1. Россоха В. В. Синергетичний ефект вартості при корпоративному злитті і поглинаннях / В. В. Россоха, О. П. Осетрова // Агроінком. – 2010. – № 10-12. – С. 74-76. – Бібліогр: 10 назв.
 2. Злиття та поглинання компаній: поради для фінансових директорів // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 9. – С. 26-28.
 3. Шиян А. А. Теоретико-ігрове моделювання інституціональних механізмів протидії рейдерству: розвиток громадських організацій / А. А. Шиян, Л. О. Нікіфорова // Економіка та держава. – 2010. – № 8. – С. 29-31. – Бібліогр.: 12 назв.
 4. Сливка Т. О. Вплив глобальної фінансової кризи на тенденції злиття і поглинань корпоративного капіталу / Т. О. Сливка // Формування ринк. відносин в Україні. – 2010. – № 7-8. – С. 87-90 (№ 8). – Бібліогр.: 14 назв.
 5. Семенов А. А. Злиття і поглинання як спосіб корпоративного переділу економічних об’єктів // Зовн. торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – № 6. – С. 31-34.
 6. Россоха В. В. Світові тенденції корпоративного злиття і поглинання / В. В. Россоха, О. П. Осетрова // Агроінком. – 2010. – № 4-6. – С. 50-55. – Бібліогр.: 18 назв.
 7. Марченко В. М. Дослідження природи флуктуацій процесу злиття та поглинання / В. М. Марченко // Формування ринк. відносин в Україні. – 2009. – № 12. – С. 35-38. – Бібліогр.: 7 назв.
 8. Лагутіна К. В. Корпоративні злиття та поглинання: можливості та наслідки для України / К. В. Лагутіна // Формування ринк. відносин в Україні. – 2009. – № 10. – С. 119-123. – Бібліогр.: 14 назв.
 9. Марченко В. М. Кадровий синергізм процесів злиття та поглинання / В. М. Марченко // Агроінком. – 2009. – № 9-12. – С. 37-40. – Бібліогр.: 8 назв.
 10. Герасименко А. Злиття та поглинання за участю іноземного капіталу як джерело ризиків для економіки України / А. Герасименко, Ю. Уманців // Держ. інформ. бюл. про приватизацію. – 2009. – № 9. – С. 8-9.
 11. Марченко В. М. Випадковості в синергетичній концепції дослідження процесів злиття / В. М. Марченко // Формування ринк. відносин в Україні. – 2009. – № 9 (100). – С. 121-126. – Бібліогр.: 9 назв.
 12. Македон В. В. Особливості міжнародної практики злиттів і поглинань компаній // Вісн. ДонНУЕТ. – 2009. – № 4. – С. 57-64.
 13. Мещерякова М. А. Поглощенная компания: проблемы управления // Вестн. Моск. ун-та. Серия 6, Экономика. – 2009. – № 3. – С. 30-38.
 14. Кириченко О. А. Деякі аспекти злиття та поглинання компаній у світлі побудови нової інтеграційної системи економіки / О. А. Кириченко, Е. В. Ваганова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2 (92). – С. 45-56.
 15. Родь Ю. В. Злиття та поглинання компаній як засіб корпоративної консолідації українського бізнесу / Ю.В. Родь, А.І. Савіщик // Вісник екон. науки України. – 2009. – № 2. – С. 122-125
 16. Багриновский К. А. Особенности и методы решения задач согласования экономических интересов предприятий в сделках M end A : [слияний и поглощений] / К. А. Багриновский, Н. Е. Егорова // Экономика и математические методы. – 2009. – № 2. – С. 54-65. – Библиогр. : 12 назв.
 17. Марченко В. М. Потенціал синергізму злиття та поглинання підприємств / В. М. Марченко // Агроінком. – 2009. – № 1-4. – С. 55-59. – Бібліогр.: 7 назв.
 18. Пашутін Є. Поняття поглинання компаній / Є. Пашутін // Юрид. Україна. – 2008. – № 12. – С. 96-100. – Бібліогр.: 22 назв.
 19. Пашутін Є. Обов’язкова оферта як засіб регулювання поглинань компаній у Європейському Союзі // Юрид. журн. – 2008. – № 7-8. – С. 24-28.
 20. 951796 65.050.9(4Укр) Т65 Механизмы слияния и поглощения компаний в условиях глобализации // Трансформация механизмов управления в механизмы хозяйствования : монография / [под ред. Зиновьева Ф. В., Реутова В. Е.]. – Сімферополь : Фенікс, 2008. – С. 22-30.
 21. Маслова М. Є. Грінмейлінг як особливий вид поглинання компаній // Наук. зап. Києво-Могил. акад. – 2007. – Т. 64: Юрид. науки. – С. 20-24.
 22. Фісун К. А. Синергетичний ефект від злиття і поглинання компаній у регіоні // Формування ринк. відносин в Україні. – 2007. – № 11. – С. 138-144. – Бібліогр.: 16 назв.
 23. Рудик Н. Злиття та поглинання компаній у фокусі ефекта «прокляття переможця» // Фін. ринок України. – 2007. – № 5/6. – С. 53-55.
 24. Егорова Н. Е. Рынок слияний и поглощений // ЭКО. – 2007. – № 5. – С. 150-165.
 25. Криничанский К. В. Рынок слияний и поглощений как среда реализации функции стимулирования предпринимателей и менеджеров // Менеджмент в Росии и за рубежом. – 2007. – № 3. – С. 43-57.
 26. Коваленко С. П. Правові та організаційні питання діяльності державних холдингових компаній у розвинених країнах та країнах, що розвиваються / С. П. Коваленко // Статистика України. – 2007. – № 1. – С. 70-76.
 27. Манойленко О. Структурна взаємодія крупно масштабних мезоекономічних систем в процесі злиття та поглинань // Фонд. ринок. – 2006. – № 23. – С. 28-34.
 28. Гельнер І. Особливості мотивів транснаціоналізації шляхом транскордонного злиття та поглинання // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. – № 12. – С. 183-185.
 29. Цхведиани В. Позвольте Вас поглотить! Слияния как глобальная тенденция мировой экономики-2005 // Фонд. рынок. – 2006. – № 1. – С. 8-10.
 30. Ігнатюк А. І. Процеси злиття та поглинань: світовий досвід та Україна // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2005. – № 75/76. – С. 65-68.
 31. Нгуен Тхі Хант. Міжнародний ринок злиттів і поглинань: останні тенденції і перспективи росту // Персонал. – 2005. – № 2. – С. 58-63.
 32. Юридические аспекты реализации сделок по слиянию и поглощению // Фин. консультация. – 2005. – № 7/8. – С. 8/14.
 33. Мельникова Ю. Н. Слияния и поглощения компаний в области консалтинга и аудита // Вестн. Моск. ун-та. Серия: Экономика. – 2005. – № 6. – С. 89-103.
 34. Герасименко А. Г. Політика держави щодо злиття підприємств: напрями реалізації і вдосконалення // Конкуренція. – 2004. – № 4. – С. 16-21.
 35. Молотников А. Поглощение компаний: обзор методов и средств // Менеджмент і менеджер. – 2004. – № 5. – С. 9-14.