1. Шакурова О. "Повість минулих літ" як важливе українознавче джерело про походження українського народу // Українознавство. — 2010. — № 3. — С. 186-189. — Бібліогр.: 8 назв.
 2. Село як осередок українотворення : [круглий стіл, присвячений виходу книги-оповіді В. Мовчана, І. Нерубайського, В. Олійника "Криві Коліна крізь терни і роки: В історії села — історія України" (К.: КВІЦ, 2010.)] // Психологія і суспільство. – 2010. – № 4. – С. 7-38.
 3. Постовий В. Г. Теоретико-методологічна детермінація конвергенції етногенезу української сім'ї // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 4 (69). – С. 93-110.
 4. Моця О. П. Етнічні процеси в автохтонному середовищі на етапі ранньомодерної та модерної історії України // Укр. іст. журн. – 2010. – № 1. – С. 41-52.
 5. Крисаченко В. Українська ідентичність // Українознавство. — 2010. — № 3. — С. 209-213.
 6. Плачинда С. Лебедія. Як і коли виникла Україна // Україна Козацька. — 2010. — № 21/22. — С. 16-17. — Поч. у № 3/4.
 7. Кульчицький С. Шпаки і Скворцови в одній "шпаківні" : [нац. ідентичність укр. народу] // День. — 2010. — 10-11 груд. (№ 227/228). — С. 4-5. — Поч. у № 226.
 8. Лєбєдєва О. Проблема етногенезу українців в українознавчих дослідженнях кінця ХІХ — поч. ХХІ ст. // Українознавство. — № 1. — С. 68-72. — Бібліогр.: 14 назв.
 9. Макаренко Н. Історико-політичні чинники формування національної ідентичності: південно-український формат // Іст. журн. — 2010. — № 1/3. — С. 81-87. — Бібліогр.: 20 назв.
 10. Петрук В. Про хронологічну давнину "української спільноти" : [походження укр. народу] // Українознавство. — 2010. — № 4. — С. 152-156. — Бібліогр.: 30 назв.
 11. Гетьман В. Національний ландшафт та етнос : [самоідентифікація українців] // Наук. світ. — 2010. — № 1. — С. 18-21. — Бібліогр.: 9 назв.
 12. Воропаєва Т. Ідентичність українського народу в контексті соціокультурних трансформацій: теоретико-методологічні засади дослідження // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Українознавство. — 2010. — № 14. — С. 11-14.
 13. Кремень В. Тест на виживання. Глобалізаційні виклики національній ідентичності // День. — 2010. — 28 січ. — С. 6.
 14. Ціпко А. Час розкриває істину. Про національну свідомість та спотворену історію // День. — 2010. — 12-13 лют. — С. 11.
 15. Гетьман В. Генетичний код етносу у національному ландшафті : [укр. ідентичність] // Слово Просвіти. — 2010. — 11-17 лют. (№ 6). — С. 13.
 16. Наконечний Р. Родовід українців : [генеалог. дерево українців, починаючи від Ханаана, онука Ноя] // Голос України. — 2010. — 27 лют. (№ 36).
 17. Юхновський І. Головним нашим завданням є консолідація нації : [інтерв'ю дир. Ін-ту нац. пам'яті] // Сучасність. — 2010. —  № 1. — С. 3-20.
 18. 946387 60.5 П78 Стуканов С. Ім'я "Україна" як знаряддя саморозуміння та самоідентифікації українців // Проблеми самоідентифікації сучасного українського суспільства: політичні, економічні, соціальні та культурні аспекти : матеріали наук.-практ. конф. / Нац. акад. упр. ; Центр перспект. соц. дослідж. М-ва праці та соц. політики України та НАН України ; [редкол.: Буряк Л. І. та ін. ; упоряд. Буряк Л. І.]. – К. : [Нац. акад. упр. : Атопол], 2009. – С. 75-78.
 19. 951735 88.5 И29 Русначенко А. Минуле й ідентичність в постколоніальній Україні // Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні / [редкол.: Мирослава Антонович та ін.]. – К. : Дух і літера, 2009. – С. 33-40.
 20. 951735 88.5 И29 Іванова О. Зв'язок колективної пам'яті та ідентичності в різних регіонах України // Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні / [редкол.: Мирослава Антонович та ін.]. – К. : Дух і літера, 2009. – С. 81-97.
 21. 951735 88.5 И29 Загірняк М. Роздуми про національну ідентичність та історичну пам'ять у пострадянській Україні // Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні / [редкол.: Мирослава Антонович та ін.]. – К. : Дух і літера, 2009. – С. 99-105.
 22. 951735 88.5 И29 Литвинчук І. Емотивний чинник цивілізаційної ідентифікації // Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні / [редкол.: Мирослава Антонович та ін.]. – К. : Дух і літера, 2009. – С. 121-135.
 23. 983514 63.5 Д18 Данильченко О. П. Заселення Півдня України: історична ретроспектива / О. П. Данильченко // Данильченко О. П. Етнічний розвиток і міжнародні зв'язки Півдня України (кінець ХVІІІ — перша чверть ХХ століття) / Данильченко О. П. — Владивосток : [б. в.], 2009. – С. 13-24.
 24. Ф79427 71 К90 Буканов Г. Питання українського національного відродження у ХХ — на початку ХХІ ст. // Культурологічний вісник : наук.-теорет. щоріч. Нижньої Наддніпрянщини / [редкол.: В. І. Воловик (голов. ред.) та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т МОН України. – Запоріжжя : Просвіта, 2009. – Вип. 22. — С. 49-56. — Бібліогр.: 12 назв.
 25. Наконечний Р. Родовід українців // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. — 2009. — № 3. — С. 101-111.
 26. Євсєєва Т. М. Ментальні особливості модернізації політичної системи Російської імперії та СРСР наприкінці ХІХ — у першій третині ХХ ст. (український контекст) // Укр. іст. журн. – 2009. – № 5. – С. 152-178.
 27. Симоненко І. М. Особливості структури історичної пам`яті Українського народу та шляхи формування національного історичного наративу // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 1 (10). – С. 51-61. – Бібліогр.: 23 назви.
 28. Гаврилюк Т. Мазепинці чи малороси? : [самоідентифікація українців] // Слово Просвіти. — 2009. — № 52. — С. 7.
 29. Мовчан П. Камо грядеши, Україно? : [становлення укр. нації] // Слово Просвіти. — 2009. — 17-23 груд. (№ 50). — С. 5. — Поч. у № 49.
 30. Жулинський М. Формування національної ідентичності, або Чим розростаються держави : [щодо збереження нац. ідентичності в Україні в умовах глобалізац. викликів] // Слово Просвіти. — 2009. — 17-23 груд. (№ 50). — С. 6.
 31. Кононенко П. Українство у світовому часопросторі : [коротке викладання долі України з ХVІІ до ХХ ст.] // Освіта і управління. — 2009. — Т. 12, № 3/4. — С. 30-49.
 32. Лизанчук В. Як нищили народ, його історію і мову // Україна Козацька. — 2009. — №  23/24. — Поч. у № 13/14.
 33. Воропаєва Т. Формування ідентифікаційної матриці та культуротворча діяльність українців : [проблеми самоідентифікації українців] // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Українознавство. — 2009. — № 13. — С. 15-18. — Бібліогр.: 7 назв.
 34. Стуканов С. Р. Перше визначення України : метафізичне підгрунтя // Наука. Релігія. Суспільство. — 2009. — № 2. — С. 168-176.
 35. Петрук Н. Українська національна еліта як носій національної ідеї : [XVI-XVII ст.] // Освіта і управління. — 2009. — Т. 12, № 2. — С. 56-62. — Бібліогр.: 10 назв.
 36. Смольницька О. Українці в Криму. Від середньовіччя до ХІХ століття : [кримські таємниці Роксолани] // Україна молода. — 2009. — 9 верес. (№ 165). — С. 8.
 37. Грабовський С. Капітуляція перед боєм. Малоросійський синдром: від Грушевського до Ющенка // День. — 2009. — 16 жовт.
 38. Кремень В. Філософія людиноцентризму у світлі національної ідеї // Вища освіта України. — 2009. — № 1. — С. 5-12.
 39. Роль М. Від національної ідеї до національного ідеалу // Наука і суспільство. — 2009. — № 11/12. — С. 20-24.
 40. Гончаревський В. Цивілізаційний підхід до визначення соціокультурної ідентичності України в сучасній вітчизняній історіографії // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Історія. — 2009. — № 97. — С. 12-15. — Бібліогр.: 22 назви.
 41. Даренська В. М. Історіософські виміри феномена національної ідентичності // Практ. філософія. — 2009. — № 2. — С. 84-91. — Бібліогр.: 14 назв.
 42. Коляда І. "Перші бруньки національної свідомості" (до 135-річчя від дня заснування Південно-Західного відділу Імператорського Російського географічного товариства) : [70-ті роки ХІХ ст.] // Історія в шк. України. — 2009. — № 4. — С. 38-43. — Бібліогр.: 35 назв.
 43. 949045 94(477) П99 Происхождение украинского народа // 50 знаменитых загадок истории Украины / Андрей Кокотюха [и др.]. – Х. : Фолио, 2008. – С. 3-12.
 44. 949045 94(477) П99 Тайна названия "Украина" // 50 знаменитых загадок истории Украины / Андрей Кокотюха [и др.]. – Х. : Фолио, 2008. – С. 134-143.
 45. Ф79134 60.5 Ю71 Юрій М. Ф. Архаїка і розвиток свідомості українського народу // Юрій М. Ф. Соціокультурний світ України : монографія / М. Ф. Юрій. – 2-ге вид. – К. : Кондор, 2008. – С. 50-119.
 46. 940862 66.3(4Укр) С91 Бебик В. Тисячолітня Україна: діаспори Енеїди [Трипільська цивілізація, Шумер, Троя] // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї / Укр. акад. політ. наук [та ін.] ; редкол.: М. І. Михальченко (голова) [та ін.]. – К. : [б. в.], 2008. – Вип. 12. — С. 137-151.
 47. Опалько Ю. В. Взаємодія Українського інституту національної пам`яті з громадськими організаціями у розвитку історичної свідомості суспільства // Стратег. пріоритети. – 2008. – № 4 (9). – С. 55-63. – Бібліогр.: 30 назв.
 48. Яременко В. Дволикий Янус: співвідношення об'єктивних та суб'єктивних чинників українського розбрату в історичному вимірі // Сучасність. — 2008. — № 5/6. — С. 58-66.
 49. Бебик В. М. Проантичні цивілізації України: Мезія — Енеїда — Шумер — Троада — Скітія // Гуманіт. вісн. ЗДІА. – 2008. – № 34. – С. 22-30. – Бібліогр.: 46 назв.
 50. Писаренко Д. Походження назви "Україна" // Україна. — 2008. — № 1. — С. 42-43.
 51. Шпак А. Перший національний атлас України : [завершено підготовку та видано тиражем 5 тис. прим.] // Вісн. НАН України. — 2008. — № 3. — С. 3-12.
 52. Ф79499 050.9 И90 Вишневський Р. Енергія пам'яті : [іст.-мемор. серіал "Книга Пам'яті України"] // Історичний календар 2007 / упоряд.: Анатолій Денисенко, Василь Туркевич. – К. : Ген. дирекція Київ. міської Ради з обслуг. інозем. представництв, 2007. – [Вип. 12]. – С. 183-187.
 53. 934763 66.5(4Укр) К79 Кремень В. Г. Становлення українського народу // Кремень В. Г. Філософія національної ідеї : Людина. Освіта. Соціум / В. Г. Кремень. – К. : Грамота, 2007. – С. 88-149.
 54. Скринник М. "Історія русів": проблема національної самоідентифікації // Філос. думка. – 2007. – № 4. – С. 94-116.
 55. Бебик В. Глобальна українська ідея : [іст. розвідка] // Політика і час. — 2007. — № 6. — С. 41-44.
 56. Білецький А. Як і коли з'явився український народ? // Дзвін. — 2007. — № 9. — С. 106-111.
 57. Нагорна Л. Територіальність як чинник еволюції та фундамент ідентичності : [укр. народу] // Іст. журн. — 2007. — № 4. — С. 3-11. — Бібліогр.: 12 назв.
 58. Пестов О. Хто ми, українці, або Трипільський феномен // Дзвін. — 2007. — № 3. — С. 99-111.
 59. Литвиненко О. М. Національна історія як складова національної ідентичності // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Філософія. Політологія. — 2007. — № 84/86. — С. 175-178.
 60. Ф78722 74.58 Н34 Світленко С. І. Українська історична свідомість у контексті етнонаціонального поступу // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. держ. ун-ту / редкол.: Ф. Г. Турченко [та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2006. – Вип. XX. — С. 443-449.
 61. 928820 63.3(4Укр) Б82 В лабиринтах украинификации // Борисёнок Е. Феномен советской украинизации 1920-1930-е годы / Е. Борисёнок. – М. : Европа, 2006. – С. 3-29.
 62. 928820 63.3(4Укр) Б82 Публичная презентация национальной идеи: Грушевский, Скоропадский, Петлюра // Борисёнок Е. Феномен советской украинизации 1920-1930-е годы / Е. Борисёнок. – М. : Европа, 2006. – С. 31-35.
 63. 933794 67.9(4Укр)301 К26 Карпенко В. О. Нація та національна ідея // Карпенко В. О. Інформаційна політика та безпека : підручник / В. О. Карпенко. – К. : Нора- Друк, 2006. — С. 7-18.
 64. 933794 67.9(4Укр)301 К26 Карпенко В. О. Національна ідея — основа державної ідеології // Карпенко В. О. Інформаційна політика та безпека : підручник / В. О. Карпенко. – К. : Нора- Друк, 2006. — С. 6-122.
 65. Ф78034 63.3(49=Сл) С48 Батуріна С. Еволюція поглядів Ф. П. Шевченка щодо формування української народності // Слов'янські обрії / ред. рада: П. Ю. Гриценко [та ін.]. – К. : ВЦ НБУВ, 2006. – Вип. 1. — С. 423-428.
 66. Острась Е. Звідки пішла назва "Україна" // Київ. старовина. — 2006. — № 1. — С. 56-63.
 67. Сулько В. Ґеноцид українців: розлам свідомості : [з 1654 до 1937 рр.] // Мандрівець. — 2006. — № 1. — С. 3-7.
 68. Сергійчук В. Одвічність української соборності // Самостійна Україна. — 2006. — № 3.
 69. Балушок В. Проблема Трипільського спадку в Україні і питання індоєвропейської прабатьківщини // Нар. творчість та етнографія. – 2005. – № 3. – С. 10-17.
 70. Ігнатович Е. Коли виникла назва "Україна"? // Київ. — 2005. — № 9. — С. 2-3.
 71. Паньков А. Соборна Україна: корінні народи і національні меншини // Персонал. — 2005. — № 6. — С. 43-45.
 72. Павличко Д. Українська національна ідея та її значення для утвердження державної незалежності України // Нар. творчість та етнографія. — 2005. — № 1. — С. 7-20.
 73. Огульчанський Ю. Хто ми є? Як звати нас? : [етніч. структура укр. суспільства] // Моя Батьківщина. Моя Родина. — 2004. — № 16.
 74. Павленко Ю. В. Походження та цивілізаційна ідентичність українського народу // Collegium. — 2004. — № 15. — С. 149-164.
 75. Додонов Р. О. До питання про цивілізаційну ідентифікацію України // Культурол. вісн. Нижньої Наддніпрянщини. — 2004. — Вип. 13. — С. 82-88.
 76. 907600 63.3(4Укр) К79 Пробудження національної свідомості // Кремень В. Г. Україна: проблеми самоорганізації : [в 2 т.] / В. Г. Кремень, Д. В. Табачник, В. М. Ткаченко. –  К. : Промінь, 2003. – Т. 1: Критика історичного досвіду. — С. 134-140.
 77. 907600 63.3(4Укр) К79 Становлення українського народу // Кремень В. Г. Україна: проблеми самоорганізації : [в 2 т.] / В. Г. Кремень, Д. В. Табачник, В. М. Ткаченко. – К. : Промінь, 2003. – Т. 1: Критика історичного досвіду. — С. 61-141.
 78. 907600 63.3(4Укр) К79 Історіософія самоорганізації // Кремень В. Г. Україна: проблеми самоорганізації : [в 2 т.] / В. Г. Кремень, Д. В. Табачник, В. М. Ткаченко. – К. : Промінь, 2003. – Т. 1: Критика історичного досвіду. — С. 16-61.
 79. Турчинов А. В. Аутодафе : [публицист. эссе о судьбе укр. народа] // Вечер. вести. — 2003. — № 141.
 80. Спецкевич В. Свеча в окне как проявление исторического самосознания : [укр. история] // День. — 2003. — 21 июня. — С. 7.
 81. Державин Н. С. Происхождение русского народа : [вост. славяне во второй пол. I тысячелет. н. э.; происхождение укр., белорус. народов] // Мол. гвардия. — 2003. — № 5/6. — С. 75-146.
 82. 880377 66.5(4Укр) В41 Вівчарик М. М. Національна свідомість і гідність — невід'ємні атрибути націотворення в Українській державі // Вівчарик М. М. Українська нація: шлях до самовизначення / М. М. Вівчарик, П. П. Панченко, В. І. Чмихова. – К. : Вища шк., 2001. – С. 45-60.
 83. Ф71526 66.3(4Укр) У45 Реєнт О. П. Потенціал національного відродження України в імперську добу // Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) / [НАН України, Ін-т історії України ; авт. кол.: С. В. Кульчицький (керівник) та ін.]. – К. : Альтернативи, 2001. – С. 53-72.
 84. Візірякіна Н. І. Українська інтелігенція у формуванні державницької ідеї : [історія розвитку укр. нац. ідеї] // Гуманіт. вісн. ЗДІА. — 2001. — № 5. — С. 144-153.
 85. Струкевич О. К. Українська ранньомодерна нація: історико-етнонаціологічні аспекти дослідження // Укр. іст. журн. — 2001. — № 5. — С. 3-22. — Бібліогр.: 124 назви.
 86. Півторак Г. Походження українського народу та української мови // Урок української. — 2000. — № 1. — С. 2-4.
 87. Сущенко О. Русь, Рутенія, Роксоланія, Малоросія… і держава Україна : [дослідж. славіста Г. Наконечної] // Вечір. Київ. — 2000. — 29 серп.
 88. Залізняк Л. Історичні витоки українців // Все для вчителя. — 2000. — № 4. — С. 3-5.
 89. 862978 63.3(4Укр) Х94 Борщак І. Ідея соборної України в Європі у минулому : [за невидан. документами і стародавн. працями] // Хроніка 2000 : укр. культурол. альм. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв України, 1999. – Вип. 31-32. — С. 121-128.
 90. 871347 63.3(4Укр)2 З-23 Залізняк Л. Л. Походження українського та інших східнослов'янських народів // Залізняк Л. Л. Первісна історія України : навч. посіб. / Л. Л. Залізняк. – К. : Вища шк., 1999. – С. 217-230.
 91. 855909 67.9(4Укр)300 Х94 Брайчевський М. До проблеми походження українського народу : Історіософічні роздуми // Хроніка 2000 : укр. культурол. альм. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв України, 1998. – Вип. 27-28: Держава. Культура. Право. — С. 11-21.
 92. 853725 67.2(4Укр) Л32 Лащенко Р. Населення : [невільники, смерди, бояри, церков. люди, ізгої та інш.] // Лащенко Р. М. Лекції по історії українського права / Р. М. Лащенко. – К. : Україна, 1998. – С. 75-95.
 93. Балушок В. Чи є українці "мирними гречкосіями"? : [іст. погляд на одну з рис укр. ментальності] // Наука і сусп-во. — 1998. — № 5/6. — С. 10-15.
 94. Пироженко В. Походження українців : стара концепція і новітні міфи // Вісн. НАН України. — 1998. — № 9/10. — С. 77-86.
 95. Боргардт О. Наші корені — різні : [ще раз про походження українців] // Літ. Україна. — 1998. — 5 лют.
 96. 843932 63.3(4Укр) К62 Залюднення території України // Коляда І. А. Історія України 6-7 класи : зошит-конспект тем / І. А. Коляда, В. С. Власов. – 3-тє вид., доп. й перероб. – К. : А.С.К., 1997. – С. 4-7.
 97. Ф67130 050.9 И90 Залізняк Л. Від склавинів до першої Української держави : [походження укр. народу] // Історичний календар' 98 : [наук.-попул. та літ. альм.] / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич. – К. : Укр. книга, 1997. – [Вип. 4]. — С. 151-152.
 98. Онопрієнко В. Біографія нації — шлях до здобуття власного імені в історії! В Україні народжується нова галузь гуманітарних наук — біографістика : [про монографію В. Чишка "Біографічна традиція в історії і сучасності України"] // Голос України. — 1997. — 17 жовт. (№ 196).
 99. Куркин А. Мы рода русского или славянского? Альтернативная версия истории возникновения Киевской Руси, основанная на фактическом материале // УкраЇна BUSINESS. — 1997. — 20 серп.
 100. Иванов А. Доантичный украинец на берегах Темзы (размышления йога-отшельника о санскрите и славянстве) : [арийская история украинства] // Непоседа. — 1997. — № 9. — С. 32-36.
 101. Залізняк Л. Українська нація: історична реальність // Вечір. Київ. — 1997. — 1 жовт.
 102. Сарбей В. Етапи формування української національної самосвідомості (кінець ХVІІІ — початок ХХ ст.) // Історія України. — 1997. — № 5. — Поч. у № 3, 4.
 103. Гошуляк І. Здійснилися віковічні мрії : [історія соборності України] // Вечір. Київ. — 1997. — 22 січ.
 104. 853189 63.3(4Укр)6 И90 Антонюк О. В. Деякі питання формування історичної самосвідомості українського народу // Історія України : маловідомі імена, події, факти (зб. ст.) / НАН України [та ін. ; редкол.: П. Т. Тронько та ін.]. – К. : [б. в.], 1996. – С. 103-114.
 105. 864925 63.3(4Укр) У45 Дашкевич Я. Нація та націоналізм: теоретичні проблеми й історіографічні висновки // Україна в минулому / [редкол.: Я. Дашкевич, М. Капраль, Я. Федорук]. – К. ; Львів : [б. в.], 1996. — Вип. 9. — С. 177-185.
 106. Шумілов О. Читаючи українське майбуття… : [про іст. покликання укр. народу] // Розбудова держави. — 1996. — № 6. — С. 3-6.
 107. Качалаба П. Народження України : [з глибин історії] // Зелений світ. — 1996. — № 9.
 108. Борисенко В. Зародження української національної ідеї : [історія] // Нар. Армія. — 1996. — 1 жовт.
 109. Шаян В. Священний героїзм як основа українського національного світогляду : [урив. з доп., виголошеної в Ольдгамі, дня 24-го серп. 1957 р. на ІІІ З'їзді філії Легії Укр. Повстанців у Великій Британії] // Укр. світ. — 1996. — № 1/3. — С. 6-7.
 110. Півторак Г. Походження українського народу та української мови // Вісн. НАН України. — 1996. — № 9/10. — С. 16-21.
 111. Мірчук І. Світогляд українського народу // Нар. творчість та етнографія. — 1996. — № 1. — С. 22-33. — Бібліогр.: с. 32-33.
 112. З історії духовності українського народу // Вечір. Київ. — 1996. — 3 серп.
 113. Шудря М. Хто ж ми, українці? Спроба власного родоводу // Дем. Україна. — 1996. — 19, 21 берез.
 114. Україна. Українці : [Маленька енциклопедія України] // Україна. — 1996. — № 2/3. — С. 13-14.
 115. Гавриленко О. Джерела української нації. Історичні етапи розвитку українського народу // Прикордонник України. — 1996. — 17 лют.
 116. Пономарьов А. Проблеми походження українців: теорії та версії // Вісн. НАН України. — 1996. — № 1/2. — С. 24-30.
 117. 841502 26.890(4Укр) Л93 Анахарсис: початки формування геополітичного образу України // Людина і довкілля : [антологія] : у 2 кн. / ред. Р. В. Дайнега ; упоряд., авт. вступ. розділів, біограф. довідок та комент. В. С. Крисаченко.  – К. : Заповіт, 1995. – Кн. 1. : Природа і людність України в пам'ятках світової і національної культури. — С. 35-45.
 118. Продун М. Класократія Липинського, вчення Сковороди і кастократична модель устрою нації // Берегиня. — 1995. — № 3/4. — С. 85-105.
 119. Вовк Л. П. Духовне відродження нації: з історії проблеми [ХІХ ст.] // Рідна шк. — 1995. — № 2/3. — С. 16-19.
 120. Каныгин Ю. Путь ариев : роман-эссе : [ист. происхождение Украины] // Вісн. НАН України. — 1995. — № 1/2. — С. 21-50.
 121. Осипчук И. Братья-склавины : Кто предки современных украинцев? // Всеукр. Ведомости. — 1995. — 6 янв. (№ 4). — С. 6. 
 122. 834501 63.3(4Укр) Л63 Лисяк-Рудницький І. Формування українського народу і нації : [метод. зауваги] // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе : [в 2 т.] / І. Лисяк-Рудницький. – К. : Основи, 1994. – Т. 1. — С. 11-40.
 123. Смолій В. Українська держава: ідея, традиції, шляхи історичного розвитку // Вісн. НАН України. — 1994. — № 5. — С. 18-22.
 124. Чубатий М. Княжа Русь-Україна та виникнення трьох східнослов'янських націй // Березіль. — 1994. — № 3/4. — С. 124-164.
 125. Михальчишин І. Чи були трипільці українцями? // Основа. — 1994. — № 10/11. — С. 4-5.
 126. Термінологічний інструментарій етнодержавознавства // Освіта. — 1994. — 8 черв.
 127. Павленко С. "Я кохаю Україну", — ці слова вперше сказали половці : [версія черніг. краєзнавця про значний вплив половців на формування укр. етносу] // Голос України. — 1994. — 2 квіт. (№ 61). — С. 12.
 128. Стецько Я. Зрушити націю мусить її ж еліта : [деякі вислови Я. Стецька щодо укр. нації] // Україна. — 1994. — № 3. — С. 6-7.
 129. Дмитренко М. Ф. Уроки імперської політики : [із етнічної історії України ХVІІІ ст.: Ново-Сербія і Слов'яно-Сербія] / М. Ф. Дмитренко, О. В. Ясь // Відродження. — 1994. — № 3. — С. 70-71.
 130. Луцька С. Якого ми роду-племені? Чи була державність у наших предків до Київської Русі? // Витоки. — 1994. — № 1. — С. 5.
 131. Антонюк О. В. Деякі питання формування історичної самосвідомості українського народу // Укр. іст. журн. — 1993. — № 11/12. — С. 80-86.
 132. Грушевський М. Українці : [сторінка іст. і культ. відродження] // Нар. армія. — 1993. — 18 лют.
 133. Сарбей В. Г. Етапи формування української національної самосвідомості (кін. ХVІІІ — поч. ХХ ст.) // Укр. іст. журн. — 1993. — № 7/8. — С. 3-16.
 134. Борисенко В. Анти. Руси. Українці : [звідки пішов укр. народ] // Віче. — 1993. — № 7. — С. 138-148.
 135. Котляр М. Ф. Київська Русь як поліетнічна держава : [про витоки менталітету українців] // Відродження. — 1993. — № 5/6. — С. 58-60.
 136. Воляник В. Чому ми українці : [погляд на міф про єдинокровність укр. і рос. народів] // Нар. газ. — 1993. — № 50. — С. 5.
 137. Лавтон Л. Україна: найбільша проблема Європи : [походження назви "Мала Русь", "Велика Русь", расове походження, мова, культура на Півночі і на Півдні] // Вільна думка. — 1993. — № 3/4. — С. 4-5.
 138. Филон Н. Кто мы? Откуда родом? : [версия происхождения украинцев] // Индустр. Запорожье. — 1992. — 13 июня.
 139. Пепа В. Чому — гривня : [іст. дослідж. виникнення українців] // Україна. — 1992. — № 6, 7.
 140. Рябошапко С. Между московщиной и неметчиной : [укр. нац. идея древ. рос. государства] // Нов. время. — 1991. — № 46. — С. 8-10.
 141. Яценко Б. Хто наші прабатьки: Україна і Русь у ретроспективі : [гіпотеза щодо походження назв] // Запоріз. Січ. — 1991. — 20 груд.
 142. Кульчицький С. Лінія Керзона в історичній долі українського народу // Наука і сусп-во. — 1991. — № 11. — С. 6-13.
 143. Кияниченко Т. І. Не забуваймо своїх джерел : [з історії України] // Трибуна. — 1991. — № 5. — С. 27-28.
 144. Морозюк В. Як рубали наш національний корінь : [з історії України] // Дзвін. — 1991. — № 1. — С. 79-88.
 145. Михайлин І. "Я тоді ще не знав, що я українець…": нарис із циклу "- Хохляндія? — Ні, Україна!" // Березіль. — 1991. — № 6. — С. 147-165.
 146. Шокало О. Хто ми такі? Чиї сини? Яких батьків?.. // Піонерія. — 1990. — № 12. — С. 2-3.
 147. Ф70674 63.3(4Укр) П52 Полонська-Василенко Н. Д. Назва "Русь" // Полонська-Василенко Н. Д. Історія України / Н. Д. Полонська-Василенко. – Мюнхен : Укр. вид-во,