1. 994887 342(477) А43 Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали IV-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя,18 трав. 2019 р.) / Нац. ун-т «Запоріз. політехніка», Ін-т управління та права, Юрид. факультет ; [редкол.: С. К. Бостан, Р. М. Максакова, Т. Є. Леоненко]. – Дніпро : Ліра ЛТД, 2019. – 376 с. – Із змісту: Моісеєв В. Р. Проблеми фінансового забезпечення внутрішньо переміщених осіб. – С. 88-91. ; Остапенко Г. В. Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб. – С. 153-155.
 2. Ф86177 327.5 В42 Війна без правил: гендерно-обумовлене насильство, пов’язане зі збройним конфліктом на сході України / [кол. авт.: А. Альохін та ін.]. – К. : [Компринт], 2017. – 142 с.
 3. Ф86469 343.4 З-68 Злочини без покарання: порушення прав людини під час збройного конфлікту на сході України / [авт.: О. Одегов, Н. Гриценко]. – [К. : Компринт, 2018]. – 64 с.
 4. 996469 314.15 К18 Камінська Н. В. Захист прав біженців, внутрішнє переміщених осіб і мігрантів : монографія / Камінська Наталія Василівна, Сьох Катерина Ярославівна ; МВС України, Нац. акад. внутріш. справ. – К. : [КНТ], 2019. – 260 с.
 5. Бр3695 342.9(477) М69 Михайловський В. І. Адміністративно-правовий статус внутрішньо переміщених осіб в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 – адмін. право і процес; фінансове право; інформ. право / Михайловський Віктор Ігорович ; МОН України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2018. – 20 с.
 6. Ф86474 342.5 П78 Невирішені питання вимушених переселенців  // Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році : аналіт. доп. до Щорічного Послання Президента України до ВР України / Нац. ін-т стратег. досліджень ; [відп. за вид. А. Ю. Іщенко]. – К. : [Вид-во Фенікс], 2018. – С. 236-240.
 7. Ф86172 37.01 Н34 Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики : до 25-річчя НАПН України : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова) та ін.]. – К. : Сам, 2017. – 400 с. – Із змісту: Курило В. С. Забезпечення права на здобуття освіти особами, місцем проживання яких є територія проведення АТО в університеті. – С. 38-45. ; Титаренко Т. М. Можливості підтримання психологічного здоров’я особистості в умовах тривалої травматизації. – С. 160-167.
 8. 991394 159.94 О-75 Особистість у кризових ситуаціях: огляд сучасних психодіагностичних методик : навч. посіб. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; [Н. О. Євдокимова та ін.]. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 342 с.
 9. 991224 364.6 С73 Способи підвищення соціально-адаптивних можливостей людини в умовах переживання наслідків травматичних подій : метод. рек. / за наук. ред. Т. М. Титаренко. — Кропивницький : [Імекс-ЛТД], 2017. — 80 с.
 10. Про внесення змін до Закону України “Про житловий фонд соціального призначення” щодо умов забезпечення соціальним житлом внутрішньо переміщених осіб : Закон України від 18 верес. 2018 р № 2546 // Голос України. – 2018. – 12 жовт. (№ 193). – С. 5.
 11. Порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів : затв. постановою КМУ від 5 квіт. 2017 р. № 268 // Уряд кур’єр. – 2017. – 21 квіт. (№ 75). – С. 10.
 12. Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України : затв. постановою КМ України від 18 квіт. 2018 р. № 280 // Уряд. кур’єр. – 2018. – 24 квіт. (№ 79). – С. 7-8.
 13. Про внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в т. ч. на оплату житлово-комунальних послуг : затв. постановою КМУ від 20 груд. 2017 р. № 1044 // Уряд. кур’єр. – 2017. – 30 груд. (№ 247). – С. 4.
 14. Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядок надання в тимчасове користування житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання  внутрішньо переміщених осіб : постанова Кабінету Міністрів України від 26 черв. 2019 р. № 582 // Уряд. кур’єр. – 2019. – 11 лип. (№ 130). – С. 7-8.
 15. Порядок надання довгострокових кредитів внутрішньо переміщеним особам та членам їх сімей на будівництво (реконструкцію) або придбання житла на території Луганської області: затв. розпорядженням голови обл. держадміністрації — керівника обл. військ.-цивіл. адмін. 11 черв. 2019 р. № 493 // Уряд. кур’єр. – 2019. – 19 черв. (№ 113). – С. 14.
 16. Антонюк В. П. Проблеми економічної активності та зайнятості ВПО [внутрішньо переміщених осіб], шляхи та способи їх вирішення / В. П. Антонюк, Л. В. Щетініна // Ринок праці та зайнятість населення. – 2018. – № 3. – С. 5-13. – Бібліогр.: 16 назв.
 17. Байер О. Діагностування стресових станів у дитини: інструментарій та інтерпретація // Практ. психолог: Дитячий садок. – 2018. – № 9. – С. 32-38.
 18. Байер О. Первинна психологічна допомога постраждалих у стресогенній ситуації // Практ. психолог: Дитячий садок. – 2018. – № 9. – С. 39-45.
 19. Басараб С. Дитинство на мінному полі : [діти в районі АТО] // Військо України. – 2018. – № 5. – С. 29-32.
 20. Бережнюк О. Примарний шанс. Чому пільгове кредитування не розв’язує проблеми з житлом для вимушених переселенців та учасників АТО? // День. – 2019. – 17 груд. (№ 232). – С. 11.
 21. Бовкун Е. М. Набуття, реалізація і припинення правового статусу внутрішньо переміщеної особи в Україні // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2018. – № 4. – С. 66-69. – Бібліогр.: 8 назв.
 22. Бородіна О. М. Потенціал сільських громад у вирішенні проблем вимушеної внутрішньої міграції // Укр. соціум. – 2016. – № 1 (56). – С. 90-101. – Бібліогр.: 12 назв.
 23. Галата С. Війна і діти: [держ. політика щодо захисту прав дітей, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні] // Освіта України. – 2019. – 14 жовт. (№ 41). – С. 10.
 24. Гончарова Є. Дорослішають на війні : [соц. захист дітей, життя яких змінила війна] // Укр. тиждень. – 2018. – № 29. – С. 32-33.
 25. Горемикіна Ю. В. Партнерство держави і суспільства у соціальному обслуговуванні внутрішньо переміщених осіб // Демографія та соціальна економіка. – 2018. – № 1 (32). – С. 87-99. — Бібліогр.: 12 назв.
 26. Каліман О. Пошук резервів, або психологічний супровід дітей-переселенців із зони АТО та членів їхніх сімей // Психолог дошкілля. – 2018. – № 6. – С. 4-17.
 27. Карпюк Г. Война и дети: особый случай // «2000». – 2017. – № 51. – С. В6.
 28. Кляпець О. У війни не дитяче обличчя : [дитячі психотравми] // Практ. психолог: Дитячий садок. – 2018. – № 7. – С. 23-29.
 29. Кобзін Д. Чи може життя громади в зоні АТО стати безпечнішим? // Дзеркало тижня. – 2017. – № 48. – С. 11.
 30. Коваль Л. Переселенці: відмова від довідки залишає без пенсії:  Про порушення соц. прав внутрішньо переміщених осіб розповіли представники громадськості // Уряд кур’єр. – 2018. – 23 січ. (№ 15). – С. 5.
 31. Кожна восьма дитина в країні постраждала від конфлікту на Донбасі // Голос України. – 2017. – 26 квіт. (№ 76). – С. 5.
 32. Коптилин С. Заплатят из бюджета. Или нет? : [денеж. компенсация владельцам разрушенного в зоне АТО жилья] // Корреспондент. – 2018. – № 6. – С. 27.
 33. Лапаєв Ю. Покоління “ДНО”. Як ведеться інформаційно-психологічна робота з дітьми на окупованих територіях // Укр. тиждень. – 2019. – № 5. – С. 18-19.
 34. Лиховид І. Бізнес-план — замість безробіття. Як пілотний урядовий проект допомагає переселенцям і малозабезпеченим людям // День. – 2018. – 7 черв. (№ 99). – С. 11.
 35. Лісовецька І. М. Шлях до успіху: тренінгова програма психологічної допомоги дітям, які постраждали внаслідок конфлікту на сході України // Шкіл. психологу. Усе для роботи. – 2019. – № 9. – С. 2-19.
 36. Ліхачова Л. В. Допомога сім`ям з дітьми, які є внутрішньо-переміщеними особами // Пед. майстерня. – 2018. – № 1. – С. 5-8.
 37. Логанов Є. Із безробітних — у приватні підприємці : [про роботу центрів зайнятості Запоріз. обл. по працевлаштуванню ВПО] // Уряд. кур’єр. – 2018. – 3 лют. (№ 24). – С. 6.
 38. Логінов, О. Правові засоби забезпечення зайнятості осіб, звільнених з військової служби / О. Логінов, В. Барчук // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 11. – С. 116-120. – Библиогр.: 7 назв.
 39. Майоренко М. Працевлаштування переселенців: як роботодавцеві отримати компенсацію витрат // Баланс. – 2018. – 12 лют. (№ 12/13). – С. 51-54.
 40. Науково-методичні засади надання психосоціальної допомоги дітям, котрі опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій / В. Г. Панок [та ін.] // Педагогіка і психологія. – 2019. – № 2. – С. 64-71. – Бібліогр.: 11 назв.
 41. Новак І. Внутрішньо переміщенні особи в Україні: наміри щодо повернення // Нар. творчість та етнологія. – 2018. – № 2. – С. 55-63. – Бібліогр.: 9 назв.
 42. Новікова О. Ф. Теоретичні та практичні аспекти забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на засадах соціальної справедливості / О. Ф. Новікова, Л. М. Логачова // Ринок праці та зайнятість населення. – 2018. – № 4. – С. 45-55. – Бібліогр.: 26 назв.
 43. О пенсионном обеспечении внутренне перемещённых лиц // Юрид. практика. – 2018. – 13 марта (№ 11). – С. 30.
 44. Певчук І. Л. Соціальна адаптація дітей-ВПО в дитячому телевізійному об’єднанні // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2018. – № 2 (34). – С. 50-55. – Бібліогр.: 8 назв.
 45. Переселенцы та ветерани розвивають бізнес : [підбито підсумки міжнар. проекту «Подолання наслідків конфлікту”, який реалізується на Запоріжжі] // Голос України. – 2019. – 20 лип. (№ 136). – С. 7.
 46. Підвищено розмір допомоги внутрішньо переміщеним особам // Укр. пенсіонер. – 2018. – 24 янв. (№ 4). – С. 1.
 47. Підсумкова конференція “Підвищення соціально-економічної спроможності ВПО з інвалідністю в Україні // Берег надії. – 2017. – № 12. – С. 8.
 48. Присяжнюк І. Посттравмувальний стресовий розлад. Арт-терапевтичні прийоми: [корекц. допомога учням] // Психолог. – 2018. – № 19/20. – С. 14-23.
 49. Проєкт продовжать. GIZ і надалі підтримуватиме Мінветеранів у професійній інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні: [проект нім. т-ва міжнар. співробітництва CIZ, спрямован. на поліпшення працевлаштування ВПО та місц. жителів у т.ч. в Запоріз. обл.] // День. – 2019. – 13 листоп. (№ 208). – С. 2.
 50. Проценко О. О. “Внутрішньо переміщені особи” як категорія теоретизування та соціальної практики // Грані. – 2018. – № 4. – С. 47-55.
 51. Семигіна Т. В. Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб / Т. В. Семигіна, Н. Є. Гусак, С. О. Трухан // Укр. соціум. – 2015. – № 2 (53). – С. 65-72. – Бібліогр.: 14 назв.
 52. Соколюк О. Дитина в умовах війни. Як допоможе школа // Початк. освіта. – 2018. – № 1. – С. 60-63.
 53. Сущенко В. А. Конституційно-правовий аналіз обмежень прав і свобод під час проведення антитерористичної операції // Право і сусп-во. – 2018. – № 3. – С. 65-70. – Бібліогр.: 9 назв.
 54. Тараканова О. Заходи зі сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб // Кадровик UA. – 2018. – № 10. – С. 24-31.
 55. Хачатурян Ю. Метафоротерапія. Як допомогти дітям-переселенцям // Психолог. – 2018. – № 23/24. – С. 8-18.
 56. Цюприк І. Правові наслідки запровадження операції Об’єднаних сил на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей // Вісн. прокуратури. – 2018. – № 6. – С. 61-66.
 57. Чередниченко О. Я. Війна. Моя сім’я. Три історії підлітків із Маріуполя // День. – 2019. – 22 січ. (№ 10). – С. 10.
 58. Чотирилапі терапевти: на Донеччині психологи ДСНС засвоюють новий вид психологічної допомоги // Надзв. ситуація+. – 2018. – № 12. – С. 54-55.
 59. Шамілева Л. Л. Ризики соціально-економічної незахищеності внутрішньо переміщених осіб (ВПО): кількісна оцінка та тенденції зміни  / Л. Л. Шамілева, А. Д. Шастун // Ринок праці та зайнятість населення. – 2018. – № 4. – С. 37-44. – Бібліогр.: 15 назв.
 60. Шурма І. Єдина інформаційна система щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб та Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісті мають бути створені негайно // Голос України. – 2018. – 20 листоп. (№ 219). – С. 5.