1. 991301 37.013.42 Д90 Дитяча жорстокість. Як запобігти лиху / [авт. кол.: Р. Сікаленко та ін.]. – [К.] : Шк. світ, 2017. – 184 с.
 2. 990627 159.923 П86 Євсюкова А. О. Особливості психодіагностики в сімейному консультуванні // Психологія розвитку особистості в системі фахової підготовки : монографія / за ред. Зарицької В. В. ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя : КПУ, 2017. — С. 165-189.
 3. 992716 159.922.7 К43 Кирилова О. О. Гіперактивна дитина / О. О. Кирилова, О. Е. Бєляєва. — Х. : Основа, 2018. — 176 с. : іл. — (А мій не такий, як усі).
 4. 990026 37.015 Л88 Лисянська Т. М. Психологія виховання дітей в сім'ї // Лисянська Т. М. Педагогічна психологія : навч. посіб. для внз / Т. М. Лисянська ; МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. : Каравела, 2017. — С. 121-228.
 5. 996745 316.62 Л68 Лобанова А. С. Робота з підлітками-девіантами: соціологічний та психологічний аспекти : підручник для внз. — К. : Каравела, 2019. — 470 с.
 6. 996361 364 Л84 Лукашевич М. П. Соціологія соціальної роботи: теорія і практика : навч. посіб. для внз / М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. — К. : [Каравела], 2018. — 212 с.
 7. 991750 316.36 М18 Малахова Ж. Д. Социология семьи / Ж. Д. Малахова ; МОН Украины, Запорож. нац. ун-т. — Запорожье : [ЗНУ], 2018. — 280 с.
 8. 996437 159.923 М48 Мельничук О. Б. Основи психоконсультування та психокорекції : навч. посіб. для внз / Оксана Богданівна Мельничук ; МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 2-ге вид., стер. — К. : Каравела, 2019. — 392 с.
 9. 994518 373.5.015.3 П35 Письмак Л. Л.  Підліткова криза: як зарадити та допомогти. — [К.] : Шк. світ, 2018. — 152 с. : табл., схеми. — (Бібліотека "Шкільного світу").
 10. 996233 316.62 П35 Пихтіна Н. П. Профілактика девіантної поведінки дітей і молоді : психолого-педагогічні та соціально-правові аспекти : навч. посіб. / Н. П. Пихтіна, М. П. Пихтін, Т. Є. Федорченко ; за заг. ред. В. М. Оржеховської ; МОН Ураїни, Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К. : [КНТ], 2019. — 376 с.
 11. 994988 343.4(477) У45 Підгурська М. В. Порядок визначення криміногенно неблагополучних сімей // Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 квіт. 2017 р.) : тези наук. доп. / Терноп. нац. екон. ун-т, Юрид. фак. ; [B. Baran та ін.]. — Тернопіль : [Екон. думка], 2017. — С. 203-205. — Бібліогр.: 10 назв.
 12. 995046 342.7 П83 ПРОти НАСильства : [збірка / П. Ренкіна та ін.]. — [Вид. 2-ге, доп. та оновлене]. — [К. : ВАІТЕ, 2018]. — 326 с.
 13. 996456 159.922.7 Ч-15 Чайковська О. М. Психологія конфліктності молодших підлітків, схильних до девіантної поведінки : монографія / О. М. Чайковська ; МОН України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — К. : [КНТ], 2019. — 166 с.
 14. 994514 159.922.7 Я94 Яцюк М. В. Психодіагностика суїцидальної поведінки. — [К.] : Шк. світ, 2018. — 112 с. : іл. — (Бібліотека "Шкільного світу").
 15. Про соціальні послуги : Закон України від 17 січня 2019 р. № 2017 // Голос України. — 2019. — 27 квіт. (№ 82). — С. 18-21.
 16. Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім'ям : постанова Кабінету Міністрів України  від 19 берез 2019 р. № 250 // Офіц. вісн. України. — 2019. — № 28. — С. 59-61.
 17. Порядок взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів та установ під час забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров'ю: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовт. 2018 р. № 800 // Уряд. кур'єр. — 2018. — 10 жовт. (№ 190). — (Орієнтир № 38. — С. 10-11).
 18. Порядок проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства : затв. наказом М-ва соцполітики України, МВС України 13 берез. 2019 р. № 369/180 // Офіц. вісн. України. — 2019. — № 30. — С. 199-203.
 19. Порядок формування ведення та доступу до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства за ознакою статі : затв. постановою Кабінету Міністрів Україні від 20 берез. 2019 р. № 234 // Уряд. кур'єр. — 2019. — 2 квіт (№ 63).
 20. Типове положення про денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі: затв. постановою КМ України від 21 серп. 2019 р. № 824 // Уряд. кур'єр. — 2019. — 30 серп. (№ 165). — С. 23-24.
 21. Типове положення про спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі: затв. постановою КМ України від 21 серп. 2019 р. № 824 // Уряд. кур'єр. — 2019. — 30 серп. (№ 165). — С. 24.
 22. Типове положення про комісію з питань захисту прав дитини : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 24 верес. 2018 р.  № 866 (в ред. постанови КМ України від 3 жовт. 2018 р. № 800) // Уряд. кур'єр. — 2018. — 10 жовт. (№ 190). —  С. 11-12.
 23. Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами : наказ МОН України від 02.10.2018 р. № 1047 // Безпека життєдіяльності. — 2019. — № 2. — С. 2-6.
 24. Про затвердження форм документів, із яких формується особова справа постраждалої особи, влаштованої до притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства за ознакою статі : наказ М-ва соц. політики України від 09.07.2019 р № 1037 // Офіц. вісн. України. — 2019. — № 57. — С. 249-251.
 25. Інформаційні матеріали про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини : дод. до листа МОН України від 07.08.2018 № 1/9-486 // Клас. керівнику. Усе для роботи. — 2018. — № 9. — С. 3-10
 26. Аксініна І. Виховання в стилі “коучинг”: способи й методики роботи з важковиховуваними дітьми / І. Аксініна, О. Войтанішек, О. Саніна // Сучас. шк. України. — 2018. — № 2. — С. 14-35.
 27. Албул І. В. Життєві кризи: сутність, причини виникнення, соціальна допомога // Пед. науки. — 2018. — № LXXXII, т. 1. — С. 199-203.
 28. Андріяшевська М. Сучасний зарубіжний досвід у сфері соціальної реабілітації дітей — жертв кримінальних злочинів // Підприємництво, госп-во і право. — 2018. — № 10. — С. 190-194. — Бібліогр.: 10 назв.
 29. Байер О. Психологічна допомога й супровід дитини у стані ПТСР // Практ. психолог: Дитячий садок. — 2018. — № 10. — С. 42-51.
 30. Батищева Г. Анкета «молодь і протиправна поведінка». Пошук причин, що спонукають до девіантних проявів поведінки // Соц. педагог. — 2018. — № 11. — С. 38-41.
 31. Бевзюк І. Поняття та зміст психологічного насильства / І. Бевзюк, І. Козьяков // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. — 2018. — № 6. — С. 70-81. — Бібліогр.: 15 назв.
 32. Безрученко О. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх. Соціально-психологічний аспект // Соц. педагог. — 2018. — № 10. — С. 15-24.
 33. Бондаренко А. Медицинский психолог Тина Берадзе: “Мы теряем своих детей“ : [о суициде подростков] // “2000”. — 2018. — № 44. — С. В4-В5.
 34. Бондарь М. Зона беззащитности : [скрытые угрозы, которым дети и взрослые подвергаются в соц. сетях // Фокус. — 2019. — № 16. — С. 42-44.
 35. Бригадир М. Соціально-психологічні аспекти запобігання та протидії домашньому насильству стосовно жінок / М. Бригадир, О. Коваль // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. — 2018. — № 6 (№4/2(58)). — С. 82-95. — Бібліогр.: 13 назв.
 36. Бутенко Л. Химерний шлях на двох. Коли нас двоє : [робота психолога з батьками двійнят] // Психолог дошкілля. — 2018. — № 4. — С. 32-33.
 37. Ветрова А. Выход всегда есть! Как распознать и поддержать тех, кто немерен всести счёты с жизнью / А. Ветрова, И. Ванда, А. Будовой // Аргументы и факты. — 2019. — 23-29 янв. (№ 3/4). — С. 6-7.
 38. Власенко О. Як скористатися проектом “Муніціпальна няня”: даємо алгоритм та розвінчуємо міфи! : [коммент. до пост. КМУ від 30.01.2019 р. № 68] // Все про бух. облік. — 2019. — 20 лют. (№ 170). — С. 23-24.
 39. Вовнянко Т. Діти з антисоціальною поведінкою: співпраця учителів, психологів та учнів // Школа. — 2019. — № 2. — С. 54-64.
 40. Вовнянко Т. Діти з проявами антисоціальної поведінки: Співпраця батьків і вчителів // Соц. педагог. — 2018. — № 7. — С. 25-34.
 41. Возчикова Н.В. Досвід організації «Школа відповідального батьківства» в умовах центру ранньої соціальної реабілітації // Майстер-клас. — 2019. — № 10. — С. 4-5.
 42. Войтко В.В. Виявлення та профілактика суїцидальних тенденцій неповнолітніх // Шкіл. психологу. Усе для роботи. — 2018. — № 7. — С. 9-31.
 43. Габрієлян А. Е. Профілактика суїцидальної поведінки  підлітків // Шкіл. психологу. Усе для роботи. — 2019. — № 2. — С. 2-7.
 44. Горемикіна Ю. В. Особливості організації моніторингу соціальних послуг на місцевому рівні : [дослідження 65 центрів соціальних служб Дніпропетровської та Запорізької обл.] / Ю. В. Горемикіна, Г. І. Терещенко // Демографія та соціальна економіка. – 2017. – № 3 (31). – С. 100-112. – Бібліогр.: 14 назв.
 45. Гурковська Т. Як говорити з батьками дітей, щоб вас чули // Практ. психолог: Дитячий садок. — 2018. — № 4. — С. 29-34.
 46. Гурська А. Сімейні кофлікти: як вивести дитину за кордон без згоди одного з батьків // Юрид. газ. — 2017. — 12 верес. ( № 37). — С. 22-23.
 47. Діагностика, профілактика та просвітницька робота. Основні напрями роботи психологічної служби // Соц. педагог. — 2019. — № 4. — С. 10-18.
 48. Едаптизм або діти — також люди [проблема обмежень та дискримінації дітей та підлітків з боку дорослих] // Дит. садок. — 2018. — № 11. — С. 11-14.
 49. Иванова Е. Опасные игры : [о экстремальных фотоснимках и видеороликах подростках в погоне за лайком в соц. сетях] // Новое время страны. — 2018. — № 37. — С. 46-49.
 50. Ігрушко А. Ю. Інноваційні практики комунікативних прийомів у соціальній роботі з різними групами клієнтів / А. Ю. Ігрушко, М. В. Арабаждин // Держава та регіони. Серія: Соц. комунікації. — 2018. — № 4. — С. 91-97. — Бібліогр.: 9 назв.
 51. Ілляшенко Т. Дитина з гіперактивним розладом. Особливості психологічного супроводу // Психолог. — 2018. — № 5/6.- С. 86-97.
 52. Ілляшенко Т. Програма психолого-педагогічного супроводу дітей з гіперактивним розладом // Початк. шк. — 2018. — № 7. — С. 10-13.
 53. Калінін Д. ЛГБТ-підлітки. Особливості консультування : [з досвіду Запоріз. обл. благод. фонду “Гендер Зед”] // Психолог. — 2018. — № 13/14. — С. 32-35.
 54. Кацюба К. Виконання юридичного обов'язку батьків піклуватися про своїх повнолітніх дітей / К. Кацюба, М. Конюхова // Підприємництво, госп-во і право. — 2019. — № 6. — С. 12-18. — Бібліогр.: 25 назв.
 55. Кириленко В. Корекційна робота психолога та соціального працівника з профілактики й подолання агресивної поведінки молодших школярів // Початк. шк. — 2018. — № 1, 2.
 56. Кириченко Т. С. Запобігання насильству завдяки нормам моралі та релігії в сім'ї // Право і сусп-во. — 2018. — № 1, ч. 2. — С. 55-61. — Бібліогр.: 21 назв.
 57. Клименченко Н. В. Соционика как инструмент воспитания по семилетним циклам развития ребенка от рождения до 21 года // Психология и соционика межличностных отношений. – 2018. – № 1/2. – С. 29-34. – Библиогр.: 41 назв.
 58. Козловська А. Віктимність серед підлітків. Причини та наслідки // Соц. педагог. — 2018. — № 4. — С. 29-35.
 59. Кучер Г. М. Інновації соціальної роботи в громаді із сім'ями, що опинилися в складних життєвих обставинах // Пед. науки. — 2018. — № LXXXII, т. 2. — С. 207-212.
 60. Ланчуковська Л. Життя — картина, ти її творець: Профілактика суїцидальності серед учнівської молоді // Соц. педагог. — 2019. — № 5. — С. 19-21.
 61. Лещишина Т. Після третьої: Проект соціальної підтримки дітей соціально незахищених категорій // Соц. педагог. — 2018. — № 10. — С. 4-14.
 62. Літяга І. В. Теоретичний зміст соціальної роботи // Пед. науки. — 2018. — № LXXXII, т. 3. — С. 215-217. — Бібліогр.: 5 назв.
 63. Ліхачова Л. В. Допомога сім`ям з дітьми, які є внутрішньо-переміщеними особами // Пед. майстерня. — 2018. — №. — С. 5-8.
 64. Любецька М. М. Актуальні питання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 16. — С. 133-136. — Бібліогр.: 11 назв.
 65. Любецька М. М. Аналіз діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо здійснення соціального супроводу сімей // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 17. — С. 102-108. — Бібліогр.: 11 назв.
 66. Любецька М. М. Аналіз зарубіжного досвіду надання соціальних послуг, здійснення соціального супровіду сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах  // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 19. — С. 109-116. — Бібліогр.: 24 назви.
 67. Любецька М. М. Механізми державного регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 18. — С. 108-113. — Бібліогр.: 19 назв.
 68. Лякішева А. Соціально-педагогічна підтримка дитинства й материнства у незалежній Україні // Вища школа. — 2018. — № 7/8 (169). — С. 50-60. — Бібліогр.: 15 назв.
 69. Маєвська О. І. Подолання соціально небажаних вчинків підлітка: корекційно-розвивальна програма для підлітків // Шкіл. психологу. Усе для роботи. — 2018. — № 6. — С. 2-18.
 70. Маєвська О. І. Форми і прийоми роботи з підлітками девіантної поведінки // Шкіл. психологу. Усе для роботи. — 2018. — № 5. — С. 4-10.
 71. Малюга М. Childfree: новий стиль життя та виклик для українського суспільства // Укр. пед. журн. — 2019. — № 2. — С. 21-28. — Бібліогр.: 12 назв.
 72. Масенко Л. Тоталітарні практики руйнування родини і родинних стосунків // Дивослово — 2019. — № 1. — С. 40-44. — Бібліогр.: 17 назв.
 73. Міжособистісні конфлікти та професійне самовизначення. Звернення до працівників психологічної служби : [статистичні данні звернень до працівників психологічної служби ] // Соц. педагог. — 2019. — № 4. — С. 23-35.
 74. Музиченко І. В. Психологічні особливості суїцидальної поведінки особистості // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2017. — № 9. — С. -11-15. — Бібліогр.: 11 назв.
 75. Насильство в сім'ї: міфи та реальність // Уряд. кур'єр. — 2018. — 27 черв. (№ 120). — С. 2.
 76. Науменко О. Насильство в сім’ї: причини, наслідки, міфи // Психолог дошкілля. — 2018. — № 1. — С. 15-22.
 77. Новікова О. Відкриті "великому" світу: Соціальна реабілітація дітей із порушенням інтелектуального розвитку // Соц. педагог. — 2019. — № 9. — С. 45-48.
 78. Олексенко А. О. Будуємо майбутнє сьогодні. Семінар з елементами тренінгу для батьків підлітків // Шкіл. психологу. Усе для роботи. — 2018. — № 8 — С. 34-37.
 79. Педорич А. В. Проблеми девіантної поведінки неповнолітніх та молоді в Україні // Пед. науки. — 2018. — № LXXXII, т. 1. — С. 222-226.
 80. Пугачов Д. Віртуальні розваги: небезпечно чи ні особливості впливу ігрового та мультиплікаційного контенту на сучасних підлітків // Соц. педагог. — 2018. — № 7. — С. 8-16.
 81. Рябченко Л. Погана поведінка, або Про що діти намагаються сказати дорослим // Практ. психолог: Дитячий садок. — 2019. — № 2. — С. 27-36.
 82. Савенок А. Пільги для багатодітних сімей // Все про бух. облік. — 2019. — 29 листоп. (№ 110). — С. 31-34.
 83. Семенів Г. Мистецтво бути батьками: Мотивувальне заняття // Психолог. — 2019. — № 7. — С. 72-92.
 84. Семенова Л. Ти — сильніший за насилля! Заняття для батьків з елементами тренінгу // Психолог. — 2019 . — № 3. — С. 62-79.
 85. Серов И. Жертвам помогут семейные  советники : [под патронатом М-ва юстиции в Харькове и Луцке начали работать семейные советники-волонтеры, выполняющие роль посредников между жертвой насилия и органами власти] // Сегодня. — 2019. — 17 июля. — С. 5.
 86. Серов И. Устроил дебош — вон из своей квартиры! : [о приказе МВД № 654, который позволил мгновенно помогать жертвам домашнего насилия] // Сегодня. — 2018. — 13 сент. — С. 3.
 87. Ткач О. Що робити, якщо дитина обманює. Практичні поради вчителям і батькам // Школа. — 2018. — № 1. — С. 26-33.
 88. Тодорцева Ю. В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з багатодітними родинами в аспекті їхньої професійної мобільності // Пед. науки. — 2018. — № LXXXIII, т. 1. — С. 177-181. — Бібліогр. : 5 назв.
 89. Трубавіна І. Теоретичні аспекти надання соціально-педагогічних послуг матерям з дітьми і вагітним в Україні // Вища шк. — 2018. — № 11. — С. 93-99. — Бібліогр.: 4 назв.
 90. Турчак І. Л. Ключ від сімейного щастя: Виховний захід // Клас. керівнику. Усе для роботи. — 2018. — № 10. — С. 48-52.
 91. Тутова І. Діти в складних життєвих обставинах. Особливості роботи соціального педагога із соціального захисту дітей пільгових та облікових категорій // Соц. педагог. — 2018. — № 8. — С. 20-33.
 92. Тюрютікова І. Конфлікт дитини з однолітками: як реагувати дорослим // Практ. психолог: Дитячий садок. – 2018. – № 3. – С. 32-37.
 93. Федорчук О. Дитина — дзеркало батьків, або Що потрібно знати про дитячу агресію // Практ. психолог: Дитячий садок. — 2019. — № 1. — С. 22-27.
 94. Федь І. Є. Формування педагогічної компетентості батьків у становленні особистості дитини // Пед. науки. — 2018. — № LXXXIII, т. 2. — С. 98-102. — Бібліогр.: 9 назв.
 95. Філімошкіна Н. Батьківська жорстокість: аналізуємо феномен // Практ. психолог: Дитячий садок. — 2018. — № 8. — С. 25-29.
 96. Філімошкіна Н. Біда, яка ближче, ніж здається : [сексуальне насильство над дітьми] / Н. Філімошкіна // Практ. психолог: Дитячий садок. — 2019. — № 1. — С. 14-21.
 97. Філімошкіна Н. Жорстокість батьків: види та наслідки // Практ. психолог: Дитячий садок. — 2018. — № 9. — С. 13-17.
 98. Філімошкіна Н. Плоди любові співзалежних батьків, або Які діти виростають у віктимній сім'ї // Практ. психолог: Дитячий садок. — 2018. — № 4. — С. 20-24.
 99. Філімошкіна Н. Сексуальне насильство над дитиною: чи є життя після травми // Практ. психолог: Дитячий садок. — 2019. — № 2. — С. 48-52.
 100. Філімошкіна Н. Тенета співзалежної родини : [взаємовідносини в родині] // Практ. психолог: Дитячий садок. – 2018. – № 3. – С. 40-43.
 101. Філімошкіна Н. Шлях до зцілення: як надати допомогу дитині — жертві сексуального насильства // Практ. психолог: Дитячий садок. — 2019. — № 3. — С. 38-43.
 102. Філімошкіна Н. Яблуко від яблуньки… або Звідки виростає співзалежність : [батьки і діти] // Практ. психолог: Дитячий садок. – 2018. – № 2. – С. 47-50.
 103. Чуб Н. В. Агресивність “Важкі” діти. Знайти підхід // Шкіл. психологу. Усе для роботи. — 2018. -№ 3. — С. 36-38.
 104. Швидка Г. "Обізнаний — означає озброєний!" Що варто знати про загрози школярів у соцмережах // Школа. — 2019. — № 11. — С. 88-93.
 105. Шугай Т. Взаємодія державних служб у протидії насильству: Методичні рекомендації // Соц. педагог. — 2019. — № 9. — С. 11-39.
 106. Шугай Т. Незахищені, або вразливі. Особливості соціально-педагогічного супроводу дітей // Соц. педагог. — 2019. — № 4. — С. 43-48.
 107. Щербина В. Депресія та пов'язана з нею суїцидальна поведінка в дітей і підлітків // Психолог. — 2018. — № 3/4. — С. 64-66.
 108. Юрчик Г. Особливості соціального захисту сімей в Україні / Г. Юрчик, Б. Давидчук // Україна: аспекти праці. — 2019. — № 2. — С. 25-34. — Бібліогр.: 12 назв.