Д.О. Трошин,  І.В. Кочін, О. М. Акулова, О. О. Гайволя, І.Ф.Шило

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф ЗМАПО

Ключові слова: дорожно-транспортна подія, травматизм, організація надання медичної допомоги у дошпитальному періоді.

Вступ. У сучасних умовах рятування життя і організація медичного забезпечення потерпілих в дорожньо-транспортних подіях (ДТП) є актуальними питаннями, однією з гострих медико-соціальних проблем в Україні та в багатьох розвинених країнах світу.

Метою дослідження євизначення причини, які знижують якість екстреної медичної допомоги (ЕМД) потерпілим у дошпитальному періоді.

Матеріали та методи дослідження. Науково-медична література з надання населенню ЕМД при ДТП, показники діяльності служби швидкої медичної допомоги (ШМД) м. Запоріжжя  при нещасних випадках за 2008-2009 рр. за даними річних звітів, ф. № 22, дані досліджень екстрених викликів бригад ШМД з ліквідації медико-соціальних наслідків ДТП з використанням статистичного,  соцільно-гігіеничного методів та методу експертних оцінок.

Результати досліджень. За даними Укравтодора загальна кількість ДТП за 2009 рік, при яких Державною автомобільною інспекцією (ДАІ) причиною аварії визнано дорожний чинник, складає 3,2%, або 1292 ДТП від усіх пригод, здійснених на автомобільних дорогах України. Не зважаючи на те, що у 2009 році кількість ДТП з потерпілими зменшилася порівняно з 2008 роком, кількість потерпілих залишається високою — 9435 осіб і складає 15,7% від загальної кількості потерпілих від нещасних випадків. Результати наукових досліджень свідчать про те, що кількість потерпілих в результаті ДТП на дорогах України у 2009 році порівняно з 2001 роком збільшилося на 48,8%. За цей же час кількість поранених,  що отримали травми, зросла на 55,6%, а загиблих — на 7,7%. У 2009 році порівняно з 2008 роком спостерігалося деяке зменшення кількості загиблих в ДТП — на 10,1%, поранених — на 7,3%. Ця тенденція зберігається і в 2010 році. Так, за шість місяців 2010 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, кількість загиблих скоротилося на 12, 6%, а поранених — на 5,1%. Біля третини потерпілих — це молоді люди у віці 15-29 років. Дорожньо-транспортний травматизм (ДТТ) є провідною причиною смертності і шпиталізації серед осіб молодших за 50 років, тобто осіб працездатного віку. Серед потерпілих в ДТП смертність в 12 разів вища, ніж серед осіб, що отримали битову травму.Шпитальна летальність у цих пацієнтів в 4,5 разів вища, ніж серед потерпілих від інших причин. Вони в 6 разів частіше стають інвалідами, в 7 разів частіше потребують екстреної кваліфікованої та спеціалізованої шпитальної допомоги [1, 2, 3]. Це пояснюється тим, що основними ушкодженнями є переломи кісток (30,3%), множинні і поєднані ушкодження (30%), травми головного мозку (25,6%). Слід особливо підкреслити високу частоту травм голови, які відмічені більш ніж у 50% потерпілих в ДТП.  Летальні результати при ДТП настають у 9,5% потерпілих, причому в 52,3% випадків вони помирають на місці події, в 2,5% випадків — в процесі транспортування, в 6% випадків — в приймальних відділеннях і в 38,8% випадків — в лікувальних відділеннях шпиталів [4, 6, 7]. Медичні наслідки травм, отриманих внаслідок ДТП, залежать від наступних чинників: надання медичної допомоги на дошпитальному етапі (обсяг допомоги, умови транспортування, час, необхідний для доставки потерпілого до лікувально-профілактичної установи); віку хворого та наявності супутньої патології; наявність і тяжкість травматичного шоку; своєчасності надання першої медичної допомоги; термінів шпиталізації і хірургічних втручань; кваліфікації фахівців, що надавали ЕМД; матеріально-технічного забезпечення медичних бригад постійної готовності першої черги (МБПГПЧ).

       За даними УВС Запорізької області  кількість ДТП в регіоні зростає з кожним роком на 5-10%, збільшується також кількість загиблих і поранених при ДТП. Так, зростання кількості поранених при ДТП в Запорізькій області склало — 24,5% у 2008 та 17,0% у 2009 роках, а в місті Запоріжжя 31,4% та 35,7% відповідно. Дослідження особливостей сучасного ДТТ показує, що останнім часом відбувається поступове збільшення кількості ДТП, в результаті яких потерпілі отримують травми, що характеризуються особливим ступенем тяжкості [5, 6].

Аналізуючи звіти Запорізької міської клінічної лікарні швидкої та екстреної медичної допомоги,  у 2008 році було виконано 296 екстрених викликів до потерпілих в ДТП з наданням ЕМД 417 потерпілим; у 2009 році спостерігалося зростання кількості екстрених викликів до потерпілих в ДТП на 6,8%, усього було виконано 315 викликів. ЕМД надана 453 потерпілим, зростання склало 8,6%, з яких — 146 прооперовані, 91 — евакуйовані до інших лікувально-профілактичних установ м. Запоріжжя.

У структурі загиблих на дорогах обласного підпорядкування у 2009 р., більш ніж дві третини (68,9%) складають особи, що отримали травми декількох областей тіла (множинна травма). Потерпілі від сполучених травм складають найбільшу питому вагу (44,7%) від кількості усіх шпиталізованих внаслідок ДТП, а загиблі від них складають 83,6% від усіх померлих в шпиталі внаслідок ДТП. Цей вид травм є головною причиною інвалідизації внаслідок ДТП (51,8% усіх випадків первинного виходу на інвалідність). Таке положення обумовлене передусім наявністю у значної частини потерпілих в ДТП множинних і сполучених травм, недостатньою ефективністю надання ЕМД у дошпитальному і шпитальному періодах.

Багатофакторний аналіз діяльності бригад ШМД з ліквідації медико-соціальних наслідків ДТП дозволив виявити провідні причини та зробити принципово важливі в практичному відношенні висновки, що впливають на зниження якості ЕМД потерпілим в дошпитальному періоді. Це зокрема: затримка прибуття бригад швидкої медичної допомоги на місце події (34,3%); недостатньо високий рівень професійної підготовки медичних працівників служби ШМД, що надають ЕМД за наявності множинних і сполучених травм (24,6%) та інших причин (41,1%). Усунення виявлених причин неякісного надання ЕМД передбачає: 1. Внесення змін в нормативну базу, що регламентує порядок надання ЕМД потерпілим в ДТП. 2. Скорочення на 15-20% часу прибуття бригад ШМД і МБПГПЧ Державної служби медицини катастроф територіального рівня (ДСМКТР) до місця ДТП. 3. Удосконалення: системи підготовки медичних кадрів з надання ЕМД при ДТП; підготовки водіїв, співробітників аварійно-рятувальних служб та ДАІ, які приймають участь у ліквідації наслідків ДТП; правил надання першої медичної допомоги. 4. Удосконалення спільно з МВС України системи збору даних про потерпілих в ДТП, що дозволяє системі управління ДСМКТР мати детальну і точну інформацію про травматизм і смертність в ДТП, категоріях постраждалих учасників дорожнього руху.

                                               ВИСНОВКИ 

1. Реалізація заходів з поліпшення якості надання екстреної медичної допомоги потерпілим в ДТП треба здійснювати системно, перманентно, за різними напрямами діяльності служби швидкої медичної допомоги, не обмежуючись тільки окремими заходами.   

                                             ЛІТЕРАТУРА

1.Богомольний Б.Р. Медицина екстремальних ситуацій: [навчальний посібник] / Богомольний Б.Р., Кононенко В.В., Чуєв П.М. Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2001. — 412 с.

2. Всемирный доклад о предупреждении дорожно-транспортного травматизма / М. Педен, Р. Скарфилд, Д. Слит и др./ Пер. с англ. — М.: Издательство «Весь мир», 2004. – 280 с.

 3. Гладун Ю.Г. Погляди на реформування швидкої  медичної допомоги / Ю.Г.Гладун , В.І.Щірков. -Київ: Київ. держ. мед. ун-т, 2001. — 412 с.

  4. Деревянко С.А. Организация скорой и неотложной медицинской помощи [учебник] / Деревянко С.А.- М.: Медицина, 2008. — 361 с.

  5. Комаров И.С. Основы организации экстренной специализированной медицинской помощи:[ учебник] /  Комаров И.С. — М.: Медицина, 2006.-272 .                       

  6. Приоритеты и реалии скорой медицинской помощи: [учебник] / [Н.П. Жужеленко, В.С. Денисова]; под ред. Н.П. Жужеленко, В.С. Денисова. – М.: Медицина, 2003. — 471 с.

  7.Щербук Ю.А., Багненко С.Ф., Стожаров В.В., Мирошниченко А.Г.,
Горяинов М.И. Дорожно-транспортный травматизм: Алгоритмы и стандарты оказания скорой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (догоспитальный этап): [Монография]. -2-е изд.,  перераб. и доп./ Под ред. Щербука Ю.А., Багненко С.Ф., Стожарова В.В., Мирошниченко А.Г., Озерова  В.Ф. — СПб.,  2007. — 455 с.

 

SUMMARY

SYSTEM OF ORGANIZATION OF THE MEDICAL PROVIDING OF VICTIMS IN ROAD — TRANSPORT INCIDENTS.

         D.A. Troshin,  І.V. Коchin, О. М. Акulova, A. A. Gayvolya,  І.F.Shilo.

         The study of features of modern road — transport  traumatism shows that lately takes place gradual increase of amount of road — transport incidents , as a result of which victims get traumas, characterized by the special degree of weight. The multivariable analysis of activity of brigades of   is conducted  on liquidation of consequences .  It was certain that organization of work on providing of medicare to the victims needs perfection both in to hospital period and in hospital establishments. For the acceptance of such measures there are reasons, reducing quality of medicare to the victims in to hospital period.

Keywords:  road are transport incidents, traumatism, organization of providing of medicare on to the hospital stage.