Від укладача

Шановні друзі!

У кожного з вас щодня виникає безліч запитань стосовно правових аспектів організації діяльності бібліотек, організації праці та відпочинку працюючих, різноманітні запитання професійної діяльності тощо. Інколи знайти на них відповідь буває надто важко, і тоді доводиться перегортати багато сторінок спеціальних видань у пошуках правильної відповіді. Сподіваємося, що вам стане у нагоді матеріал, який ви тримаєте в руках. Це черговий випуск із серії «Запитуйте-відповідаємо», до якого ввійшли найбільш типові питання, що цікавлять бібліотечну громаду нашої країни. У підготовці пропонованого матеріалу були використані вітчизняні періодичні видання, а саме: газета «Праця і зарплата», журнали «Бібліотечкий форум України», «Справочник кадровика», «Журнал для керівника бюджетної організації»та деякі російські видання. Публікації подаються мовою оригіналу.

Для більшої зручності у користуванні матеріали, що ввійшли до випуску, розміщені за темамичними блоками:

Організаційно-правові засади роботи бібліотек,

Правові аспекти професійної діяльності бібліотек;

Організація оплати праці та відпочинку;

Блок соціально-побутових питань.

Завершує випуск список літератури «На допомогу керівникові».

Висловлюємо надію, що у підготовці наступного випуску із серії «Запитуйте—відповідаємо» візьме участь кожен із Вас, надсилаючи до методичної служби ЗОУНБ імені М. Горького свої запитання.

Організаційно-правові засади роботи бібліотек

Чи підлягають бібліотеки приватизації?

Бібліотеки, що є юридичними особами, не підлягають приватизації.
У разі приватизації будівель, споруд, приміщень, у яких розміщені бібліотеки, що є у державній або комунальній власності, та відмови нового власника надати в користування займані бібліотеками будівлі, споруди, приміщення органи, що приймають рішення про приватизацію цих будівель, споруд, приміщень, забезпечують бібліотеки будівлями, спорудами, приміщеннями, збудованими за спеціальними проектами, або іншими упорядкованими приміщеннями, що відповідають умовам обслуговування користувачів бібліотеки і зберігання бібліотечних фондів.
Журнал для керівників бюджетної організації.-2004.-№10.-С.9-10.

Які категорії працівників у сільській місцевості належать до працівників культури?

Статтею 20 Основ законодавства України про культуру встановлено, що працівником культури є особа, яка здобула спеціальну освіту в державному чи приватному навчальному закладі або спеціаліста (викладача), який має ліцензію на проведення педагогічної діяльності, чи особа, яка працює на підприємствах, у закладах, організаціях і установах культури, засобах масової інформації, видавництвах, товариствах, фондах та інших культурно-освітніх громадських об’єднаннях і пройшла відповідну атестацію.
Відповідно до ст. 21 цих Основ до закладів, підприємств та організацій культури належать театри, філармонії, професійні творчі колективи, кіностудії, організації телебачення, радіомовлення, кіновідеопрокату, видавництва, редакції, музеї, художні галереї (виставки), бібліотеки, архіви, клубні заклади, кінотеатри, цирки, парки культури та відпочинку, навчальні заклади і наукові установи, позашкільні заклади естетичного виховання і дозвілля дітей та юнацтва, дизайнерські, реставраційні центри і майстерні, історико-культурні, архітектурні заповідники, заповідні території тощо.
Праця і зарплата. — 2004. -№ 44 (лист.). — С. 14.

Чим відрізняються функціональні обов’язки головного спеціаліста, провідного спеціаліста і спеціаліста?

Головний спеціаліст належить до професійної групи «Керівники». Працівники цієї групи здійснюють керівництво об’єднаннями підприємств, підприємствами, установами, організаціями та їх підрозділами незалежно від форм власності та видів діяльності. У Класифікаторі професій ДК 003-95 (далі — КП) код професійної групи «Керівники» починається з цифри 1.
Провідний спеціаліст і спеціаліст належать до професійної групи «Професіонали» (код за КП починається з цифри 2). До цієї групи належать професії, що передбачають високий рівень знань у галузях фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітарних наук. Завдання професіоналів полягає у збільшенні наявного фонду (обсягу) знань, застосуванні певних концепцій, теорій та методів для розв’язання певних проблем чи в систематизованому викладанні відповідних дисциплін у повному обсязі. Справочник кадровика.- 2005.- №6.- С. 71.

Как подтвердить расходы на представительские цели бюджетной организации?

Нормативным документом, регламентирующим нормы и порядок расходования средств на организацию приемов и праздников бюджетной организации является — «Нормы средств на представительские цели, рекламу и выплату компенсации за использование личных легковых автомобилей для служебных поездок и порядок их использования, утвержденные совместным приказом Министерства финансов Украины и Министерства экономики Украины от 12.11.93 №88.
Для оформления представительских расходов бюджетной организации необходимы следующие документы:
— смета расходов, планируемых для проведения мероприятия, утвержденная руководителем;
— смета фактических расходов;
-разработанная и утвержденная программа проведения мероприятия (дата и место проведения деловой встречи; календарный план с почасовой программой мероприятия; список приглашенных лиц; общее количество и персональный состав представителей принимающей стороны.
Помимо этого, необходимо иметь в наличии подтверждающие приобретение и оплату первичные документы (квитанции, счета, платежные документы).
Журнал для керівника бюджетної організації.-2004.-№11.- С.20-21.

За яких умов і в якому порядку можуть переглядатися норми праці? Як урегулювати на підприємстві порядок перегляду норм праці: в колективному договорі, наказом (розпорядженням)?

Згідно зі ст. 85 КЗпП норми праці (норми виробітку, часу, обслуговування, чисельності) встановлюються для працівників відповідно до досягнутого рівня техніки, технології, організації виробництва і праці.
Норми праці підлягають обов’язковій заміні новими в міру проведення атестації і раціоналізації робочих місць, упровадження нової техніки, технології та організаційно-технічних заходів, які забезпечують зростання продуктивності праці. Відповідно до ст. 88 КЗпП норми виробітку, часу і обслуговування визначаються виходячи з нормальних умов, якими вважаються: належна якість матеріалів та інструментів, потрібних для виконання роботи, і їх вчасне подання; своєчасне забезпечення технічною документацією; здорові та безпечні умови праці (додержання правил і норм з техніки безпеки, потрібне освітлення, опалення, вентиляція, усунення шкідливих наслідків шуму, випромінювань, вібрації та інших чинників, що негативно впливають на здоров’я робітників тощо).
Відповідно до ст. 86 КЗпП норми праці запроваджує, замінює і переглядає власник або уповноважений ним орган за погодженням з профспілковим комітетом. Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний роз’яснити працівникам причини перегляду норм праці, а також умови, за яких мають застосовуватися нові норми. Про запровадження нових і заміну чинних норм праці власник або уповноважений ним орган повідомляє працівників не пізніше, як за один місяць до запровадження.
Норми праці також переглядаються в разі виявлення помилково встановлених і застарілих норм. Застарілими визнаються норми, що застосовуються на роботах, трудомісткість яких знизилася внаслідок загального поліпшення організації виробництва і праці, зростання професійної майстерності, вдосконалення виробничих навичок працівників. Помилково встановленими визначаються норми, під час встановлення яких було неправильно враховано організаційно-технічні умови, допущено помилки під час застосування нормативних матеріалів та проведення розрахунків.
На підприємствах систематично аналізують стан нормування праці, вживають заходів, спрямованих на його поліпшення — визначають норми праці застарілі і помилково встановлені або ті, що не відповідають чинній організації виробництва і праці, професійній майстерності працівників тощо. Намічені заходи включають до колективного договору або затверджують їх як додаток до колективного договору.
Праця і зарплата.- 2004. — № 25 (липень) -С. 17.

Чи має право ревізор під час інвентаризації оприбутковувати особисті речі (чайник, підвазонники, вазони, полички для квітів тощо).

Працівники контрольно-ревізійної служби під час планових і позапланових ревізій організовують інвентаризацію фактичної наявності цінностей з дотриманням вимог Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 р. №90 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 16.11.98 р. за №728/3168).
На підставі п. 1.4 основним завданням інвентаризації є виявлення фактичної наявності основних засобів, матеріальних цінностей, бланків суворої звітності, грошових коштів у касах, на реєстраційних, бюджетних, валютних та поточних рахунках. За п. 1.6 інвентаризації підлягають матеріальні цінності, які не належать установі, як такі, що перебувають на обліку (в орендному користуванні, на відповідальному зберіганні тощо), так і не враховані з будь-яких причин.
Перед початком інвентаризації матеріально відповідальні особи дають розписку про те, що всі прибуткові і видаткові документи на товарно-матеріальні цінності здано до бухгалтерії, всі товарно-матеріальні цінності, що надійшли на зберігання, оприбутковано, а ті, що вибули, — списано (в тому числі із зазначенням про особисті речі). Після зняття фактичних залишків, згідно з п. 14.3 зазначеної вище Інструкції, інвентаризаційні комісії перевіряють правильність визначення бухгалтерією результатів інвентаризації і свої висновки та пропозиції відображують у протоколі засідання інвентаризаційної комісії. У протоколі наводяться дані про причини й осіб, винних у нестачах, утратах, а також у надлишках, про вжиття заходів щодо винних осіб. Рішення про оприбуткування матеріальних цінностей ухвалює лише керівник установи. Лишки — це наявні необліковані матеріальні цінності (спонсорська допомога, безкоштовне передавання, списання понад норми витрат тощо, в тому числі й особисті речі, про які не було заявлено перед початком інвентаризації), що підлягають взяттю на облік за наслідками інвентаризації.
Праця і зарплата.- 2004.- №23.- С.14-15.

Правові аспекти професійної діяльності бібліотек

Які існують міжнародні стандарти щодо оновлення фондів бібліотек та книгозабезпеченості населення?

Міжнародна Федерація бібліотечних асоціацій (ІФЛА) вважає, що фонди публічної бібліотеки мають оновлюватися кожні 10 років, у т. ч. десять відсотків видань, що є у фонді, повинні становити видання, що вийшли з друку за останні два роки; а також 30-40% того, що було видано за останні 5 років. Виходячи з цього, російські норми оновлення фондів складають 5% новинок поточного року. Міжнародні стандарти ІФЛА рекомендують у великих населених пунктах мати бібліотечні фонди із розрахунку 2 книги на читача, а у невеликих — 3. На жаль, вітчизняні норми відсутні.
Кузьмин Е.И. Библиотечная Россия на рубеже тысячелетий.- М.:Либерия, 1999.-С.25.

Які терміни перевірки фондів бібліотек?

Для бюджетних установ «Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та інших статей балансу», затвердженою наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 р. №90 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 16.11.1998 р. за №728/3168, було встановлено обов’ язкове проведення інвентаризації бібліотечних фондів один раз у 5 років.
Лист Державного Казначейства України від 13.03.2003 р. № 07-04/492-2404.

Чи потрібен дозвіл на списання з балансу бюджетної організації матеріальних цінностей різної вартості?

Відповідно до наказу Держказначейства України, Мінекономіки України від 10.08.01 № 142/181 «Про затвердження типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетної установи» дозвіл на списання з балансу матеріальних цінностей надається керівником установи, установою вищого рівня, головним розпорядником бюджетних коштів у залежності від вартості матеріальних цінностей та причин списання.
Дозвіл на списання матеріальних цінностей як таких, що непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за винятком виявлених у результаті інвентаризації як недостача) надається в такому порядку:
а) з балансів установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету:
— вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 5000 гривень — з дозволу керівника установи;
— вартістю за одиницю (комплект) в розмірі від 5000 гривень до 10000 гривень — з дозволу установи вищого рівня;
— вартістю за одиницю (комплект) в розмірі понад 10000 гривень — з дозволу центрального органу виконавчої влади або іншого головного розпорядника бюджетних коштів;
б) з балансів установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів:
— вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 2500 гривень — з дозволу керівника установи;
-вартістю за одиницю (комплект) в розмірі від 2500 грн. до 5000 грн. — з дозволу установи вищого рівня;
— вартістю за одиницю (комплект) в розмірі понад 5000 гривень — з дозволу місцевої державної адміністрації або відповідного рішення органів місцевого самоврядування в межах, визначених законом.
Дозвіл на списання комп’ютерних засобів з балансів установ, що утримуються за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів для подальшої передачі на баланси розпорядників бюджетних коштів надається керівником установи незалежно від вартості за одиницю (комплект).
Журнал для керівника бюджетної організації. -2004. -№11.- С. 30-32.

Центральна міська бібліотека — юридична особа відповідно до постанови №534 здійснює продаж організаціям та громадянам невикористаної літератури з резервного та обмінного фондів бібліотеки. Чи потрібно придбавати патент на здійснення такої діяльності?

Згідно зі ст. 1 Закону № 98/96-ВР від 23.03.96 «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» об’єктом правового регулювання є торговельна діяльність за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток на території України, діяльність з обміну готівкових валютних цінностей (включаючи операції з готівковими платіжними засобами, вираженими в іноземній валюті, та з кредитними картками), а також діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг.
Патентуванню підлягає торговельна діяльність, що здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами у пунктах продажу товарів (частина перша ст. З Закону № 98/96-ВР).
Водночас частиною шостою ст. З Закону № 98/ 96-ВР визначено, що суб’єктам підприємницької діяльності або їх структурним (відокремленим) підрозділам, які здійснюють торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва, як періодичні видання друкованих засобів масової інформації, що мають реєстраційні свідоцтва, видані уповноваженими органами України, книги, брошури, альбоми, нотні видання, буклети, плакати, картографічна продукція, що видаються юридичними особами — резидентами України, видається пільговий торговий патент, вартість якого становить 25 грн. за весь термін дії патенту.
У пільговому торговому патенті обов’язково наводиться повний Перелік товарів, що передбачаються для реалізації. Пільговий торговий патент не дає права на здійснення торгівельної діяльності товарами, які не зазначені у такому патенті.
Пунктом 16 Переліку № 534 визначено додаткові бібліотечні послуги, платні послуги, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності, зокрема:
— позачергове користування літературою підвищеного попиту під заставу, нічний абонемент, продовження терміну користування документами, резервування документів;
— організація читальних комерційних залів букіністичної літератури та рідкісних видань;
— користування каталогами і журналами мод;
— складання бібліографічних списків для курсових, дипломних і наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек та бібліотек підприємств, установ і організацій;
— інформаційно-бібліотечне обслуговуваннпідприємств, установ і організацій;
-підготовка фактографічних, аналітичних довідок;
— продаж організаціям і громадянам невикористаної літератури з резервних і обмінних фондів бібліотек;
— користування міжбібліотечним абонементом (пересилання документів), дистанційний інтерактивний доступ до машинозчитувальних баз даних;
— надання послуг в оформленні реєстраційних документів користувачам бібліотек.
Щодо надання платних послуг закладами культури і мистецтв, то п. 1.2 Порядку № 732/ 306/152 визначено організаційно-правову форму надання платних послуг населенню та підприємствам, установам, організаціям закладами культури і мистецтв.
Таким чином, для здійснення операцій з продажу організаціям та громадянам невикористаної літератури з резервного та обмінного фондів бібліотеки за готівкові кошти зазначена юридична особа повинна придбати пільговий торговий патент.
Журнал для керівника бюджетної організації. — 2005. — №2.- С.28-31.

Організація оплати праці та відпочинку

Чи має право працювати за сумісництвом головний бібліотекар, завідувач бібліотекою, провідний бібліотекар? Чи дозволено завідуючому структурного підрозділу викоувати обов’язки техпрацівника?

Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або на іншому підприємстві, в установі, організації або в громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.
Згідно з п. 4 Положення «Про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій», затвердженого наказом міністерств праці, юстиції, фінансів від 28.06.93 р. №43, керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).
Крім того, наказом Мінкультури від 19.04.2001р. №204 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій» встановлено, що доплати за суміщення професій (посад) не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури, їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів, організацій та їхнім заступникам.
Праця і зарплата. -2004. — № 29 (серпень). — С. 13.

Имеют ли право на дополнительньш оплачиваемьій отпуск за ненормированньш рабочий день работники библиотек?

По Закону Украины «Об отпусках» работникам предоставдяется ежегодный основной отпуск продолжительностью не менее чем 24 календарних дня за отработанный рабочий год.
Ориентировочный перечень должностей, работ, профессий с ненормированным рабочим днем предприятий, учреждений, организаций системы Министерства культуры и искусств Украины, работа на которых предусматривает предоставление дополнительного отпуска продолжительностью до семи календарных дней, приведено в приложении 2 к Отраслевому соглашению между Министерством культуры и искусства и ЦК профсоюза работников культуры Украины.
Этим перечнем предусмотрены должности библиотекарей. Конкретная продолжительность дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день устанавливается на условиях, определенных коллективным договором.
Журнал для керівника бюджетної організації.- 2004.- №10.- С. 51 -52.

За який період роботи надається щорічна додаткова відпустка — за календарний рік чи за відпрацьований?

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості в перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на цьому підприємстві. Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року. Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватися одночасно із щорічною основною відпусткою або окремо від неї. Зазначені відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року.
Отже, щорічні додаткові відпустки надаються за відпрацьований робочий рік, а не за календарний.
Справочник кадровика.- 2005.- №8.-С.69.

Какой продолжительности должен быть основной отпуск у работника бюджетной организации, работающего на условиях неполного рабочего времени?

В соответствии с частью первой ст.56 КЗоТ Украины по соглашению между работником и собственником или уполномоченным им органом может устанавливаться во время принятия на работу со временем на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.
Поскольку в соответствии с частью третьей ст.56 КЗоТ Украины работа на условиях неполного рабочего времени не влечет за собой любых ограничений объема трудовых прав работников, ежегодный основной отпуск может предоставляться полной продолжительности.
Однако это не касается ежегодного дополнительного отпуска за работу с вредными и тяжелыми условиями труда и дополнительного отпуска за особый характер труда, которые предоставляются в зависимости от времени занятости в этих условиях.
Журнал для керівника бюджетної організації.- 2004.- №12.- С. 49.

У якому порядку надається частина відпустки? За який мінімальний термін до почавтку відпустки працівник може подати заяву про надання йому невикористаної частини відпустки за попередній рік? Як бути, якщо у працівника виникла термінова необхідність отримання невикористаної частини відпустки (наприклад із наступного за днем подання заяви дня), а адміністрація підприємства хоча й не заперечує, але не встигає нарахувати і виплатити йому відпускні? Чи може працівник написати заяву, в якій він згоден на отримання відпускних пізніше?

У разі перенесення щорічної відпустки (або її частини) новий термін її надання встановлюється за погодженням між працівником та власником підприємства чи уповноваженим ним органом.
При цьому термін подання працівником заяви на надання йому невикористаної частини відпустки ні Законом України «Про відпустки», ні Кодексом законів про працю України не встановлено. У зв’язку з цим на деяких підприємствах мінімальний термін визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про відпустки» заробітна плата працівників за час відпустки має виплачуватися не пізніше, ніж за три дні до її початку. Слід зауважити, що цей обов’язок працедавця, а також відповідальність за його незиконання не залежить від згоди чи незгоди працівника одержати заробітну плату за час відпустки пізніше.
За порушення термінів виплати заробітної плати ст.41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП) передбачає накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ та організацій у розмірі від 255 до 850 грн. Отже, у разі якщо адміністрація не виплачує працівнику заробітну плату за час відпустки в терміни, передбачені ст. 21 Закону України «Про відпустки», посадових осіб підприємства може бути притягнуто до адміністративної відповідальності.
Контроль за дотриманням законодавства про працю здійснюють Державний департамент з нагляду за дотриманням законодавства про працю (Держнаглядпраці) та його територіальні органи -територіальні державні інспекції праці. Посадові особи цих органів складають протоколи про правопорушення, однак рішення про накладення штрафу може бути винесено тільки судом. При цьому слід зауважити, що в разі, коли працівник подав заяву на відпустку пізніше, ніж за три дні до її початку, посадових осіб не може бути притягнуто до адміністративної відповідальності, оскільки в цьому випадку відсутній факт їх провини в несвоєчасній виплаті відпускних.
Крім того, у таких випадках можна керуватися Конвенцією від 24.06.1970 . №132 «Про оплачувані відпустки», яка була ратифікована Верховною Радою України 29.05.01 р. Відповідно до ст. 7 Конвенції відпускні виплачуються зацікавленій особі до початку відпустки, якщо інше не передбачено в угоді, що стосується цієї особи. Таким чином, у разі термінової необхідності отримання працівником невикористаної частини відпустки відпускні можуть бути виплачені в терміни, передбачені угодою між працівником і працедавцем (наприклад, у терміни виплати заробітної плати працівникам).
Податки і бухгалтерський облік. — 2005. — № 33 (квіт.). — С. 62-63.

Чи має право на доплату за стаж бібліотечної роботи особа, зайнята на цій роботі на умовах сумісництва ?

Згідно з п.1 Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.05. №84, доплата за вислугу років установлюється працівникам державних і комунальних бібліотек (публічних, спеціальних та спеціалізованих) залежно від стажу їхньої роботи.
Нараховують та виплачують доплату щомісяця за фактично відпрацьований час у межах коштів, передбачених на оплату праці за основним місцем роботи. Особам, які працюють за сумісництвом, зазначену доплату не виплачують.
Праця і зарплата. — 2005.-№22.-С.13.

Чи має право на доплату за розширення зони обслуговування завідуюча юнацьким відділом центральної, міської бібліотеки?

Згідно з Класифікатором професій працівників ДК 003-95 посада завідувача відділом належить до керівних працівників (код 1229.7). Тому такому працівникові доплату за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт не може бути встановлено.
Водночас підвищити рівень оплати праці названого працівника можна встановленням надбавок у розмірі до 50% посадового окладу за високі досягнення в праці, складність, напруженість у роботі, виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання), як це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.01 №134.
Праця і зарплата.- 2005.- №12.- С.11.

Чи має право заступник директора централізованої бібліотечної системи міста з адміністративно-господарчої діяльності на доплату, передбачену постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.05. №84?

За постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.05 №84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних та комунальних бібліотек» доплата за вислугу років установлюється працівникам державних і комунальних бібліотек, посади яких передбачено Переліком посад працівників державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність, за наявності відповідного стажу роботи.
Отже, заступник директора централізованої бібліотечної системи з адміністративно-господарчої діяльності права на додплату за вислугу років не має.
Праця і зарплата.- 2005.- №17.- С.11.

Чи має право на доплату за вислугу років і допомогу на оздоровлення особа, яка працює на посаді завклуба і бібліотеки?

Оскільки завідувач клубного закладу належить до керівних працівників, він не має права працювати за сумісництвом, окрім наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності.
Щодо доплат за вислугу років, то п.5 Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2.01.05 №84, встановлено, що доплати за вислугу років
нараховують і виплачують щомісяця за фактично відпрацьований час у межах коштів, передбачених на оплату праці, за основним місцем роботи. Особам, які працюють за сумісництвом, цю доплату не виплачують.
Праця і зарплата.- 2005.- №19.- С.13.

Чи входить до стажу для призначення доплати за вислугу років бібліотечним працівникам праця на посаді палітурника?

Пунктом 3 Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.05 №84, визначено, що до стажу роботи, який дає право на встановлення доплати за вислугу років, зараховується час роботи в бібліотеках України, колишнього Союзу РСР на зазначених у переліку посадах.
Переліком посад працівників державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність, посаду палітурника не передбачено, тому стаж роботи на цій посаді не враховується до стажу для призначення доплати за вислугу років.
Праця і зарплата.- 2005.- №28.- С.11.

Чи виплачують доплату за стаж бібліотечної роботи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.05 №84 за періоди відпусток, перебування працівника на листку непрацездатності?

Ні, не виплачують, оскільки Порядком виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.05 №84, встановлено, що нарахування та виплата доплати провадиться щомісяця за фактично відпрацьований час.
Праця і зарплата.- 2005.- №28.- С.11.

Чи має право на доплату за завідування бібліотекою бібліотекар навчального закладу, коли в штаті це єдина посада?

Згідно з пунктом 58 наказу Міністерства освіти від 15.04.93 №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» (із змінами) в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах, штатними розкладами яких не передбачено посаду бібліотекаря, педагогічним та іншим працівникам, які ведуть бібліотечну роботу та роботу з бібліотечним фондом підручників, установлюється доплата за завідування бібліотекою в розмірі 10% посадового окладу (ставки заробітної плати).
За наявності в закладах штатних посад бібліотечних працівників за завідування бібліотекою встановлюється доплата в розмірі 5 — 15% посадового окладу. Конкретний розмір доплати встановлюється керівником навчального закладу за погодженням із профспілковим комітетом, ураховуючи розмір фонду підручників, з яким ведеться робота.
Праця і зарплата. — 2005. — № 13 (квіт.). — С. 11.

Блок соціально-побутових питань

За рахунок яких коштів здійснюється оплата послуг, які надаються закладами охорони здоров’я при проходженні медичних оглядів працівників бюджетних установ та бюджетних організацій ?

Медичні огляди працівників бюджетних установ та організацій здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань на утримання закладів охорони здоров’я, що проводять ці огляди.
Журнал для керівника бюджетної організаціїї.- 2004.- №11.- С.26.

Имеют ли право работники библиотек на пенсию за выслугу лет?

Перечнем заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на выслугу лет, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 04.11.93 .№909 (с изменениями и дополнениями), предусмотрена должность заведующего библиотекой и библиотекаря общеобразовательных учреждений. Названная категория работников имеет право на назначение пенсии за выслугу лет, при наличии специального стажа, при условии, что библиотеки являются самостоятельными юридическими лицами.
Журнал для керівника бюджетної організаціїї.-2005.-№3.-С.61.
Чи має право на пільги з оплати за житлово-комунальні послуги бібюліотекар, який проживає з сім’єю в місті, а працює на посаді завідуючої бібліотекою в приміському селі?

Згідно зі ст.29 Основ законодавства України «Про культуру» працівники культури, які працюють у сільській місцевості, селищах міського типу, безоплатно користуються житлом, опаленням і освітленням відповідно до законодавства.
Таким чином, працівники культури, які працюють у сільській місцевості, мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг незалежно від місця їхнього проживання.
Право таких працівників на пільги підтверджують бюджетні установи у формі довідки про те.що особа працє в цій установі.
Праця і зарплата.- 2005.- №22.- С. 13.

Чи мають право бібліотечні працівники на щорічну одноразову матеріальну допомогу для вирішення соціально — побутових питань?

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07. 02.01 № 134 «Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, до яких належить і бібліотека, надано право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення (за винятком матеріальної допомоги на поховання) в сумі не більш, ніж один посадовий оклад на рік.
Праця і зарплата.- 2005.- №22.- С. 13.

Чи мають право на пільги з плати за житло бібліотекарі централізованої бібліотечної системи району?

Згідно з роз’ясненням Міністерства праці та соціальної політики і Міністерства фінансів України щодо окремих питань надання пільгових послуг, зокрема, працівникам культури, законодавче поле надання пільгових послуг складається зі ст.29 Основ законодавства України про культуру, постанови Кабінету Міністрів України від 01..08.96 №879 «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх сплати», Інструкції про порядок забезпечення безплатними квартирами з опаленням і освітленням педагогічних, медичних, ветеринарних, культурно-просвітницьких працівників і кіномеханіків від 21 вересня 1988 р. №10-07 у частині, що не суперечить названим нормативно-правовим актам.
Такі пільги надаються певним категоріям працівників, зокрема працівникам культури, котрі працюють у сільській місцевості і селищах міського типу (без урахування членів сім’ї), виходячи з фактичних витрат у межах 21 м2 на опалення і користування житлом та на освітлення 30 кВт/год на місяць за рахунок субвенцій з державного бюджету на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання й водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття і рідких нечистот. Право педагогів, медпрацівників і фармацевтів, працівників культури на пільгові послуги підтверджують бюджетні установи у формі довідки проте, що особа працює в названій установі і має право на пільгові послуги згідно з відповідним законодавчим актом.
За ст.20 Основ законодавства України про культуру працівником культури є особа, яка здобула спеціальну освіту в державному чи приватному навчальному закладі або в спеціаліста (викладача), який має ліцензію на педагогічну діяльність, чи особа, яка працює в закладах, на підприємствах, в організаціях і установах культури, засобах масової інформації, видавництвах, товариствах, фондах та інших культурно-освітніх громадських об’єднаннях і пройшла відповідну атестацію. Відповідно до ст.21 названого вище Закону до закладів, підприємств та організацій культури належать і бібліотеки.
Праця і зарплата.- 2005.- №12.- С. 11.

Законом «Про внесеняня змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» з 1 липня 2004 р. відновлено чинність ч. 2 ст. 29 Основ законодавства України про ку льтуру» щодо пільг оплати житла.
Відповідно до цього закону працівники культури, які працюють у сільській місцевості, селищах міського типу, безплатно користуються житлом, опаленням і освітленням відповідно до законодавства.
Витрати з надання пільг працівникам культури фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття, рідких нечистот. Тобто торік надавалися пільги з плати за користування житлом, тепловою енергією та природним газом для опалення житла, освітленням.
Порядок та норми надання відповідних послуг працівникам визначено Інструкцією про порядок забезпечення безплатними квартирами з опаленням і освітленням педагогічних, медичних, ветеринарних, культурно-просвітницьких працівників і кіномеханіків від 21.09.88 № 10-07 і постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.96 № 879 «Про встановлення норм користування житлово — комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати».
Положення цієї Інструкції щодо норм, у межах яких надаються пільги на безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням переліку категорій працівників, котрі мають право на ці пільги, та порядку надання відповідних пільг суперечать нормам «Основ законодавства України про культуру».
З метою врегулювання цих суперечностей та на виконання доручення Кабінету Міністрів України Мінкультури разом з Мінпраці, Мінфіном, Держжит-ло-комунгоспом та Міністерством юстиції України опрацьовують Методику надання пільг працівникам культури, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу.
Пільги з придбання твердого палива працівникам культури за рахунок названої вище субвенції торік не надавалися.
Правилами надання населенню послуг, зокрема, з газопостачання (постанова Кабміну України від 09.12.99 р. № 2246), електричної енергії (постанова Кабміну України від 26.07.09. №1357) визначено, що споживач, який має право на встановлені законодавством пільги з оплати відповідних послуг, звертається до постачальника з письмовою заявою про своє право на пільгу, посилаючись на відповідний законодавчий акт, та з документами, що підтверджують його право на пільги.
У разі отримання цими категоріями громадян призначеної протягом 2004 р. житлової субсидії пільги надавалися за умови перерахунку чинних субсидій з місяця, в якому громадяни звернулися за наданням пільг.
Праця і зарплата. — 2005. — № 2 (січ.). — С.8.

Чи мають право колишні працівники бібліотечної системи області,
нині пенсіонери — ветерани бібліотечної справи, на пільги з плати за житло, електроенергію, газ, паливо тощо?

‘Надання пільг з плати за користування житлово-комунальними послугами пенсіонерам — колишнім працівникам бібліотек чинним законодавством не передбачено.
Праця і зарплата.- 2005.- №27.- С.23.

Які працівники культури мають право на безоплатне одержання у власність земельної ділянки?

Згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання земельних ділянок працівникам культури, освіти та охорони здоров’я, що проживають у сільській місцевості» №1694-ІУ від 20 квітня 2004 р. працівники державних та комунальних закладів, підприємств і організацій культури, які працюють і проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, а також пенсіонери з їх числа мають право на безоплатне одержання у власність земельної ділянки в межах земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації, розташованих на території відповідної ради, із земель сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації, що приватизуються, або земель запасу чи резервного фонду, але не більше норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, встановлених законом для ведення особистого селянського господарства.
Це право не поширюється на громадян, які раніше набули право на земельну частку (пай) та земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства, крім випадків успадкування права на земельну частку (пай), земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства відповідно до закону.
Журнал для керівника бюджетної організації.- 2005.- №3.- С. 10 -11.

Бібліографічний список з окремих питань законодавства на допомогу керівникові бібліотеки

— Як провести облік бібліотечного фонду, які види обліку застосувати, як перевіряти фонди бібліотек?

Книге — учет, бухгалтеру — почет //Налоги и бух. учет.- 2002.- №38.- С.39-45.

— Як правильно скласти накази по підприємству? Які види наказів є?

Консультація щодо правил складання різних видів наказів та їх зразки) //Податки і бух. облік.- 2004.- №61.- С.3-48.

— Які правила оподаткування благодійної допомоги, отриманої бібліотекою або приватною особою?

Верхова О., Свириденко А. Благодійна допомога: як документально оформити благодійну допомогу; оподаткування благодійної допомоги// Податки і бух. облік.- 2004.- №47.- С.50-52.

— Як провести інвентаризацію? Яка періодичність її проведення?

Інвентаризація — 2004: Добірка статей та нормативних документів //Все про бух. облік.- 2004.- №112.- С.5-43.
Піднебесна Т. Особливості інвентаризації у бюджетників //Все про бух. облік.- 2004.- №112.- С.31-38.
Чечуліна О. Про порядок проведення інвентаризації майна бюджетних закладів у 2004 році //Все про бух. облік.- 2004.- №120.- С.13-14; Баланс-Бюджет.- 2004.- №24.- С.13-14.
Пархоменко В. Інвентаризація як інструмент достовірної фінансової звітності //Праця і зарплата.-2005.-№4.-С.21-23.
Білова Н. Як організувати проведення річної інвентаризаціїї (подаються нормативні документи, інструкція тощо) //Податки і бух. облік.- 2004.-№101.-С.18-47.
Все об инвентаризации //Баланс.Бюджет.- 2004.- №22. -Тематическая вкладка.

Чи оплачувати ПДВ з платних послуг бібліотек?

Литовченко Ю. Услуги, предоставляемые бюджетными организациями // Баланс. Бюджет.- 2005.- №2.- С.40-42.

— Що змінилося при проведенні перевірок КРУ?

Замалій С. Перевірки КРУ: тепер по-новому //Податки і бух. облік.-2005.- №22.- С.33-38.

— Які обов’язки директора (завідуючого) бібліотекою в області охорони праці?
Журнал для керівника бюджетної організації.- 2005- №5.- С.98-100.