувальної компетентності вчителів основної школи у системі післядипломної педагогічної освіти // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 3. — С.193-197. — Бібліогр.: 12 назв.
 46. Ярошенко Г. На навчання — як на свято: У Полтавському університеті економіки і торгівлі другий рік діє соціально-освітній проект “Університет третього віку” //